Ingebjørg Tonne

Professor - Nordisk språk
Bilde av Ingebjørg Tonne
English version of this page
Telefon +47 22856766
Rom kontor 415
Brukernavn
Besøksadresse Besøksadresse: Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Ingebjørg Tonne har doktorgrad i språkvitenskap, med et kontrastivt avhandlingsarbeid om aspekt i norsk - spansk - engelsk.

Hun underviser ved ILN i grammatikkrelaterte emner, blant annet knyttet til kontrastiv grammatikk, andrespråkslæring og -undervisning, flerspråklighet og relevansen av grammatikk for lese- og skriveopplæring og språkutvikling.

De seinere årene har hun forsket på  forholdet mellom grammatikkundervisning og skriveutvikling hos skoleelever, og samvariasjon mellom språklige faktorer knyttet til leseferdigheter og skriveferdigheter. Hun er også interessert i grammatiske kontraster mellom ulike språk og hvordan kontrastivt arbeid kan bidra til økt metaspråklig bevissthet hos elever.

Hun har publisert populærvitenskaplige småartikler om språklige emner, og har også gitt ut flere populærvitenskapelige bøker om språk og språkbruk sammen med Helene Uri.

Undervisning

 • NOAS1100
 • NOAS2101
 • NOAS2102
 • NOAS4101
 • NOAS4103

Bakgrunn

Tonne er professor i nordisk språk/norsk som andrespråk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.1.12.2015-30.06.2017 var Tonne undervisningsleder ved instituttet. Hun underviser på språkemnene på norsk som andrespråk ved ILN, både på bachelor- og masternivå. I perioden 2002-2014 underviste og forsket hun ved Fakultet for lærerutanning og internasjonale studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus (nå Storbyuniversitetet  Oslo/Oslo Met), og ved Barnehageutdanningen ved OsloMet. Hun har undervist og veiledet studenter ved masterstudiet i flerkulturell og internasjonal utdanning ved OsloMet, i sosiolingvistiske temaer i emnene Menneskerettigheter, språkrettigheter og språkopplæring og den flerkulturelle skolen i Norge. Hun var ved OsloMet del av et prosjekt om literacy ("Multiplicity-prosjektet", ledet av Joron Pihl, OsloMet), om hvordan økt lesing av (skjønn- og fag-) litteratur kan bidra til bedring av lese- og skriveferdighetene til elever i forhold til ordinær bruk av lærebøker.

Tidligere har Tonne undervist i lingvistiske emner ved Universitetet i Oslo og ved Universitetet i Trondheim (nå NTNU).

Emneord: Grammatikk, Kontrastiv lingvistikk, Norsk som andrespråk, Språkvitenskap, Norsk språk, Tospråklighet, Literacy, Flerspråklighet

Publikasjoner

 • Golden, Anne; Opsahl, Toril & Tonne, Ingebjørg (2020). “One, two, many = one too many?” Conceptualizations of mother tongue.. Oslo Studies in Language (OSLa).  ISSN 1890-9639.  11(2), s 135- 157 . doi: 10.5617/osla.8494 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Tonne, Ingebjørg (2020). «… noen ganger sitter vi og diskuterer om skolen …» Bruk av pseudokoordinering med positurverb i norsk som andrespråk, I: Lars Anders Kulbrandstad & Guri Bordal Steien (red.),  Språkreiser : festskrift til Anne Golden på 70-årsdagen 14. juli 2020.  Novus Forlag.  ISBN 9788283900422.  kapittel.
 • Tonne, Ingebjørg (2020). Læreres respons på syntaks i elevtekster. Viden om Literacy.  ISSN 2246-6517.  (27), s 114- 121 Vis sammendrag
 • Nordanger, Marte & Tonne, Ingebjørg (2018). Eksplisitt og implisitt kunnskap, læring og undervisning. Fra Krashens læring og tilegnelse til avveiningen mellom det eksplisitte og implisitte i moderne andrespråksopplæring, I: Ann-Kristin Helland Gujord & Gunhild Tveit Randen (red.),  Norsk som andrespråk - perspektiver på læring og utvikling.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202584702.  Kapittel 6.  s 164 - 189 Vis sammendrag
 • Tonne, Ingebjørg (2017). Lærarrespons og skriving i grunnskulen. Forståing, effekt og moglegheiter, I: Birgitte Fondevik & Pål Hamre (red.),  Norsk som reiskaps- og danningsfag.  Det Norske Samlaget.  ISBN 9788252194104.  Kapittel 9.  s 173 - 202
 • Ryen, Else & Tonne, Ingebjørg (2015). Norske grammatikkarbeider med et andrespråksperspektiv – en oversikt. NOA - Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  30(1-2), s 40- 76 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Tonne, Ingebjørg & Palm, Kirsten (2015). Andrespråksdidaktisk forskning– en oversikt over hva, hvordan og hvorfor i andrespråk i grunnskolen i 30 år. NOA - Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  30(1-2), s 310- 349 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Tonne, Ingebjørg & Pihl, Joron (2015). Morphological Correspondences in the Reading-Writing Relation among L2 Learners. The Reading Matrix.  ISSN 1533-242X.  15(1), s 206- 219 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Tonne, Ingebjørg & Pihl, Joron (2013). Andrespråkseleven, leseprøver og litteraturbasert leseopplæring. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning.  ISSN 0809-9227.  8(1), s 91- 114
 • Tonne, Ingebjørg & Pihl, Joron (2013). The second-language pupil, reading tests and literature-based teaching [translation of "Andrespråkseleven, leseprøver og litteraturbasert leseopplæring", se https://oda.hioa.no/en/andresprakseleven-leseprover-og-litteraturbasert-leseopplaering]. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning.  ISSN 0809-9227.  8(1), s 91- 114 Vis sammendrag
 • Tonne, Ingebjørg & Pihl, Joron (2012). Literacy education, reading engagement, and library use in multilingual classes. Intercultural Education.  ISSN 1467-5986.  23(3), s 183- 194 . doi: 10.1080/14675986.2012.701424 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Tonne, Ingebjørg; Nordby, Aase Regine; Seljevold, kristine Erika; Simonsen, Marianne & Ufs, Silje (2011). Poesi og lingvistiske kontraster - Språklig oppmerksomhet i klasserommet. NOA - Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  27(2), s 24- 46 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Tonne, Ingebjørg; Nordby, Aase Regine; Seljevold, Kristine Erika; Simonsen, Marianne & Ufs, Silje (2011). Poetry and linguistic contrasts. Attention to Language in the classroom (translation of the Norwegian Version published in NOA 2011). NOA - Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  27(2), s 24- 46 Vis sammendrag
 • Tonne, Ingebjørg & Vederhus, Inger (2011). Gjenklang – utforsking av poetiske identitetstekstar og lingvistisk kapital i det fleirkulturelle klasserommet, I: Jon Smidt; Elise Seip Tønnessen & Bente Aamotsbakken (red.),  Tekst og tegn - Lesing, skriving og multimodalitet i skole og samfunn.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2842-7.  Kapittel.  s 237 - 254 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Tonne, Ingebjørg & Pihl, Joron (2010). Literacy enhancement in practice – Collaboration between school and library, In J Kennedy (ed.),  E-proceedings International Conference on Primary Education, Hong Kong 2009.  Hong Kong Institute of Education.  Diversity and Inclusive Education. Vis sammendrag
 • Tonne, Ingebjørg; Bueie, Agnete Andersen; Michaelsen, Eva & Pihl, Joron (2009). Exploring the intersection between literary and digital literacy in school, In I ICERI (ed.),  ICERI 2009 Proceedings CD.  The International Academy of Technology, Education and Development.  ISBN 978-84-613-2955-7.  s 11 Vis sammendrag
 • Tonne, Ingebjørg & Tjensvold, Ann (2009). Hva er riktig og viktig i skriveopplæringen?. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  1 Vis sammendrag
 • Nergård, Mette Elisabeth & Tonne, Ingebjørg (2008). Elevteksten - et grammatisk utstillingsvindu, I: Mette Elisabeth Nergård & Ingebjørg Tonne (red.),  Språkdidaktikk for norsklærere - mangfold i språk og tekster.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01307-7.  Kapittel 2.  s 27 - 42
 • Nergård, Mette Elisabeth & Tonne, Ingebjørg (2008). Innledning, I: Mette Elisabeth Nergård & Ingebjørg Tonne (red.),  Språkdidaktikk for norsklærere - mangfold i språk og tekster.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01307-7.  Innledning.  s 10 - 16
 • Tonne, Ingebjørg & Sakshaug, Laila (2008). Grammatikk og skriveutvikling - didaktiske eksempler, I: Mette Elisabeth Nergård & Ingebjørg Tonne (red.),  Språkdidaktikk for norsklærere - mangfold i språk og tekster.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01307-7.  kapittel 8.  s 129 - 144
 • Tonne, Ingebjørg (2007). Analyzing progressives in Norwegian. Nordic Journal of Linguistics.  ISSN 0332-5865.  30(2), s 185- 208 . doi: 10.1017/S0332586507001758 Vis sammendrag
 • Tonne, Ingebjørg & Sakshaug, Laila (2007). Engelsk oversettelse av "Grammatikk og skriveutvikling – hva sier den britiske EPPI-oversiktsstudien?": GRAMMAR AND DEVELOPING WRITING SKILLS - WHAT DOES THE BRITISH EPPI REVIEW STUDY TELL US?, I:  Skrive for nåtid og framtid / [Synnøve Matre og Torlaug Løkensgard Hoel [red.]].  Tapir Akademisk Forlag.  kapittel. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Tonne, Ingebjørg & Sakshaug, Laila (2007). Grammatikk og skriveutvikling – hva sier den britiske EPPI-oversiktsstudien?, I: Synnøve Matre & Torlaug Løkensgard Hoel (red.),  Skrive for nåtid og framtid, bind 1. Skriving i arbeidsliv og skole.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 9788251922159.  artikkel. Vis sammendrag
 • Tonne, Ingebjørg & Sakshaug, Laila Lutnæs (2007). GRAMMATIKK OG SKRIVEUTVIKLING - HVA SIER DEN BRITISKE EPPI-OVERSIKTSSTUDIEN?, I: Synnøve Matre & Torlaug Løkensgard Hoel (red.),  Skrive for nåtid og framtid II. Skriving og rettleiing i høgre utdanning.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 9788251922401.  Kapittel. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Tonne, Ingebjørg (2006). Elucidating Progressives in Norwegian, In Torgrim Solstad; Atle Grønn & Dag Haug (ed.),  A Festschrift for Kjell Johan Sæbø - in partial fulfilment of the requirements for the celebration of his 50th birthday.  I samarbeid med Unipub.  ISBN 978-82-997289-0-4.  contributing chapter.
 • Tonne, Ingebjørg (2000). I ferd med å: Én definisjon, I: Olaf Jansen Westvik & fl. m. (red.),  Nordlyd nr 28.  Universitetet i Tromsø.  ISBN 82-90423-57-8.  bidrag.
 • Tonne, Ingebjørg (1998). Iterativitet og aspektuelle nivåer, I: Jan Terje Faarlund; Brit Mæhlum & Torbjørn Nordgård (red.),  MONS7: Utvalde artiklar frå det 7. Møtet Om Norsk Språk i Trondheim 1997.  Novus Forlag.  ISBN 82-7099-307-7.  bidrag.

Se alle arbeider i Cristin

 • Uri, Helene & Tonne, Ingebjørg (2010). Ord, ord, ord. Hvor kommer de fra?. Kunnskapsforlaget.  ISBN 978-82-573-2115-4.  190 s. Vis sammendrag
 • Tonne, Ingebjørg & Uri, Helene (2009). Spør om språk fra A til Å (illustrasjoner ved Kai Gjelseth). Andresen & Butenschøn AS.  ISBN 978-82-7694-237-8.  155 s. Vis sammendrag
 • Nergård, Mette Elisabeth & Tonne, Ingebjørg (red.) (2008). Språkdidaktikk for norsklærere - mangfold i språk og tekster. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01307-7.  172 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Thorvaldsen, Bernt Ø & Tonne, Ingebjørg (2020). Innledning, I: Ingvil Brugger Budal (red.),  Språk i skolen. Grammatikk. Retorikk.Didaktikk..  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245034301.  Innledning.
 • Golden, Anne; Opsahl, Toril; Tonne, Ingebjørg; van der Walt, Christa & Xeketwana, Simthembile (2019). Panel 5: Multilingualism: Learning, Globalization, Social Justice – Focus on Education and Research.
 • Golden, Anne & Tonne, Ingebjørg (2019). Troll i ord. Arbeid med ordforråd og ordoppbygging i skolen..
 • Golden, Anne & Tonne, Ingebjørg (2019). Word Magic. Working with Words and Word Construction in School..
 • Tonne, Ingebjørg (2019). Eksplisitt og implisitt kunnskap, læring og undervisning Fra Krashens læring og tilegnelse til avveiningen mellom det eksplisitte og implisitte i moderne andrespråksopplæring (foredrag basert på artikkel: Nordanger og Tonne, 2019 med samme tittel).
 • Tonne, Ingebjørg (2019). Fagfornyelsen - Med grammatikken i sentrum - norskfagets språklige temaer.
 • Tonne, Ingebjørg (2019). Multilingualism made visible.
 • Tonne, Ingebjørg (2019). Å ta telling. Språklig mangfold i fagfornyelsen LK20. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  2019(6) Vis sammendrag
 • Golden, Anne & Tonne, Ingebjørg (2018). Ordmanøvrering i Oslo-skolen.
 • Tonne, Ingebjørg (2018). Lærarrespons på skriving i grunnskulen Forståing, effekt – og betring?.
 • Tonne, Ingebjørg (2018). Forstår lærar og elev kvarandre? Lærarrespons om setningar i elevtekstar. Språkprat.  mai Vis sammendrag
 • Tonne, Ingebjørg (2018). Panel contribution at the conference: Multilingual & Intercultural Education: Theory & Practice from Latin America & Norway.
 • Tonne, Ingebjørg & Golden, Anne (2018). Lesesatsning for lærere i Osloskolen: mulige suksesskriterier. Vis sammendrag
 • Opsahl, Toril & Tonne, Ingebjørg (2017). Møte med språklig variasjon.
 • Tonne, Ingebjørg (2017). Litterasitet, leselyst og bruk av biblioteket i flerspråklige grupper.
 • Tonne, Ingebjørg (2017). Lærarrespons på skriving i grunnskolen Forståing, effekt – og betring?.
 • Tonne, Ingebjørg (2017). Lærarrespons på skriving i grunnskolen Forståing, effekt – og betring?.
 • Tonne, Ingebjørg & Pihl, Joron (2017). Literacy Education, Reading Engagement and Library Use in Multilingual Classes, In Joron Pihl; Kristin Skinstad van der Kooij & Tone Cecilie Carlsten (ed.),  Teacher and Librarian Partnerships in Literacy Education in the 21st Century.  Sense Publishers.  ISBN 9789463008976.  Kapittel 5.  s 63 - 74 Vis sammendrag
 • Alstad, Gunhild Tomter; Gujord, Ann-Kristin Helland & Tonne, Ingebjørg (2016). Innledning i NOA Norsk som andrespråk, Nr 1-2 (2016). NOA - Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  32(1-2) Vis sammendrag
 • Tonne, Ingebjørg (2016). Literacy education, reading engagement and library use in multilingual classes.
 • Tonne, Ingebjørg (2016). Utvikling av vurderingskriterier for skriving - også når norsk er andrespråket. Hva lærerens formative vurdering av de syntaktiske aspektene ved elevenes førsteutkast avdekker om validiteten til vurderingskriteriene/-normene i Normprosjektet.
 • Alstad, Gunhild Tomter; Svendsen, Bente Ailin & Tonne, Ingebjørg (2015). Innledning, samt planlegging, invitasjon og redaksjonelt arbeid Jubileumsnummer NOA. Norsk som andrespråk 30 år! Totalt 396 sider. NOA - Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  30(1-2), s 5- 9
 • Tonne, Ingebjørg (2015). Grammatikk i klasserommet - didaktiske muligheter, I:  Språk i skolen. Grammatikk, retorikk, didaktikk.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1461-7.  Kapittel 5.  s 195 - 212
 • Tonne, Ingebjørg (2015). Grammatikk i lese- og skriveopplæringen, I:  Språk i skolen. Grammatikk, retorikk, didaktikk.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1461-7.  kapittel 6.  s 213 - 246
 • Tonne, Ingebjørg (2014). Morphological Correspondences in the Reading-Writing Relation among L2-Learners.
 • Tonne, Ingebjørg & Pihl, Joron (2014). Reading engagement in multicultural classes - the role of libraries, interprofessional collaboration and voluntary reading.
 • Christensen, Hanne; Eritsland, Alf Gunnar & Tonne, Ingebjørg (2012). Flerstemmig veiledning i den nye lærerutdanninga. Utdanning.  ISSN 1502-9778.  (14), s 46- 48
 • Tonne, Ingebjørg (2011). Alle snakker om språket, men ....
 • Tonne, Ingebjørg (2011). Linguistic correspondences in the reading - writing relation.
 • Tonne, Ingebjørg (2011). Utviklingstrekk i norsk.
 • Tonne, Ingebjørg & Pihl, Joron (2011). Bokbading som inkluderende undervisning i heterogene grupper.
 • Tonne, Ingebjørg (2010). Hvor kommer språket fra? Panel/samtale på Oslo Bokfestival. Med Helene Uri og Ola Wikander.
 • Bueie, Agnete Andersen; Tonne, Ingebjørg & Michaelsen, Eva (2009). Challenges in analyses of interaction between development of literary and digital literacy. Vis sammendrag
 • Kooij, Kristin Skinstad van der & Tonne, Ingebjørg (2009). Lesestimulering for alle gjennom bokbading.
 • Michaelsen, Eva; Tonne, Ingebjørg & Bueie, Agnete (2009). Challenges in analyses of interaction between development of literary and digital literacy.
 • Pihl, Joron & Tonne, Ingebjørg (2009). Biblioteket - en skattkiste for skolen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Tonne, Ingebjørg (2009). Exploring the Reading-Writing Relation in Literacy Research.
 • Tonne, Ingebjørg; Bueie, Agnete; Michaelsen, Eva & Pihl, Joron (2009). EXPLORING THE INTERSECTION BETWEEN LITERARY AND DIGITAL LITERACY IN SCHOOL (Virtual presentation). Vis sammendrag
 • Tonne, Ingebjørg & Pihl, Joron (2009). Literacy enhancement in practice – Collaboration between school and library.
 • Tonne, Ingebjørg & Uri, Helene (2009). Språk er mote. Dagbladet.  ISSN 0805-3766. Vis sammendrag
 • Tonne, Ingebjørg (2008). Banning, nesten?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Tonne, Ingebjørg (2008). BekjentskapsforholdBekjentskapsforhold – hvor kom det ordet fra?Hilsen Ole. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Tonne, Ingebjørg (2008). BekymringsmeldingDebatt- og kronikkredaktør Knut Olav Åmås skriver i Aftenposten om ordet bekymringsmelding: ”Et i utgangspunktet godt og presist og brukbart ord dukker sakte, men sikkert opp alle steder og mister all sin kraft og det meste av sin betydning.”. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Tonne, Ingebjørg (2008). BlumenkohlJeg fant nylig ut at blomkål heter Blumenkohl på tysk. Det er jo veldig likt! Hvor nært beslektet er egentlig norsk og tysk?Hilsen HA. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Tonne, Ingebjørg (2008). Den olympiske ilden forsøkt løpt gjennom LondonI Aftenposten, under overskriften Fakkelstafett i fare, stod det her om dagen: ”Det var kaotiske tilstander da den olympiske ilden ble forsøkt løpt gjennom Londons gater i går.” Er dette en vanlig måte å uttrykke seg på?Magne N. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Tonne, Ingebjørg (2008). Dividert eller hel vedMin sønn (3) kom med følgende spørsmål i det jeg la i ovnen på morgenen i dag: Hvorfor heter det ved? Ble svar skyldig. Hilsen SO. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Tonne, Ingebjørg (2008). Ei bok – boken?Jeg leser av og til korrektur for venner og bekjente. Mange bruker hokjønnsformer som ei bok og ei kirke, men i bestemt form skriver de gjerne boken og kirken. Jeg påpeker vanligvis denne mangelen på konsekvens, og de fleste blir forundret over at de gjør det. Må det ikke også regnes som direkte feil å skifte kjønn på ord i samme teksten?VB. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Tonne, Ingebjørg (2008). FremmedordbokJeg har bodd i mange ulike land, men det var først da jeg kom til Norge at jeg så det som kalles fremmedordbok. Ordet fremmedord høres litt truende ut, er dette ord man ikke skal bruke i et ”rent” norsk språk?Andrew. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Tonne, Ingebjørg (2008). Gammelt nyttForrige uke skrev vi at setninger av typen ”Adrian kjøper meg en is” ser ut til å være på vei inn i språket, siden de helt unge bruker dem. Mange vil likevel heller snike inn en preposisjon og stokke litt om på ordrekkefølgen: ”Adrian kjøper en is til meg.” Selvsagt kan alle bruke enkle indirekte objekter i en del tilfeller, blant annet kan vi gi, fortelle, si og sende noen noe, helt uten preposisjon. Men en del av oss kan altså ikke kjøpe noen noe-som-helst. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Tonne, Ingebjørg (2008). Glamorøs grammatikkJeg har hørt at ordet glamour kommer fra grammatikk. Stemmer det?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Tonne, Ingebjørg (2008). Hekseskudd og andre lidelserHvor kommer ordet hekseskudd fra?Hilsen Joke Dewilde. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Tonne, Ingebjørg (2008). Hvor mange finnes det?Hvor mange språk finnes det i verden?Skoleelev. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Tonne, Ingebjørg (2008). I serien om på eller i ved stedsnavn …Når det gjelder bruk av på eller i foran bynavn, ser det for meg ut til å henge sammen med om byen ligger ved kysten eller i innlandet. Vi har på Røros, på Hamar … Jeg kan ikke komme på en eneste by med kyststripe hvor på kan brukes. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Tonne, Ingebjørg (2008). I serien sykdom: sanktveitsdansVi skrev nylig i denne spalten om hekseskudd og andre sykdommer med trollete, tussete og alverelaterte navn. En leser skrev sporenstreks og tipset oss om et annet slikt navn, nemlig: … sanktveitsdans, som jeg heldigvis ikke lider av, men som jeg kom påstraks jeg leste spalten deres lørdag 29. november. Jeg vet hva detbetyr og hvor det stammer fra – jeg har da ordbøker! Men muligens andrelesere kunne ha interesse av en forklaring fra dere?HK. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Tonne, Ingebjørg (2008). Jommen sa jeg smør!Vet dere hvor uttrykket Jommen sa jeg smør! kommer fra?Synnøve. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Tonne, Ingebjørg (2008). KimseJeg lurer på om det er riktig å si kimse av. Heter det ikke kimsead? Leste intervjuet med Herborg Bryn i Dagbladet. Der bruker journalisten av og ikke ad. Hva betyr egentlig dette uttrykket?Berit. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Tonne, Ingebjørg (2008). KjæresteKommer ordet kjæreste i betydningen ’å ha fast følge med’ fra ordet som beskriver at noe er det kjæreste man har?Mette. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Tonne, Ingebjørg (2008). Kjøp meg en is, ’a!Sønnen min på 18 år og vennene hans snakker på en merkelig ny måte. Det er akkurat som de bare oversetter engelske setninger direkte til norsk som f.eks. "Kan du kjøpe meg en is?" eller "Kan du lage meg et glass saft?". De mener at dette er vanlig dagligtale blant ungdom i dag. Jeg synes det skurrer i ørene. Hva er riktig?Moren til Adrian. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Tonne, Ingebjørg (2008). Lett blandingEn ny formulering ser og hører jeg stadig: Folk ”tar selvmord”. Jeg trodde det het ”begå selvmord”?Hilsen eldre dame. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Tonne, Ingebjørg (2008). Levere vareneDe siste årene har jeg hørt uttrykket levere varene i alle slags sammenhenger. For noen år siden sa visst til og med Kronprins Haakon at han og Mette-Marit hadde timet graviditet og barn godt siden de leverte varene samtidig som de flyttet inn på Skaugum! Hvor kommer dette levere varene-uttrykket fra?Kalle. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Tonne, Ingebjørg (2008). Mange scenarioerScenario er det mange som skriver, men heter det ikke et scenarium, flerescenarier? Også ordet forum blir ofte feil bøyd: i dette fora eller flere forum, sier mange. Og konto heter vel konti i flertall som på italiensk? Mange skriver fotos i flertall, men går det an å skrive fotoer? Hilsen forvirret VB. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Tonne, Ingebjørg (2008). ”Methodological challenges in the study of young minority pupils’ writing development” Innlegg på workshop ledet av professor Gweno Williams.
 • Tonne, Ingebjørg (2008). Mo alene, mo i knærne og Gunnar på Mo. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Tonne, Ingebjørg (2008). Morsmål og norskopplæringFrP-politiker Tybring-Gjedde har i det siste vært opptatt av at innvandrere selv bør ta ansvar for å integreres bedre i det norske samfunnet. I hans ”Elleve bud til innvandrerforeldre” er det første budet: Snakk norsk til barna i hjemmet. Er dette lurt?Vikar i 5.klasse. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Tonne, Ingebjørg (2008). Mot EUDere har tidligere skrevet om ord som forfordele og bramfri, ord som betyr én ting for noen språkbrukere og det motsatte for andre. Vi har vel også et helt vanlig ord som er sitt eget antonym, nemlig mot? For hva betyr for eksempel ”De går mot EU”?E.R. fra Bergen. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Tonne, Ingebjørg (2008). Mutters aleneHvor i alle dager kommer uttrykket mutters alene fra? Hilsen firebarnsmor fra Eidsvoll. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Tonne, Ingebjørg (2008). Ord, ord, ordJeg leste i Aftenposten nylig at engelsk inneholder flere ord enn noe annet språk. Engelsk har nå en million ord, ifølge notisen. Hva betyr det? Glad i ord og tall. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Tonne, Ingebjørg (2008). OsjloJeg har lenge trodd at jeg bor på Bislett i Oslo. De fleste med oslomålsier imidlertid Bischlett i Oschlo. Jeg blir til og med retta på når jeguttaler ordene slik de skrives. Hva er det oslofolk gjør når deendrer uttalen av s-en til å bli sch?SV. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Tonne, Ingebjørg (2008). PromoEr det i det hele tatt noe som heter å promotere? Jeg mener detskal hete promovere, men har vel bare hørt Per Egil Hegge si dette.Dersom jeg har rett, er det ikke på tide å drive litt folkeopplysning?Peter. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Tonne, Ingebjørg (2008). På eller i Os?De som bor på Os, sier selv at de bor i Os. De har sannsynligvis rett, siden de tross alt bor der. Men når skal man bruke på, og når skal man bruke i ved stedsnavn?Kari i Bergen. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Tonne, Ingebjørg (2008). PåskeordHva kommer ordet påske fra? Og hva med de andre ordene på dagene i påsken?PM. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Tonne, Ingebjørg (2008). Riktig er viktig. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Tonne, Ingebjørg (2008). Solblomst?Jeg ser for tiden ofte på barne-TV med min lille sønn, og her forleden så vi tegnefilmen om lille Bali. Han og bestefaren skulle så ”solblomster”. Denne blomsten viste seg å være solsikke. Hvorfor brukte de navnet ”solblomst”? Var det en direkte oversettelse fra det engelske sunflower, eller var det ment som et slags småbarnsspråk?HM. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Tonne, Ingebjørg (2008). Spaltisten HeggeI spalten Språket vårt i Aftenposten 23. april brakte Per Egil Hegge videre dette spørsmålet fra en leser: Hvorfor står det i en fast spalte i Aftenposten at skuespilleren X fyller år, mens direktør Y, ikke direktørEN Y, gjør det samme?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Tonne, Ingebjørg (2008). SyltetøyJeg prøver å tilføre mitt barnebarn nye ord, og da vi spiste frokost her om dagen, kom vi til syltetøy. Da jeg hadde sagt ordet noen ganger, tenkte jeg: ”Hvordan er det ordet kommet til?”. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Tonne, Ingebjørg (2008). Terrassevin I forbindelse med det tradisjonelle fredagslotteriet på jobben der vi kan vinne edle dråper, kom vi i snakk om begrepet terrassevin. Jeg har hele tiden trodd at dette begrepet henspeiler på vekstforholdene til druen – at den dyrkes i terrasser. Kollegene var ikke enig. ”Det heter terrassevin fordi det er kjempegodt å drikke den på terrassen,” sa de. Vet dere noe om opprinnelsen til dette begrepet?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Tonne, Ingebjørg (2008). To fluer i en smekkÅ slå to fluer i et smekk blir riktig for meg, men jeg har lagt merke til at mange sier å slå to fluer i en smekk. Jeg forstår smekk, i betydningen ’slag’, som et intetkjønnsord. Hvis en bruker hankjønnsordet en smekk, har jeg to betydninger av ordet: en smekk i betydningen ’buksesmekk’ og barnesmekk (for ikke å søle). Hva er egentlig riktig å bruke her? KW. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Tonne, Ingebjørg (2008). Uravstemming IIForrige uke ble forklaringene til ordene avstemning og uravstemning litt kuttet. Vi retter det her opp, og legger til enda litt. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Tonne, Ingebjørg (2008). UravstemningHvert år når det nærmer seg lønnsoppgjør i de forskjellige fagforbund, må vi si vår mening om oppgjøret gjennom uravstemning. Jeg mener bestemt at det heter uravstemming? Vi stemmer jo over to alternativer, JA eller NEI, om vi godtar lønnsoppgjøret. Stemning er vel en følelse. Stemning med av foran blir da ikke korrekt? Birgit. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Tonne, Ingebjørg (2008). Validust?”Vennligst valider kortet” står det på noen billettmaskiner som ennå ikke er tatt i bruk. Hva betyr ordet validere?Kollektivtrafikant i Oslo. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Tonne, Ingebjørg (2008). Våre kjæreste eldre Forrige uke tok vi opp forholdet mellom adjektivet kjær med superlativformen kjæreste og substantivet kjæreste som kommer fra denne superlativen. Vi nevnte også at andre ord kan bli brukt substantivisk, for eksempel adjektivet eldre, som er komparativformen av gammel: gammel - eldre - eldst: ”Noen eldre blir lyttet til.”. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Tonne, Ingebjørg (2008). Å være eller ikke væreFør het det ”Han er blitt …” og ”Han er vorten …”. Nå ser det ut til at stadig flere skriver: ”Han har blitt …” og ”Han har vorte …”. For meg er det rett og slett smertefullt å lese for eksempel ”Han har blitt slått ned” og ”Han har vorte slått ned”. Hvor utbredt er dette blitt? Og hva er trenden? Ingvar M. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Tonne, Ingebjørg & Uri, Helene (2008). Hvor gammelt snakker du? Ta vår uhøytidelige test, og finn din språklige alder!. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. Vis sammendrag
 • Tonne, Ingebjørg (2007). Bramfri - som svar på spørsmålet om hva vi gjør når et ord betyr en ting og det motsatte, samtidig. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Tonne, Ingebjørg (2007). Bruk imperativ! - om den snåle imperativen, som ikke trenger subjekt og som er litt bardus. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Tonne, Ingebjørg (2007). De vanskelige preposisjonene. Dagbladet.  ISSN 0805-3766. Vis sammendrag
 • Tonne, Ingebjørg (2007). Det suger!. Dagbladet.  ISSN 0805-3766. Vis sammendrag
 • Tonne, Ingebjørg (2007). Du og jeg og vi to. BT Magasinet. Vis sammendrag
 • Tonne, Ingebjørg (2007). Feil i barnehagen?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766. Vis sammendrag
 • Tonne, Ingebjørg (2007). Forskjellen på prosent og prosentpoeng. Dagbladet.  ISSN 0805-3766. Vis sammendrag
 • Tonne, Ingebjørg (2007). Fremmedgjøringa - om at det er lov å bruke a-endelser også i fagtekster. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Tonne, Ingebjørg (2007). God suppe. Dagbladet.  ISSN 0805-3766. Vis sammendrag
 • Tonne, Ingebjørg (2007). Har noen sett grammofonen?. BT Magasinet. Vis sammendrag
 • Tonne, Ingebjørg (2007). Helt greit med grammatikk. BT Magasinet. Vis sammendrag
 • Tonne, Ingebjørg (2007). Her selges beige, varmt vann. BT Magasinet. Vis sammendrag
 • Tonne, Ingebjørg (2007). Hva er et språk?. BT Magasinet. Vis sammendrag
 • Tonne, Ingebjørg (2007). Hvor kommer ordet elske fra?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766. Vis sammendrag
 • Tonne, Ingebjørg (2007). Jeg bare: ”Hæ?!”. BT Magasinet. Vis sammendrag
 • Tonne, Ingebjørg (2007). Klisjé. Dagbladet.  ISSN 0805-3766. Vis sammendrag
 • Tonne, Ingebjørg (2007). Lettkledde redaktørar?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766. Vis sammendrag
 • Tonne, Ingebjørg (2007). Lydhermende ord. Dagbladet.  ISSN 0805-3766. Vis sammendrag
 • Tonne, Ingebjørg (2007). Metatese - eller hvordan det gikk til at Lillemann tok på seg gummibuska og stølvene når han skulle ut i regnet. BT Magasinet. Vis sammendrag
 • Tonne, Ingebjørg (2007). Misunne. Dagbladet.  ISSN 0805-3766. Vis sammendrag
 • Tonne, Ingebjørg (2007). Prestens krave, løvens tann, og en blomst som bare dufter. BT Magasinet. Vis sammendrag
 • Tonne, Ingebjørg (2007). Prinsessegemalen - en artig tittel for Ari Behn?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Tonne, Ingebjørg (2007). Påskeord. BT Magasinet. Vis sammendrag
 • Tonne, Ingebjørg (2007). Samarbeidets gleder. BT Magasinet. Vis sammendrag
 • Tonne, Ingebjørg (2007). Scary. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983. Vis sammendrag
 • Tonne, Ingebjørg (2007). Setninger som sløser med som?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766. Vis sammendrag
 • Tonne, Ingebjørg (2007). Slitesterke, kule ord. Dagbladet.  ISSN 0805-3766. Vis sammendrag
 • Tonne, Ingebjørg (2007). Språk som teller. BT Magasinet. Vis sammendrag
 • Tonne, Ingebjørg (2007). Svada - om opprinnelsen til ordet. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Tonne, Ingebjørg (2007). Svada - som svar på spørsmål om opprinnelsen til uttrykket. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Tonne, Ingebjørg (2007). Søt hevn for to femti – eller en urban legende?. BT Magasinet. Vis sammendrag
 • Tonne, Ingebjørg (2007). "forfordele" - i serien om ord som betyr en ting og det motsatte - samtidig. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Tonne, Ingebjørg (2007). forfordele - om ordets betydning(er) i dag. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Tonne, Ingebjørg (2007). som og komma. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Tonne, Ingebjørg (2007). Å skrive og lese: å gi og ta. BT Magasinet. Vis sammendrag
 • Tonne, Ingebjørg (2007). Én nasjon – ett språk?. BT Magasinet. Vis sammendrag
 • Tonne, Ingebjørg & Uri, Helene (2007). Ingrid Kristine Hasund: Ungdomsspråk. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (2)
 • Tonne, Ingebjørg & Uri, Helene (2007). Spør om språk - språkspalte på helgebasis i Dagbladet. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Tonne, Ingebjørg & Uri, Helene (2007, 25. august). Tar pulsen på språket.  Dagbladet.
 • Tonne, Ingebjørg (2006, 19. september). Klisjeer. [TV].  Frokost-TV, NRK. Vis sammendrag
 • Tonne, Ingebjørg (2006). Språkspalte i lørdagsmagasinet til Bergens Tidende, annenhver uke (snutter på 2000 tegn). Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Tonne, Ingebjørg & Sakshaug, Laila (2006). Grammatikk og skriveutvikling: Hva sier EPPI-undersøkelsene - egentlig?. Vis sammendrag
 • Tonne, Ingebjørg & Sakshaug, Laila (2006). Grammatikk og skriveutvikling: Hva sier EPPI-undersøkelsene - egentlig?.
 • Tonne, Ingebjørg (2005). Elucidating Norwegian Progressives.
 • Tonne, Ingebjørg (2005). En serie språkspalter i Bergens Tidenes lørdagsmagasin (bidrag annenhver uke i 2005). Blant annet: "Kjønn og språk". Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983. Vis sammendrag
 • Tonne, Ingebjørg (2005). Pragmatikk og kontantstøtte, I: Helene Uri (red.),  (Nesten) alt du trenger å vite om norsk - 52 om språk.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1598-2.  en av 52 snutter.
 • Tonne, Ingebjørg (2005). Selvutnevnt er velutnevnt?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Tonne, Ingebjørg (2004). En serie språkinnlegg/-spalte (3400-tegns-), blant annet: "Barns språk og språkets utvikling". I Magasinet til Bergens Tidende. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983. Vis sammendrag
 • Tonne, Ingebjørg (2001). Elucidating Progressives Using Corpora.A Contrastive and Theoretical Approach to the Study of Progressives in Norwegian and English. Vis sammendrag
 • Tonne, Ingebjørg (1997). Homomorphism through (partly) iterative Events. Vis sammendrag
 • Tonne, Ingebjørg (1993). Scales and participants. Working Papers in Linguistics. 15.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 29. aug. 2014 10:48 - Sist endret 1. apr. 2020 14:22