Innkalling til instituttstyremøte mandag 19. mars 2018

Instituttstyremøte i møterom 389 PAM, kl. 12.15 - 14.

Vi starter med en enkel lunsj kl. 12.00.

Orienteringssaker:

O-sak 1/2/18 - Tilsettingsprosesser ved ILOS

O-sak 2/2/18 - Faglige prioriteringer III

O-sak 3/2/18 - Portugisisk

O-sak 4/2/18 - Spansk

Vedtakssaker:

S 1/2/18 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 19. mars 2018:
… og  …
 

S 2/2/18 - Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat på prosjektet English Historical Linguistics

Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                             
Kunngjøring
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling
CV og prosjektbeskrivelser for de innstilte søkerne

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

S 3/2/18 - Tilsetting i vikarstilling som universitetslektor (50 %) i fransk litteratur

Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                             
Kunngjøring
Intervjukomiteens forslag til innstilling
CV for de innstilte søkerne
Utvidet søkerliste

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

S 4/2/18 - Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat på prosjektet Temporal Experiments

Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                             
Kunngjøring
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling
CV og prosjektbeskrivelser for de innstilte søkerne

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

S 5/2/18 - Tilsetting i stilling som postdoktor på prosjektet Literature, Rights and Imagined Communities

Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                             
Kunngjøring
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling
CV og prosjektbeskrivelser for de innstilte søkerne

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

Diskusjonssak

D 1/2/18 - Evaluering av vervet som fagansvarlig

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Evalueringen av fagansvarligs rolle ved ILOS

 

Eventuelt

Blindern, 12. mars 2018

Karen Gammelgaard        Karina Kleiva
instituttleder                      administrativ leder

Av Karina Kleiva
Publisert 12. mars 2018 18:09 - Sist endret 12. mars 2018 18:09