Innkalling til instituttstyremøte mandag 3. september 2018

Instituttstyremøte i møterom 389 PAM, kl. 12.15 - 14.

Vi starter med en enkel lunsj kl. 12.00.

Orienteringssaker:

O-sak 1/5/18 - Tilsettingsprosesser ved ILOS

O-sak 2/5/18 - Semesterstart ved ILOS

Vedtakssaker:

S 1/5/18 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 3. september 2018:
… og  …
 

S 2/5/18 - Tildeling av midler fra Skipsreder Jahres fond for et britisk institutt ved Universitetet i Oslo
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 26, 4. ledd.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat med forslag til innstilling 
Søknadene 

Forslag til vedtak:
Styret ved ILOS bevilger i henhold til det fremlagte forslaget.

S 3/5/18 - Tilsetting i to stillinger som postdoktor på prosjektet Literature, Cognition and Emotions (LCE)

Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                          
Kunngjøring
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling
CV og prosjektbeskrivelser for de innstilte søkerne

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

S 4/5/18 - Tilsetting i én stilling som stipendiat i italiensk litteratur. Stillingen er tilknyttet Francesco Venturis karriereløp.

Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                          
Kunngjøring
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling
CV og prosjektbeskrivelser for de innstilte søkerne

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

 

Eventuelt

Blindern, 27. august 2018

Karen Gammelgaard        Karina Kleiva
instituttleder                      administrativ leder

Publisert 27. aug. 2018 15:41 - Sist endret 27. aug. 2018 15:41