English version of this page

Om IMV

Samarbeid med IMV

  • Forskningssamarbeid
  • Prosjekt mellom arbeidslivet og masterstudentar
  • Student i praksis

Rom og utstyr

  • Oversikt over rom med bilder.
  • Oversikt over kva utstyr som finst der.
  • Reglar for bruk.
  • Kven har ansvar for kva?

Tal og fakta

Institutt for musikkvitskap er det største musikkvitskaplege miljøet i Norden. Instituttet gjev forskingsbasert undervisning på alle nivå innanfor eit breitt spekter av musikkvitskaplege tema og perspektiv.

 

Kontakt IMV

Institutt for musikkvitskap
Postboks 1017 Blindern
0315 Oslo

Tlf: (47) 22 85 47 50
E-post: info@imv.uio.no

IMV i sosiale medium