Programrådene ved IMV

Programrådet har koordineringsansvaret for IMV sine studietilbud.

Programrådets ansvar

Programrådet er delegert det koordinerende ansvaret for studieprogrammene ved Institutt for musikkvitenskap (bachelor i musikkvitenskap og master i musikkvitenskap). Utvikling og drift av studieprogrammene må imidlertid bygge på et nært samarbeid mellom programrådet og emneansvarlige, samt programledere. Instituttet/Instituttstyret må få uttale seg i programrelaterte saker av overordnet fagpolitisk karakter. Dersom program og programledere/emneansvarlige en sjelden gang ikke blir enige, så går saken i prinsippet videre til fakultetet ved prodekanen, som kan avgjøre saken.

Programrådenes oppgaver

  • at programplan utarbeides i henhold til forskriftens §3.3  Faglige fullmakter.
  • å inngå avtaler med emneansvarlige om emner til programmene, som inkluderer punkter om hvilket innhold emnene skal ha, når de skal tilbys, hvilken undervisningsform og vurderingsform emnet skal ha og hvordan emnene skal dimensjoneres for å sikre plass til programmets studenter.
  • at de emnene som tilbys i programmet utgjør en faglig helhet og støtter opp om programmets mål. Det er viktig å påpeke at for de disiplinære programmene inkluderer dette også et ansvar for anbefalte 40-grupper av emner som ikke er hentet fra egen disiplin.
  • at studentene i programmet til enhver tid er ivaretatt.
  • At alle nye emner ved IMV er bærekraftige i den forstand at flere (minimum to) vitenskapelig ansatte kan være emneansvarlig (det er opp til programrådet om det skal gjøres unntak for denne bestemmelsen).
  • kvalitetssikring av studieprogrammet, gjennom emneevalueringer, studiebarometeret og kandidatundersøkelser.
  • at mål om internasjonalisering er ivaretatt i programmet.
  • retningslinjer knyttet til innpassing av ekstern utdanning og fritak fra emner i programmet. I de tilfeller emner skal gi grunnlag for opptak til masterprogram, må samtykke innhentes fra vedkommende masterprogram.
  • retningslinjer for opptak til programmer, for master og phd program.

Innmelding av saker og oppmøte

Programrådsmedlemmers frist for å melde inn saker er 2 uker i forkant av møtet. Saksfremlegget må være programrådsleder i hende minst 8 dager før møtedato (gjerne før). Andre eksterne kan melde inn ønsker om saker direkte til programrådsleder eller gjennom de faste medlemmer i programrådet.

Programrådsmedlemmer har ved fravær ansvar for å innkalle sin vara og gi programrådsleder beskjed.

Programrådet har 4 møter per år.

Sekretær for programråd er Mons Thyness.