Tidsplan for valg 2019

Valg av representanter for midlertidig vitenskapelig ansatte og studenter

Valg til instituttstyret for perioden 2020

Høsten 2016 ble det valgt representanter for alle ansatte grupper og studentene. For fast vitenskapelig tilsatte og tenknisk-administrativt tilsattes representanter er funksjonstid 4 år, og for midlertidig vitenskapelig tilsatte og studentenes representanter er funksjonstiden 1 år. Denne høsten skal det velges representanter for midlertidig vitenskapelig ansatte og studentrepresentanter.

Valgstyret

 • Iht. UiOs valgreglement §3 skal det for alle valg oppnevnes et valgstyre.
 • Valgstyret har som oppgave å sørge for at valgene blir gjennomført i henhold til reglementet.
 • Valgstyret treffer alle avgjørelser som ikke er tillagt annet organ i forbindelse med valgene, og få frem kandidater til vervene.
 • Sentrale oppgaver for valgstyrene er i samarbeid med valgsekretariatet å foreslå tidsplan for valgene og frist for forslag på kandidater, motta forslag på kandidater og avgjøre om disse er valgbare, å godkjenne valget og valgprotokollen og kunngjøre valgresultatet.

Valgstyret ble oppnevnt av styret på styremøtet 12. september 2016, med to endringer i 2017:

Asbjørn Eriksen, representant for fast vitenskapelig ansatte

Ingrid Bugge Stange har tatt over for Turid Kristensen som representant for administrativt ansatte

Tejaswinee Kelkar, representant for midlertidige vitenskapelig ansatte

Ulrik Bjørnstad, studentrepresentant

Følgende representanter skal velges høsten 2019:

 • En representant for midlertidig vitenskapelig ansatte og to vararepresentanter
 • To representanter for studentene og to vararepresentanter

Tidsplan

 1. Valg av representanter for midlertidige vitenskapelige og studenter til insituttstyret, og verneombud.

  • Frist for å fremme forslag til kandidater for valgstyret - onsdag 20. november kl. 23:59.

  • Utsatt frist for å fremme forslag til kandidater, dersom det kun er fremmet ett forslag innen den første fristen. Hvis det ikke er kommet inn nye forslag til utsatt frist, kunngjør valgstyret resultatet så snart som mulig - 26. november 2019

  • Elektronisk valg - 5. - 11. desember 2019

  • Valgstyret kunngjør resultatet etter opptelling av stemmene - 12. desember 2019 kl. 15.00.

Fremme forslag til kandidater

Enhver som har stemmerett ved valget kan fremme forslag på enhver valgbar person innenfor egen stemmerettsgruppe. Alle fastlønnede ansatte i minst halv stilling, samt professorer II, har stemmerett.

Et kandidatforslag skal fremsettes skriftlig overfor valgstyret ved valgstyrets sekretær Heidi Bråthen.

Spørsmål vedrørende stemmerett kan rettes til valgstyrets sekretær (e-post).

Valgreglement ved UiO

 

Publisert 22. aug. 2016 09:29 - Sist endret 4. nov. 2019 12:50