Innkalling til instituttstyremøte mandag 10. desember 2018

Instituttstyremøte i møterom 389 PAM, kl. 12.15 - 14.

Vi starter med en enkel lunsj kl. 12.00.

Orienteringssaker:

O-sak 1/8/18 - Tilsettingsprosesser ved ILOS

Vedtakssaker:

S 1/8/18 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 10. desember 2018:
… og  …

S 2/8/18 - Møteplan våren 2019

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat

Forslag til vedtak:
Det fremlagte forslag til møteplan for våren 2019 vedtas.

S 3/8/18 - Tildeling av midler fra Skipsreder Jahres fond for et britisk institutt ved Universitetet i Oslo
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 26, 4. ledd.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat med forslag til innstilling 
Søknadene 

Forslag til vedtak:
Styret ved ILOS bevilger i henhold til det fremlagte forslaget.

S 4/8/18 - Tilsetting i én stilling som stipendiat i italiensk litteratur. Stillingen er tilknyttet Francesco Venturis karriereløp.

Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                          
Kunngjøring
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling
CV og prosjektbeskrivelser for de innstilte søkerne

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

S 5/8/18 - ILOS' budsjett 2019

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat med budsjettforslag for 2019
Tiltaksoversikt for 2019
Langtidsbudsjett 2019-2023

Forslag til vedtak:
Styret vedtar budsjettet for ILOS for 2019.

Styret utrykker samtidig sin uro over fakultetets sene leveranser av tall til langtidsbudsjettet og over diskrepansene i fakultetets ulike leveranser.

S 6/8/18 - ILOS' årsplan 2019

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
ILOS' årsplan 2019

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til årsplan for ILOS for 2019.

Eventuelt

Blindern, 3. desember 2018

Karen Gammelgaard        Karina Kleiva
instituttleder                      administrativ leder

Av Karina Kleiva
Publisert 3. des. 2018 16:45 - Sist endret 10. des. 2018 10:01