Tidsplan for valg 2017

Valg av representanter for midlertidig vitenskapelig ansatte og studenter ved IMV

Valg til instituttstyret for perioden 2018

Høsten 2016 ble det valgt representanter for alle ansatte grupper og studentene. For fast vitenskapelig tilsatte og tenknisk-administrativt tilsattes representanter er funksjonstid 4 år, og for midlertidig vitenskapelig tilsatte og studentenes representanter er funksjonstiden 1 år. Denne høsten har det vært valg for representanter for midlertidig vitenskapelig ansatte og studentrepresentanter.

Resultatene av valget er nå publisert under resultater. Se øverst på siden for resultatet fra høstens valg. Under finner du resultatene fra valget hlsten 2016, som er det sittende styret.

Valgstyret

 • Iht. UiOs valgreglement §3 skal det for alle valg oppnevnes et valgstyre.
 • Valgstyret har som oppgave å sørge for at valgene blir gjennomført i henhold til reglementet.
 • Valgstyret treffer alle avgjørelser som ikke er tillagt annet organ i forbindelse med valgene, og få frem kandidater til vervene.
 • Sentrale oppgaver for valgstyrene er i samarbeid med valgsekretariatet å foreslå tidsplan for valgene og frist for forslag på kandidater, motta forslag på kandidater og avgjøre om disse er valgbare, å godkjenne valget og valgprotokollen og kunngjøre valgresultatet.

Valgstyret ble oppnevnt av styret på styremøtet 12. september 2016, med to endringer i 2017:

Asbjørn Eriksen, representant for fast vitenskapelig ansatte

Ingrid Bugge Stange tar over for Turid Kristensen som representant for administrativt ansatte

Tejaswinee Kelkar, representant for midlertidige vitenskapelig ansatte

Ulrik Bjørnstad Haug tar over for Veronica Ski-Berg som studentrepresentant

Følgende representanter skal velges høsten 2017:

 • En representant for midlertidig vitenskapelig ansatte og to vararepresentanter
 • To representanter for studentene og to vararepresentanter

Tidsplan

 1. Valg av representanter fra ansatte (faste og midlertidige vitenskapelige, teknisk-administrative) og studenter

  • Frist for å fremme forslag til kandidater for valgstyret - 30. november 2017 kl. 15.00.

  • Utsatt frist for å fremme forslag til kandidater, dersom det kun er fremmet ett forslag innen den første fristen. Hvis det ikke er kommet inn nye forslag til utsatt frist, kunngjør valgstyret resultatet så snart som mulig - Valgstyret fastsetter frist, frist ikke fastsatt

  • Elektronisk valg - 11.-12. desember 2017

  • Valgstyret kunngjør resultatet etter opptelling av stemmene - 15. desember 2017 kl. 12.00.

Fremme forslag til kandidater

Enhver som har stemmerett ved valget kan fremme forslag på enhver valgbar person innenfor egen stemmerettsgruppe. Alle fastlønnede ansatte i minst halv stilling, samt professorer II, har stemmerett.

Et kandidatforslag skal fremsettes skriftlig overfor valgstyret ved valgstyrets sekretær Heidi Bråthen.

Spørsmål vedrørende stemmerett kan rettes til valgstyrets sekretær (e-post).

Valgreglement ved UiO

 

Publisert 22. aug. 2016 09:29 - Sist endret 15. des. 2017 12:22