English version of this page

Prosjektbeskrivelse - mal

Mal for prosjektbeskrivelse ved søknad om stilling som postdoktor, forsker eller ph.d.-kandidat

Prosjektbeskrivelsen utformes i henhold til denne malen. Prosjektbeskrivelsen kan ikke være lenger enn 14.000 tegn, inkludert mellomrom.  Søknader med prosjektbeskrivelser som går ut over 14.000 tegn blir ikke behandlet.

Prosjekttittel

 1. Hovedmål og sammendrag av prosjektet
  (Her skal du presentere hovedmålet for prosjektet, og gjennom et kort sammendrag av prosjektet vise hvordan du tenker å nå dette målet. Hensikten er å gi leseren nok informasjon til å vurdere om prosjektet er av interesse.)
 2. Bakgrunn for prosjektet 
  (Her skal du gjøre rede for hva som finnes av kunnskap innenfor det området prosjektet er en del av. I tillegg skal du vise hvordan prosjektet bidrar med ny kunnskap til dette området. Gjør også rede for hvordan ditt prosjekt er relevant for forskning ved Det humanistiske fakultet - for enkeltforskere, forskningsmiljøer eller prosjekter. )
 3. Teoretisk ramme
  (Her skal du kort presentere det teoretiske grunnlaget for prosjektet og begrunne hvorfor du har valgt dette grunnlaget.)
 4. Problemstillinger/forskningsspørsmål og forventede svar (hypoteser)
  (Her skal du beskrive hvilke spørsmål du ønsker å finne svar på gjennom prosjektet ditt, og kort skissere hva slags svar du ut fra tidligere forskning og teoretisk grunnlag forventer å få. Problemstillinger og hypoteser skal presisere og avgrense temaet.)
 5. Metode
  (Her skal du gjøre rede for det metodiske grunnlaget for prosjektet ditt og eventuelle forskningsetiske problemstillinger knyttet til prosjektet. Beskriv datagrunnlag og kildemateriale som skal brukes, og hvordan dette skal samles inn og analyseres.)
 6. Plan for formidling av doktorgradsprosjektet.
  (Gjør kort rede for hvilke planer du har for formidling/publisering av prosjektet - artikler, monografi, foredrag etc.)
 7. Framdriftsplan 
  (Skisser kort hvordan du planlegger å disponere arbeidet over prosjektperioden. Planlagte eller forventede studie-/gjesteforskeropphold utenfor Universitetet i Oslo og/eller feltarbeid inkluderes. For ph.d.: Det forventes ikke at du har oversikt over de enkelte kurs, seminarer etc som skal inngå i opplæringsdelen.)

Totalt inntil 14.000 tegn (inkludert mellomrom). Du disponerer selv omfanget på de ulike avsnittene i prosjektbeskrivelsen.
I tillegg kan prosjektbeskrivelsen inneholde:

 • Litteraturhenvisninger (Maks 3000 tegn)
  (Litteraturliste ordnes alfabetisk etter forfatter.)


Ordtelling

Er du usikker på hvordan du teller antall tegn i teksten? I Word, gå til Review/Se gjennom og så Word Count/Ordtelling. Til orientering vil 14.000 tegn tilsvare i underkant av 5 sider tekst i Times, 12 pkt, med linjeavstand 1.5.

Publisert 9. juni 2020 13:13 - Sist endret 27. sep. 2021 10:27