Innkalling til møte 7/16 i Fakultetsstyret

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 25. november 2016:


................................. og ..................................

Orienteringssaker

O-SAK 1 Protokoll fra fakultetsstyrets møte 28.10.2016

Saksdokumenter:

Protokoll fra møtet 28.10. 2016

          

O-SAK 2

 

Møteplan 2017

Saksdokument:

Møteplan 2017

 

 

Ordinære saker

V-SAK 2

Virksomhetsrapportering 2.tertial 2016

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret tar den fremlagte ledelsesvurdering med regnskap per 2. tertial 2016 til etterretning.

Saksdokumenter:

Fremleggsnotat av 15.november 2016
Ledelsesvurdering 2.tertial 2016
Rapport om gjennomføring av årsplan HF 2016-2018
Rapport om økonomisk utvikling HF

 

 

V-SAK 3

Oppnevning av eksterne styrerepresentanter ved instituttene på HF

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret oppnevner følgende eksterne representanter og vararepresentanter til instituttstyrene for perioden 1.1.2017 til 31.12.2020:

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

  • Instituttleder Jon Arild Olsen, Institutt for humanistiske fag, Høgskolen i Hedmark.
  • Vararepresentant: Assisterende rektor Kristin Tangen, Nadderud videregående skole.

Institutt for kulturstudier og orientalske språk

  • Forslag fremmes i møtet

Institutt for musikkvitenskap
Institutt for arkeologi, konservering og historie
Institutt for medier og kommunikasjon
Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk
Institutt for lingvistiske og nordiske studier

  • Fakultetsstyrets tilsettingsutvalg delegeres myndighet til å oppnevne eksterne instituttstyremedlemmer for IMV, IAKH, IMK, IFIKK og ILN for perioden 2017-2020.

Saksdokument:

Fremleggsnotat av 18.november 2016

 

Diskusjonssaker

 
D-SAK 1

Evaluering av fakultetsstyrets arbeid

Saksdokument:

Fremleggsnotat av 18. november 2016

 
 

Eventuelt

   
Publisert 16. nov. 2016 13:12 - Sist endret 18. nov. 2016 15:30