ILOS' normalreglement

På ILOS' styremøte 15. desember 2008 ble instituttets administrasjons- og styringsreglement vedtatt.

Administrasjons- og styringsreglement for Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Generelt

Normalreglene tar utgangspunkt i UiOs normalregler for institutter samt følgende lov-, avtale- og regelverk: universitets- og høgskoleloven, Hovedavtalen i staten, tjenestemannsloven og UiOs personalreglement, valgregler og prosedyreregler for valg eller tilsetting av instituttleder.

§ 1 Instituttets organer

Instituttet skal ha:

 1. Et styre
 2. En instituttleder
 3. En stedfortreder for instituttlederen
 4. En administrasjon ledet av en administrativ leder

§ 2 Instituttstyret

§ 2.1 Myndighetsområde

Instituttstyret er instituttets øverste organ. Instituttstyret har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten, innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter og regler, samt vedtak fattet av universitets- eller fakultetsstyret.

Instituttstyret utøver sin myndighet gjennom selv å vedta:

 • Overordnete planer, prinsipper og prioriteringer for virksomheten
 • Langtidsplaner, med særlig vekt på strategi for forskning, utdanning og formidling
 • Årsplan og budsjett
 • Instituttets interne organisering i avdelinger, faggrupper eller lignende, innenfor de rammer som er gitt av overordnet organ

Instituttstyret har ansvar for oppfølging gjennom:

 • godkjenning av regnskap og årsrapport

For øvrig skal instituttstyret:

 • legge fram for fakultetet forslag til valgkomité for valg av instituttleder, og fremme forslag til innstilling ved eventuell tilsetting av instituttleder og stedfortreder
 • innstille i vitenskapelige stillinger hvor fakultetet er tilsettingsmyndighet
 • tilsette i stillinger der instituttet er tilsettingsmyndighet

Alle beslutninger i instituttstyret treffes etter delegasjon fra og på vegne av universitetsstyret.

§ 2.2 Sammensetning

Instituttstyret ledes av instituttleder med instituttleders stedfortreder som nestleder, og skal ha maksimalt ni medlemmer. Studentene skal være representert med minst 20 prosent av medlemmene. De midlertidig vitenskapelig tilsatte skal ha en representant i styret. Sammensetningen av instituttstyret vedtas av fakultetsstyret innenfor disse rammene etter forslag fra instituttstyret.

Instituttstyret består normalt av ni medlemmer:

 • Instituttleder, i instituttleders fravær dennes stedfortreder
 • Tre representanter for fast vitenskapelig tilsatte
 • En representant for midlertidig vitenskapelig tilsatte
 • En representant for teknisk/administrativt tilsatte
 • To representanter for studentene
 • En ekstern representant, enten fra et annet fakultet ved UiO eller en annen institusjon. 

Framgangsmåte ved valg og oppnevning av styrets representanter:

 • Instituttleder velges eller tilsettes i samsvar med nærmere fastsatte regler vedtatt av universitetsstyret, jf. § 4, se også § 5.
 • Eksterne representanter oppnevnes av fakultetsstyret etter forslag fra instituttstyret.
 • Studentrepresentantene velges av studentene på grunnlag av UiOs valgregler
 • Vitenskapelig tilsatte og representanter for det teknisk-administrative personalet velges av de grupper de utgår fra, i samsvar med nærmere fastsatte regler i Valgreglement for Universitetet i Oslo.

Vararepresentanter

 • Instituttleders stedfortreder er fast vararepresentant for instituttleder, men har alltid rett til å møte i styret med tale- og forslagsrett.
 • Det velges forøvrig like mange vararepresentanter som det velges faste representanter.
 • Vararepresentantene for grupper med flere enn en representant rangeres etter stemmetall.
 • Vararepresentanten trer inn som ordinær representant hvis noen går ut av styret.

Suppleringsvalg

 • Suppleringsvalg holdes dersom det ikke er mulig å supplere fra vararepresentantlisten.

§ 2.3 Forretningsorden

Instituttstyrets møter avvikles i samsvar med de føringer som fremgår av ”Forretningsorden for styringsorganer ved UiO”.

§ 3 Fungeringstid og valgperiode

Instituttstyrets fungeringstid er fire år.

Valgperioden til instituttstyret er fire år for representanter for henholdsvis de fast vitenskapelig tilsatte, de teknisk- og administrative tilsatte og eksterne representanter. For de midlertidig vitenskapelig tilsatte og studentrepresentantene er valgperioden ett år.

En representant eller vararepresentant fratrer hvis vedkommendes tilknytning til gruppen eller instituttet opphører.

§ 4 Instituttleder

Instituttlederen er instituttets øverste leder, og leder instituttets virksomhet innenfor rammer satt av universitetsstyret, fakultetets planer og instrukser fra dekan og gjennom vedtak fattet i instituttstyret. Instituttlederen har overordnet ansvar og myndighet med hensyn til alle oppgaver som ikke eksplisitt er tillagt instituttstyrets myndighetsområde, og har generell fullmakt til å avgjøre løpende enkeltsaker.

Instituttlederen er leder av instituttstyret. Instituttlederen har ansvar for å utarbeide saksframlegg med forslag til vedtak i de saker som ligger inn under instituttstyrets myndighetsområde (jf. § 2). Instituttlederen har ansvar for å iverksette de vedtak som fattes av instituttstyret.

Instituttlederen har ansvar for utadrettet nettverksbygging, informasjon og kontakt med eksterne samarbeidspartnere.

Instituttlederen kan pålegges oppgaver for fakultetet.

§ 5 Stedfortreder for instituttleder

Stedfortreder for instituttleder oppnevnes av instituttleder blant instituttets faste vitenskapelige personale. Stedfortreder overtar instituttlederens oppgaver og myndighet når denne har lengre fravær, og er fast vararepresentant for instituttleder til instituttstyret.

§ 6 Innstillingsutvalget

Instituttstyret kan etablere et eget innstillingsutvalg for behandling av de vitenskapelige stillinger som fakultetet har tilsettingsmyndigheten for.

§ 7 Administrativ leder

Instituttet skal ha egen administrativ leder som ivaretar ledelsen av instituttets administrative og forvaltningsmessige arbeid i samråd med og etter delegasjon fra instituttlederen.

Alminnelige bestemmelser

§ 8 Ikrafttreden

Dette reglement trer i kraft den 1. januar 2009. 

 


Vedtatt av ILOS' instituttstyre 15. desember 2008.

Fakultetsstyret vedtok Normalregler for instituttene og sentrene ved Det humanistiske fakultet 17.09.03. Disse ble igjen godkjent på rektors fullmakt 12.02.04. Justeringer er vedtatt av fakultetsstyret 13.06.08.

Publisert 6. jan. 2016 12:27 - Sist endret 14. des. 2018 14:55