Valg ved IMV 2021-2024

Valg av instituttstyret ved IMV

Valg til instituttstyret for perioden 2021-2024

Instituttstyret er det øverste vedtaksorganet ved instituttet. Styret vedtar overordnede mål, prioriteringer og strategier for instituttet.

Høsten 2020 skal det velges representanter for alle ansattgrupper og studenter. For fast vitenskapelig ansatte og teknisk-administrativt ansattes representanter er funksjonstid 4 år, og for midlertidig vitenskapelig ansatte og studentenes representanter er funksjonstiden 1 år. Denne høsten skal det velges representanter for fast vitenskapelig ansatte, teknisk-administrativt, midlertidig vitenskapelig ansatte og studentrepresentanter.

English introduction

The Department Board is the Department's highest authority, with the responsibility of setting the Department's main objectives, priorities and strategies. The employees and students at the University of Oslo elect the internal members of the University Board. Ordinary elections take place every four years while representatives of fixed-term academic staff and the student body are elected every year. This year, representatives of fixed-term academic staff and the student body are elected.

Valgstyret

 • Iht. UiOs valgreglement §3 skal det for alle valg oppnevnes et valgstyre.
 • Valgstyret har som oppgave å sørge for at valgene blir gjennomført i henhold til reglementet.
 • Valgstyret treffer alle avgjørelser som ikke er tillagt annet organ i forbindelse med valgene, og få frem kandidater til vervene.
 • Sentrale oppgaver for valgstyrene er i samarbeid med valgsekretariatet å foreslå tidsplan for valgene og frist for forslag på kandidater, motta forslag på kandidater og avgjøre om disse er valgbare, å godkjenne valget og valgprotokollen og kunngjøre valgresultatet.

Valgstyret ble oppnevnt av styret på styremøtet 18. juni 2020 og består av:


Stan Hawkins, representant for fast vitenskapelig ansatte

Ellen Filmberg, representant for administrativt ansatte

Marek Susdorf, representant for midlertidige vitenskapelig ansatte

Julie Berge, studentrepresentant

Følgende representanter skal velges høsten 2020:

 • Tre representanter for fast vitenskapelig ansatte og tre vararepresentanter
 • En representant for teknisk-administrativt ansatte og en vararepresentant
 • En representant for midlertidig vitenskapelig ansatte og en vararepresentant
 • To representanter for studentene og to vararepresentanter

Tidsplan

 1. Valg av representanter alle ansattgrupper og studenter:

  • Frist for å fremme forslag til kandidater for valgstyret - mandag 12. oktober kl. 23:59.

  • Utsatt frist for å fremme forslag til kandidater, dersom det kun er fremmet ett forslag innen den første fristen. Hvis det ikke er kommet inn nye forslag til utsatt frist, kunngjør valgstyret resultatet så snart som mulig - 25. oktober

  • Elektronisk valg 9. - 22. november 2020

  • Valgstyret kunngjør resultatet etter opptelling av stemmene - 23. november 2020 kl. 15.00.

Fremme forslag til kandidater

Enhver som har stemmerett ved valget kan fremme forslag på enhver valgbar person innenfor egen stemmerettsgruppe. Alle fastlønnede ansatte i minst halv stilling, samt professorer II, har stemmerett.

Et kandidatforslag skal fremsettes skriftlig overfor valgstyret ved valgstyrets sekretær Heidi Bråthen.

Spørsmål vedrørende stemmerett kan rettes til valgstyrets sekretær (e-post).

Valgreglement ved UiO

Publisert 11. sep. 2020 15:17 - Sist endret 23. nov. 2020 15:11