Innkalling til instituttstyremøte mandag 2. september 2019

Instituttstyremøte i møterom 389 PAM, kl. 12.15 - 14.

Vi starter med en enkel lunsj kl. 12.00.

Orienteringssaker:

O-sak 1/4/19 - Semesterstart 2019

O-sak 2/4/19 - Vernerunde ved ILOS 2019
Saksdokument:
Rapport fra vernerunde ved ILOS våren 2019

Vedtakssaker:

S 1/4/19 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 2. september 2019:
… og  …
 

S 2/4/19 - Tilsetting i en stilling som førsteamanuensis i litteratur og kultur i den spansktalende verden
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Sakkyndig komités rapport
Merknader fra søkerne
Sorteringskomiteens rapport
Merknader fra søkerne
CV og publikasjonsliste for de innstilte søkerne
Utvidet søkerliste

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stilinger for endelig avgjørelse.
 

S 3/4/19 - Tilsetting i en stilling som førsteamanuensis i spansk språk
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                              
Utlysningstekst
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Sakkyndig komités rapport
Kommentarer fra søkerne
Sorteringskomiteens rapport
CV og publikasjonsliste for de innstilte søkerne
Utvidet søkerliste

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering av kandidatene og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stilinger for endelig avgjørelse.
 

Eventuelt

Blindern, 26. august 2019
 

Karen Gammelgaard        Karina Kleiva
instituttleder                      administrativ leder

Av Karina Kleiva
Publisert 26. aug. 2019 15:56 - Sist endret 26. aug. 2019 15:56