English version of this page

Søk på ph.d.-program med ekstern finansiering

Dersom du har finansiering og tilknytning til et relevant forskningsmiljø, kan du søke opptak til ph.d.-programmet med ekstern finansiering.

Ekstern finansiering

Ekstern finansiering kan være:

Det er ingen studieavgift for ph.d.-ved Det humanistiske fakultet, men finansieringen må dekke alle levekostnader for opphold i Norge i hele ph.d.-perioden. Det kreves at den eksterne finansieringen dekker nødvendige driftsmidler for kandidaten og kostnader til eventuelle forskningsreiser.

For å kunne søke opptak med ekstern finansiering fra et universitet eller forskningsinsitusjon utenfor Norge, må instituttet du søker opptak på kunne tilby kontorplass hele eller deler av opptaksperioden. Dette må avklares med det relevante instituttet før du sender inn søknaden.

Dersom du har opptak med ekstern finansiering kan du delta på forskerutdanningsaktiviteter ved ph.d.-programmet og du får veiledning ved Det humanistiske fakultet. Du mottar ikke økonomisk støtte fra fakultetet.

Normal opptaksramme vil være inntil 4 år med 3 års netto forskerutdanningstid.

Hvordan søker du opptak med ekstern finansiering?

Du søker opptak via Nettskjema. Søknaden skal bestå av følgende: 

Søk opptak med ekstern finansiering 

Det er ingen søknadsfrist. Søkeren kan normalt forvente svar innen 4-8 uker. OBS! For søknader sendt rett før og ila sommerferien (ca. mellom 15. juni og 1. august) vil behandlingstiden være lengre.

Søkere må gjøre seg kjent med Forskrift for graden ph.d.(UiO)

Tilknytning til fagmiljø

Opptak med ekstern finansiering forutsetter at søkeren har tilknytning til et relevant og aktivt forskningsmiljø. Slik tilknytning vil være

  • arbeidsplass ved høgskole, universitet eller annen forskningsinstitusjon som vurderes som faglig relevant, eller
  • kontorplass ved ett av fakultetets institutter. Dette forutsetter at instituttet har kapasitet til og ønsker å stille arbeidsplass til rådighet. Du må selv ta kontakt med det aktuelle instituttet.

Ph.d.-prosjektet må være relevant for forskningsaktiviteten og -kompetansen ved fakultetet. Kandidaten må kunne knyttes til et relevant og aktivt fagmiljø og fakultetet må ha den nødvendige veiledningskompetansen og -kapasiteten.

Opptakskrav

  • For opptak til doktorgradsprogrammene ved Universitetet i Oslo, kreves det at du har minst femårig grunnutdanning (mastergrad eller tilsvarende). I særskilte tilfeller kan fakultetet gi opptak på bakgrunn av ettårig master, etter en vurdering av studiets omfang og kvalitet.
  • Mastergrad (eller tilsvarende) skal være oppnådd og sensur skal foreligge ved søknadstidspunktet. Det er ikke anledning til å ettersende attester og vitnemål.
  • Opptak av kandidater forutsetter at programmet kan tilby veiledningskompetanse og -kapasitet på det felt søkeren vil skrive sin avhandling innenfor.
  • Opptak med ekstern finansiering forutsetter at søkeren har eller vil få tilknytning til et relevant og aktivt forskningsmiljø.

Prosjektbeskrivelse

Opptak til doktorgradsprogrammet er basert på en individuell prosjektbeskrivelse og en vurdering av søkerens kvalifikasjoner for å kunne gjennomføre prosjektet. Prosjektbeskrivelsen skal utformes i tråd med fakultetets mal for prosjektbeskrivelse og være på maks. 14.000 tegn. Prosjektbeskrivelsen kan skrives på norsk (ev. dansk eller svensk) eller engelsk.

Mal for prosjektbeskrivelse

Veileder tildeles etter opptak

Søkeren sender inn søknad uten formell tilknytning til veileder og uten godkjennelse fra en veileder. Personer som får opptak tildeles veileder ved det aktuelle institutt/senter. Veileder skal normalt være ansatt ved fakultetet. Opptak på ph.d.-programmet forutsetter at fakultetet har veiledningskompetanse og -kapasitet på det felt søkeren vil skrive sin avhandling innenfor.

Mer om veiledning

Ph.d.-program og valg av institutt

Fakultetet har ett ph.d.-program i humanistiske fag. Programmet omfatter forskerutdannelse i disipliner som inngår i vitenskapsfagene ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Programmet er åpent for tverrfaglige prosjekter med forankring i ett eller flere av de vitenskapsfag som programmet omfatter.

Alle kandidater gis opptak til og kan delta på faglige aktiviteter ved ett og samme program. Når du søker må du imidlertid velge hvilket institutt du ønsker å være tilknyttet. Søknader om opptak vurderes av det aktuelle instituttet.

Vurdering av søknad

Søknadene vurderes i henhold til følgende kriterier:

  • Egnethet: Søkerens fagbakgrunn og karaktergrunnlag, studieprogresjon, tid fra avsluttende eksamen og relevant faglig aktivitet.
  • Prosjektkvalitet: Prosjektets vitenskapelige kvalitet, forskningsmessig aktualitet og nyskapning, faglig relevans for fagmiljø ved HF, tilknytning til faglig nettverk og gjennomførbarhet innenfor rammene av ph.d.-program og ev. stipendstilling.

Instituttet vurderer også om det er ledig veiledningskapasitet.

Vurderingene er unntatt offentlighet og sendes ikke til søkeren.

Avgjørelse om opptak fattes av fakultetet selv. Avgjørelse om opptak baseres på en samlet vurdering av søknaden.

Opptak

Opptak på ph.d.-programmet formaliseres ved en opptaksavtale. Avtalen oversendes til kandidaten så snart som mulig etter vedtak om opptak. Kandidaten må undertegne avtalen og overlevere avtalen til det aktuelle instituttet, som oppnevner veileder. Veileder og institutt signerer avtalen. Dersom kandidaten har arbeidsplass hos arbeidsgiver utenfor UiO, skal det også inngås en egen avtale mellom fakultetet og ekstern part.

Opptaksperioden på ph.d.-programmet vil normalt tilsvare perioden med finansiering. Det er løpende opptak på programmet og kandidatene kan starte på programmet så snart avtale om opptak er inngått.

Kandidater med ekstern finansiering kan gis opptak i inntil 4 år med 3 års netto forskerutdanningstid.

 

Publisert 9. juni 2020 13:13 - Sist endret 31. aug. 2022 09:20