Protokoll fra instituttstyremøte mandag 10. desember 2018

Møtet ble satt kl. 12.15 og avsluttet kl. 13.45.

Til stede: Karen Gammelgaard, Silje Susanne Alvestad, Jon Arild Olsen, Julián Cosmes-Cuesta, Gjertrud Flermoen Stenbrenden, Hans Petter Helland, Tor Erik Risvik Johnsen, Trine Skogset Ofitserova og Løvetann Ripoll.

Andre: Hanne Katinka Solhaug, Karina Kleiva. Heidi Ekstrand var til stede under V-sak 5.

Gjertrud Flermoen Stenbrenden forlot møtet under behandling av sak S3.

Orienteringssaker:

O-sak 1/8/18 - Tilsettingsprosesser ved ILOS

Vedtakssaker:

S 1/8/18 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 10. desember 2018:
Silje Susanne Alvestad og Tor Erik Risvik Johnsen.

S 2/8/18 - Møteplan våren 2019

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat

Vedtak:
Det fremlagte forslag til møteplan for våren 2019 vedtas.

S 3/8/18 - Tildeling av midler fra Skipsreder Jahres fond for et britisk institutt ved Universitetet i Oslo
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 26, 4. ledd.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat med forslag til innstilling 
Søknadene 

Vedtak:
Styret ved ILOS bevilger i henhold til det fremlagte forslaget.

S 4/8/18 - Tilsetting i én stilling som stipendiat i italiensk litteratur. Stillingen er tilknyttet Francesco Venturis karriereløp.

Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                          
Kunngjøring
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling
CV og prosjektbeskrivelser for de innstilte søkerne

Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

S 5/8/18 - ILOS' budsjett 2019

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat med budsjettforslag for 2019
Tiltaksoversikt for 2019
Langtidsbudsjett 2019-2023

Vedtak:
Styret vedtar budsjettet for ILOS for 2019.

Styret utrykker samtidig sin uro over fakultetets sene leveranser av tall til langtidsbudsjettet og over diskrepansene i fakultetets ulike leveranser.

S 6/8/18 - ILOS' årsplan 2019

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
ILOS' årsplan 2019 (oppdatert etter styremøtet)

Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til årsplan for ILOS for 2019 med de endringer som kom frem i møtet.

Ingen saker under eventuelt.
 

Blindern 10. desember 2018

Silje Susanne Alvestad og Tor Erik Risvik Johnsen

 

Av Karina Kleiva
Publisert 11. des. 2018 11:58 - Sist endret 11. des. 2018 11:58