Tidsplan for valg 2016

Instituttstyrevalg ved IMV

Valg til instituttstyret for perioden 2017-2020

Valget høsten 2016 ble avsluttet 22. november. Se resultatene her!

Høsten 2016 ble det valgt representanter for alle ansatte grupper og studentene. For fast vitenskapelig tilsatte og tenknisk-administrativt tilsattes representanter er funksjonstid 4 år, og for midlertidig vitenskapelig tilsatte og studentenes representanter er funksjonstiden 1 år.

Valgstyret

 • Iht. UiOs valgreglement §3 skal det for alle valg oppnevnes et valgstyre.
 • Valgstyret har som oppgave å sørge for at valgene blir gjennomført i henhold til reglementet.
 • Valgstyret treffer alle avgjørelser som ikke er tillagt annet organ i forbindelse med valgene, og få frem kandidater til vervene.
 • Sentrale oppgaver for valgstyrene er i samarbeid med valgsekretariatet å foreslå tidsplan for valgene og frist for forslag på kandidater, motta forslag på kandidater og avgjøre om disse er valgbare, å godkjenne valget og valgprotokollen og kunngjøre valgresultatet.

Valgstyret ble oppnevnt av styret på styremøtet 12. september 2016:

Asbjørn Eriksen, representant for fast vitenskapelig ansatte

Turid Kristensen, representant for administrativt ansatte

Tejaswinee Kelkar, representant for midlertidige vitenskapelig ansatte

Veronica Ski-Berg, studentrepresentant

Følgende representanter ble valgt:

 • Tre representanter for fast vitenskapelig ansatte og tre vararepresentanter
 • En representant for midlertidig vitenskapelig ansatte og to vararepresentanter
 • En representant for teknisk-administrativ ansatte og to vararepresentanter
 • To representanter for studentene og to vararepresentanter

Tidsplan

 1. Valg av representanter fra ansatte (faste og midlertidige vitenskapelige, teknisk-administrative) og studenter

  • Frist for å fremme forslag til kandidater for valgstyret - 31. oktober 2016 kl. 15.00.

  • Utsatt frist for å fremme forslag til kandidater, dersom det kun er fremmet ett forslag innen den første fristen. Hvis det ikke er kommet inn nye forslag til utsatt frist, kunngjør valgstyret resultatet så snart som mulig - Valgstyret fastsetter frist, frist ikke fastsatt

  • Elektronisk valg - 16. - 22. november 2016

  • Valgstyret kunngjør resultatet etter opptelling av stemmene - 23.november 2016 kl. 15.30.

 2. Eksterne styremedlemmer

  • Styremøte november eller desember: Instituttstyret behandler forslag til og nominerer eksterne medlemmer. Dekanen oppnevner eksterne styremedlemmer.

Fremme forslag til kandidater

Enhver som har stemmerett ved valget kan fremme forslag på enhver valgbar person innenfor egen stemmerettsgruppe. Alle fastlønnede ansatte i minst halv stilling, samt professorer II, har stemmerett.

Et kandidatforslag skal fremsettes skriftlig overfor valgstyret ved valgstyrets sekretær Heidi Bråthen.

Spørsmål vedrørende stemmerett kan rettes til valgstyrets sekretær (e-post).

Valgreglement

 

Valg av verneombud og vara høsten 2016

I høst valgte vi også verneombud og vara ved IMV.

Alle ansatte som ikke har lederfunksjoner eller opptrer på vegne av ledelsen kan velges til verneombud eller varaverneombud. De som velges bør være godt kjent med arbeidet på den aktuelle enheten. Funksjonstiden er 2 år. Alle ansatte, unntatt øverste ledelse, har stemmerett.

Forslag sendes skriftlig til valgstyret ved valgstyrets sekretær Heidi Bråthen. E-post godtas som skriftlig forslag. Vi ber vennligst om at du snakker med den aktuelle kandidaten før du sender forslaget. Hvis du ønsker å stille til valg kan du også foreslå deg selv.

Fristen for forslag utløper mandag 31. oktober kl. 15.00.

Valget er elektronisk og holdes i perioden 16. til 22. november.

Dersom det bare foreligger et forslag til kandidat, anses kandidaten som valgt uten at enheten trenger å gjennomføre valg.

Alle spørsmål kan sendes til valgstyret ved valgstyrets sekretær.

 

Valgregelementet ved UiO

 

Publisert 22. aug. 2016 09:29 - Sist endret 23. nov. 2016 16:56