Emneevaluering SPR4150 - Fordypningsemne i nordisk grammatikk

Materialet som denne rapporten bygger på er hentet fra en rapport om gjennomføringsfakta tatt ut fra Felles studieadministrativt system (FS), samt en elektronisk spørreundersøkelse som ble foretatt i slutten av høstsemesteret 2015 blant studentene på emnet.

Lenke til emneside

Statistikk hentet fra spørreundersøkelsen. Svarprosent: 83,33 %.

  • Antall studenter høsten 2015: 6

EVALUERING SPR4150 - Fordypningsemne i nordisk grammatikk

Dette emnet kan inngå i master i lingvistikk eller nordisk språk. Det er et "sekkeemne", hvor det faglige innholdet vil skifte fra gang til gang. Men alle spesialiseringene skal gi studentene dypere kjennskap til nyere forskning på nordisk grammatikk.

Emnet gikk første gang høsten 2015, og emnet var da "Nyere nordisk syntaks". Pensum besto av forskningsartikler, konsentrert om et utvalg emner som f.eks. verbplassering og bruken av refleksive pronomener. Det ble sagt i beskrivelsen av semesterets emne at det forutsettes kunnskaper om generativ grammatikk. Undervisningen tok også opp bruk av korpus og databaser.

Kommentarer til gjennomføringsfakta

Seks studenter deltok på emnet. De kom fra master i lingvistikk og nordisk språk. Alle gjennomførte. Gjennomsnittskarakteren var B.

Kommentarer til studentevalueringen

5 av 6 studenter deltok i studentevalueringen, som stort sett bærer preg av generell tilfredshet. De fleste sier at undervisningen i stor grad bidro til læringsutbyttet. Fire av fem var "godt fornøyd" med emnet, den siste var "svært godt fornøyd".

Flertallet mente at den eksamensformen som ble brukt - 3-dagers hjemmeeksamen - var den beste eksamensformen

Ett ønske som ble uttrykt var mer fokus på bruk av korpus og databaser.

Det ble også sagt at informasjonen på emne- og semestersiden kunne ha vært bedre. (Informasjonen om semesterets emne var nokså vag.)

Undervisning

To lærere delte undervisningen, og i de fleste timene var begge til stede.

Det var godt oppmøte til timene, og studentene var aktive og positive. I flere av timene var det gode diskusjoner, men enkelte timer ble mer preget av lærermonolog.

Noe av pensum var nok i tyngste laget - men det var ingen som berørte dette direkte i spørreundersøkelsen.

Eksamen

Eksamensformen var 3-dagers hjemmeoppgave. Oppgaven hadde en teoretisk del og en del hvor man skulle foreta en liten korpusundersøkelse. Denne oppgavetypen så ut til å fungere ganske bra - men siste del kunne nok fungert enda bedre med mer fokus på korpusbruk gjennom semesteret.

Emneord: Emneevaluering
Publisert 18. jan. 2016 14:57 - Sist endret 7. mars 2016 10:43