Organisasjon

Organisasjonskart

Grafisk og interaktiv oversikt.

Instituttstyret

Instituttstyret er det øvste vedtaksorganet ved instituttet. Styret vedtek overordna mål, prioriteringar og strategiar for instituttet.

Instituttleiinga

Leiar institutt, forsking, undervisning, studiar og administrasjon.

Valg

Høsten 2016 er det valg til instituttstyret for perioden 2017-2020. Det skal velges nye representanter for alle ansatte grupper og studentene. I tillegg skal det pekes ut et nytt eksternt styremedlem.

Instituttadministrasjonen

Instituttadministrasjonen har blant anna ansvar for: forskings-, studie- og eksamensadministrasjon, dagleg drift, økonomi, personalsaker, web, informasjon og mediekontakt.

Programråd

Programrådet ved Institutt for musikkvitenskap møtes 4 ganger i året og er delegert det koordinerende ansvaret for IMV sine studietilbud i musikkvitenskap.

IT/AV-rådet

IT/AV-rådet møtes 4 ganger i året. Det er et rådgivende organ for instituttledelsen i alle strategiske spørsmål knyttet til forvaltning, drift og utvikling av instituttets undervisnings- og forskningsinfrastruktur innenfor IT/AV-området.