Innkalling til instituttstyremøte mandag 12. februar 2018

Instituttstyremøte i møterom 389 PAM, kl. 12.15 - 14.

Vi starter med en enkel lunsj kl. 12.00.

Orienteringssaker:

O-sak 1/1/18 - Tilsettingsprosesser ved ILOS

O-sak 2/1/18 - Faglige prioriteringer III

Vedtakssaker:

S 1/1/18 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 12. februar 2018:
… og  …
 

S 2/1/18 - ILOS' regnskap for 2017

Saksdokument:
Fremleggsnotat
Regnskapsrapport

Forslag til vedtak:
Instituttstyret godkjenner ILOS' regnskap for 2017.

S 3/1/18 - Tildeling av midler fra Skipsreder Jahres fond for et britisk institutt ved Universitetet i Oslo
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 26, 4. ledd.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat med forslag til innstilling - kun til styrets medlemmer
Søknadene - kun til styrets medlemmer

Forslag til vedtak:
Styret ved ILOS bevilger i henhold til det fremlagte forslaget.

Diskusjonssak

D 1/1/18 - Ny stillingsplan for ILOS 2018-2022

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Diskusjonsnotat

 

Eventuelt

Blindern, 5. februar 2018

Karen Gammelgaard        Karina Kleiva
instituttleder                      administrativ leder

Publisert 5. feb. 2018 21:17 - Sist endret 5. feb. 2018 21:17