Innkalling til instituttstyremøte mandag 11. november 2019

Instituttstyremøte i møterom 389 PAM, kl. 12.15 - 14.

Vi starter med en enkel lunsj kl. 12.00.

Vedtakssaker:

S 1/6/19 - Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 11. november 2019:
… og  …

S 2/6/19 - Tilsetting i stilling som 50 % universitetslektor-/førstelektorvikar i fransk litteratur
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat                          
Kunngjøring
Intervjukomiteens forslag til innstilling
Søknad og CV for de innstilte søkerne
Utvidet søkerliste

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til rangering, og oversender saken til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for endelig avgjørelse.

Diskusjonssaker:

D 1/6/19 - Økonomisk ramme for ILOS 2020
Saksdokument:
Fremleggsnotat
Utkast til tiltaksbudsjett for 2020

D 2/6/19 - Andre utkast ILOS' årsplan 2020
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Utkast til årsplan
Innsendte innspill til årsplanen fra ILOS-ansatte

D 3/6/19 - Strategi for fordeling av fakultetsfinansierte ph.d.-stillinger uten føringer?
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
 

Eventuelt

Blindern, 4. november 2019
 

Karen Gammelgaard        Karina Kleiva
instituttleder                      administrativ leder

Av Karina Kleiva
Publisert 4. nov. 2019 17:50 - Sist endret 11. nov. 2019 16:52