Vår tids lydrom (avsluttet)

Hvilken betydning tillegger vi opplevelser av lyd i hverdagen? Vi omgis av lyd, også musikk, enten vi er disse inntrykkene bevisst eller ikke.

Om prosjektet

Vår tids lydrom er et tverrvitenskapelig forskningsprosjekt som undersøker forholdet mellom lyd (inklusive musikk) og kulturell verdsetting. Prosjektet vil undersøke forbindelseslinjer mellom lydhandlinger og hvordan disse tilskrives verdier i kulturelle felt. Utgangspunktet er antropologisk teori, forskning innen musikkvitenskap, musikkteknologi, kulturstudier og studier av kulturelle endringsprosesser.

Eksisterende studier innen lydformidling, produksjon og distribusjon har dratt veksler på R. Murray Schafers (1977) begrep soundscape. Dette begrepet ga et fornyet fokus på betydningen av lydomgivelser” i folks hverdag. Begrepet har i tillegg økt interessen for betydningen av lyd og lydopplevelsers relevans for forståelsen av omverdenen og kulturelle kategorier som sosialt minne og identitet. Ofte er lydinntrykk begrepsliggjort i form av språklige dualismer, som kultur - natur, støy - stillhet, by -land, industriell - ikke-industriell osv.

Lydlandskap

Prosjektets forskningsfokus innebærer i noen grad en nyorientering og kritikk av Schafers idé om lydlandskaper, i den forstand at prosjektet tilkjenner lyttere og lydprodusenter en aktiv rolle i oppfatningen (konstruksjonen) av lyd. Empirisk utforsker prosjektet en del ulike case med hensyn til hvordan kulturelle aktører (aktive lyttere) oppfatter og kategoriserer lyd, hvordan lytting utgjør et spesifikt kunnskapsfelt knyttet til lyderfaringen, og som samtidig tilskrives verdier ved kulturell kategorisering. Lyd er ikke bare noe som omgir oss, men vi produserer lyd og lydlige distinksjoner (også som lyttere, produsenter og/eller lydkonsumenter). Det finnes lite forskning på hvordan aktive lyttere og lydprodusenter oppfatter, forstår og klassifiserer lyd, og prosjektet antar at en forståelse av ulike typer kulturell lydkunnskap er viktig i denne sammenhengen.

Lydhandlinger

Musikkvitenskapen har tradisjonelt gjerne tatt utgangspunkt i musikalske objekter og søkt å beskrives disse som estetiske, historiografiske eller formmessige størrelser. Prosjektet Vår tids lydrom vil i stedet å ta utgangspunkt i aktørenes “agency” (lydhandlingen), hvor kategorier for hvordan aktørene oppfatter lyd og forhandler om lydens verdimessige betydning søkes kartlagt.

I et spekter av case vil prosjektet undersøke slike handinger; fra oppfatninger av lyd knyttet til naturopplevelser og lyd forstått som noe "naturlig”, til lyddesign (hvor kunstideologier griper inn i naturomgivelser), lydproduksjon (hvordan lydprodusenter bearbeider og kategoriserer lyd som kulturelt, estetisk og teknologisk materiale), samt språklige og kulturelle diskurser (hvor verdier og økonomi spiller inn) og hvor forhandlinger om lyd (for eksempel i et innspillingsstudio) kan gi en indikasjon på underliggende sosiale og kulturelle verdikonflikter.

Finansiering

Prosjektet er finansiert gjennom programmet Kulturell verdsetting (KULVER), Norges forskningsråd og Universitetet i Oslo, og løper fra 2009 til 2012.

 

Publisert 24. mars 2010 14:30 - Sist endret 16. nov. 2017 11:19

Kontakt

Prosjektleder
Professor Hans Weisethaunet
 

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere