Cecilie Endresen

Associate Professor - History of Religion
Image of Cecilie Endresen
Norwegian version of this page
Phone +47-22856706
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 OSLO
Postal address Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO
Tags: History of Religion, Islam and Christianity in Southeast Europe, Religion and politics, Religious pluralism, Albanian, Nationalism

Publications

“Norway, religion and the United Nations». (Co-author: Ingrid Vik.) Religion, State and the United Nations: Value Politics. Anne Stensvold (ed.).New York: Routledge, 2017. p. 170-184.

«Faith, Fatherland, or both? Accommodationist and neo-fundamentalist Islamic discourses in Albania», The revival of Islam in the Balkans. Arolda Elbasani and Olivier Roy (eds.). Palgrave, 2015. http://www.palgrave.com/page/detail/the-revival-of-islam-in-the-balkans-arolda-elbasani/?K=9781137517838

«The nation and the nun: Mother Teresa, Albania’s Muslim Majority and the Secular State», Islam and Christian–Muslim Relations 1/2015, p. 53-74. dx.doi.org/10.1080/09596410.2014.961765. 

«Status report Albania 100 years: symbolic nation-building completed?», Strategies of Symbolic Nation-building in South Eastern Europe. Pål Kolstø (ed.). Farnham and Burlington: Ashgate, 2014, p. 201-226. www.ashgate.com/isbn/9781472419163. 

«Diversiteti fetar në teori dhe praktikë: Qasja e klerikëve shqiptarë ndaj ritualeve të familjes dhe jetës», Përpjekja 32/2014. (Translation by Arbana Rexhepaj.) 

«One object, several definitions. The Albanian ‘church-mosque’ dispute», Annuario  2013, p. 39-60.

«Raporti për gjendjen në Shqipëri në 100 vjet: Përfundimi i kombformimit simbolik?», Kombformimi simbolik në Europën juglindore. Qendra për hulumtime dhe politikë gjinore, 2013, p. 325-364. (Original title: Strategies of Symbolic nation building. Albanian edition prepared by Vjollca Krasniqi. Translation: Translation Center.)

Is the Albanian’s religion really «Albanianism»? Religion and nation according to Muslim and Christian leaders in Albania. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2012, www.harrassowitz-verlag.de/title_4092.ahtml?NKLN=410_A 

«Gud i nasjonal kontekst: En sammenligning av rumensk-ortodokse og albansk-ortodokse forestillinger om Gud». Dīn 2, 2012, ojs.novus.no/index.php/DIN/article/view/449.     

«Romania’s Saving Angels: ‘New Men’, Orthodoxy and Blood Mysticism in the Legionary Movement», Bulletin for the Study of Religion 41/2, 2012, www.equinoxpub.com/journals/index.php/BSOR/article/view/Endresen. 

«‘Kristi soldater’ i Romania». Nordisk Østforum 2, 2012, www.idunn.no/ts/nof/2012/02/kristi_soldater_i_romania_jerngardens_postkommunistiske_. 
 

View all works in Cristin

View all works in Cristin

Published Mar. 1, 2016 1:22 PM - Last modified May 3, 2017 5:47 PM

Projects