Organisasjon

Instituttstyret

Instituttstyret er det øvste vedtaksorganet ved instituttet. Styret vedtek overordna mål, prioriteringar og strategiar for instituttet.

Instituttleiinga

Leiar institutt, forsking, undervisning, studiar og administrasjon.

Programråd

Programrådet ved Institutt for musikkvitenskap møtes 4 ganger i året og er delegert det koordinerende ansvaret for IMV sine studietilbud i musikkvitenskap.

Infrastrukturutvalet

Infrastrukturutvalet er eit rådgjevande organ for instituttleiinga i alle strategiske spørsmål knytt til forvaltning, drift og utvikling av instituttet sin undervisnings- og forskningsinfrastruktur. Det har månedlege møte. 

Valg

Hausten 2020 er det val til instituttstyret for perioden 2021-2024. Det skal veljast nye representantar for alle grupper tilsette. I tillegg vert det oppnevnt eit nytt eksternt styremedlem.