Protokoll fra instituttstyremøtet mandag 15. oktober 2018

Møtet ble satt kl. 12.15 og avsluttet kl. 15.15.

Til stede: Karen Gammelgaard, Silje Susanne Alvestad, Jon Arild Olsen (gikk kl. 14.15), Julián Cosmes-Cuesta, Gjertrud Flermoen Stenbrenden, Hans Petter Helland, Tor Erik Risvik Johnsen, Trine Skogset Ofitserova og Løvetann Ripoll (gikk kl. 14.10).

Andre: Johan Schimanski, Christian Janss, Mons A. F. Vedøy og Tina Skouen under diskusjonssaken. Heidi Ekstrand under sak S 2/6/18. Hanne Katinka Solhaug og Karina Kleiva.

Instituttleder Karen Gammelgaard foreslo ved starten av møtet at styret behandlet diskusjonssaken om årsplanen først i møtet. Styret sluttet seg til forslaget.

Orienteringssaker

O 1/6/18 - Tilsettingsprosesser ved ILOS

Vedtakssaker:

S 1/6/18 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 15. oktober 2018:
Silje Susanne Alvestad og Tor Erik Risvik Johnsen.

S 2/6/18 - ILOS' regnskapsrapport for 2. tertial 2018
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat med regnskapsrapport

Vedtak:
Styret godkjenner regnskapsrapporten for 2. tertial 2018.

S 3/6/18 - Tilsetting i stilling som 50 % universitetslektor-/førstelektorvikar i allmenn litteraturvitenskap

Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                          
Kunngjøring
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Søknad og CV for de innstilte søkerne

Vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av innstilte søkere nummer én og to, og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

Diskusjonssaker:

D 1/6/18              ILOS’ årsplan for 2019

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Utkast til årsplan

Ingen saker under eventuelt

Blindern,
16. oktober 2018

Silje Susanne Alvestad

Tor Erik Risvik Johnsen

Av Karina Kleiva
Publisert 17. okt. 2018 09:14 - Sist endret 17. okt. 2018 09:14