NOR2380 H16 periodisk emnerapport

1. Vurdering av:

a) Pensum

Pensum var lagt opp i henhold til normen for emnet, med 8 primærverk av tre ulike nordiske forfattere, og 294 sider sekundærlitteratur. På grunn av antall verk, passet det best å undervise i tretimersbolker. Studentene har gitt uttrykk for å være fornøyde med emnet, men at teoridelen av pensum har vært utfordrende.

b) Undervisning

Undervisningen gikk fra 26. august til 25. november, med en lengre pause i uke 40–42. 26 studenter var undervisningsmeldt og 22 eksamensmeldt. Det var jevnt over ca. 15 studenter på seminarene. 14 studenter fylte ut et sluttevalueringsskjema i siste time, og åtte fylte ut evalueringsskjema på nett. Flesteparten av studentene var nok oppmeldt til emnet allerede før jeg ble engasjert som underviser, og på et tidspunkt da det var lagt opp til et helt annet pensum. En student oppgir i nettevalueringen å være misfornøyd med dette skiftet, mens en annen oppgir å ha blitt «positivt overrasket» og en tredje at hun/han «søkte på emnet før det ble endret, men til tross (for det er) veldig fornøyd». Oppmøtet og aktiviteten til flertallet av studentene, samt svarene de oppgir i evalueringsskjemaene de har fylt ut og samtaler jeg hadde med studentene om dette i timene, tyder på at de jevnt over har vært fornøyde med og/eller engasjerte i emnet.

Jeg forventet at det ville være nytt for flere studenter å skulle lese teoritekster kritisk, så helt fra første time brukte vi en del tid på å lære teknikker for hvordan å sile ut relevant informasjon fra enkelte sekundærlitteraturtekster. De fleste kommenterer at det har vært «stor arbeidsmengde» i begynnelsen, men at det dermed har blitt «lettere å se sammenhenger mot slutten» av semesteret». Vi har igjennom hele semesteret for det meste jobbet fram innsikt ut ifra at studentene har jobbet med tekst – både sekundær- og primærlitteratur – i timene, og jeg har i liten grad forelest. Som en student sier: «Vi har gått gjennom teoritekstene sammen og funnet poengene i dem i fellesskap». En student sier at han/hun «savner mer forelesningsstil», men nettopp det at studentene hele veien ble satt til så mye (muntlig og skriftlig) arbeid i grupper eller plenum, gjorde at alle ble involvert i diskusjoner, og det er noe alle de 14 studentene som fylte ut evalueringsskjema siste time ga uttrykk for at de har satt pris på.

En student sier at det har vært en «veldig god måte å undervise på», med «fin balanse mellom forelesning og diskusjon», og at underviser alltid møter «godt forberedt», og er «åpen for at det er flere ‘riktige’ svar. En student sier at han/hun «liker egentlig ikke samarbeidsoppgaver, men det har vært godt læringsmiljø, sånn at det har gått bra». Alle de 14 studentene som svarte på evalueringsskjema i siste time oppgir at læringsmiljøet har vært «godt» eller «veldig godt». Fordi læringsmiljøet var så godt, inviterte jeg etter hvert studenter til å si noe uten at de hadde rukket opp hånda. Det er nok bakgrunnen for at en student sier at «opplegget har vært litt for konfronterende for min smak, men likevel har det vært godt å ha blitt utfordret».

c) Eksamens- og vurderingsform

Eksamens- og vurderingsformen på emnet er god, selv om flere av studentene gir uttrykk for at det hadde vært fint med semesteroppgave. Kvalifiseringsoppgaven er en svært viktig læringsmulighet for studentene, og studentene sier tilbakemeldingene de fikk, var «god og lærerik», at de ble «tryggere på å skrive oppgave». En sier at tilbakemeldingene han/hun fikk på kvalifiseringsoppgavene gjorde det «gøy, fremfor skummelt, å begi seg ut på hjemmeeksamen», og en annen sier at han/hun «føler hun har lært mye som jeg kan ta med meg videre i andre emner». 18 av 22 eksamensmeldte studenter møtte til eksamen. Av disse besto 16, og snittkarakteren på emnet ble C.

2. Formuleringer av læringsutbytte

Læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen beskriver godt av hva studentene skal kunne. Fordi det ble lagt opp teori med en klar vinkling mot spørsmålet om hva minne og glemsel kan fortelle oss om kollektiv og individuell identitet, ble det denne gangen en motiv- og tema-vri på emnet, og en student mener det burde vært opplyst om dette.

3. Fungerer emnebeskrivelsen tilfredsstillende?

Ja, det gjør den. En ting som likevel opplevdes som problematisk, var at studenter som melder seg opp i emnet ikke trenger å ha hatt noen som helst erfaring med litterær analyse.

4. Har du gjort noen endringer siden forrige periodiske evaluering? Hvilke?

Emnet er ulikt fra gang til gang. Pensum er derfor helt annerledes enn tidligere år.

5. Forslag til forbedringer.

Det er vanskelig å komme med slike forslag i et emne som er ulikt fra gang til gang.

Av Annika B. Myhr
Publisert 28. feb. 2017 08:25 - Sist endret 28. feb. 2017 08:25