English version of this page

Søk på stipendiatstilling

Et doktorgradsstipend innebærer at du får et 3-årig ansettelsesforhold med arbeidsplass ved et av fakultetets institutter eller sentre. Stipendiatstillinger ved fakultetet gis normalt for 3 år uten pliktarbeid (undervisningsarbeid).

Stipendiatstillinger lyses ut

For å kunne søke en stipendstilling ved Det humanistiske fakultet må det være utlyst en eller flere ledige stillinger.

Stipendstillinger knyttet til fag/fagområde, prosjekt eller enhet lyses ut av det aktuelle institutt med varierende søknadsfrister.

Hvilke fagområder det utlyses stillinger innenfor vil variare, og vil fremgå av den aktuelle utlysningen.

Se kunngjøring av ledige stillinger ved fakultetet.

Hvordan søker jeg stipendiatstilling?

Før du søker på en stipendiatstilling er det viktig at du leser utlysningsteksten nøye. Her vil det stå hvordan søknaden skal sendes inn og til hvilken frist.

En søknad skal bestå av

  • utfylt søknadsskjema, med prosjektbeskrivelse
  • cv
  • ev. liste over publiserte og upubliserte arbeider

Kopier av relevante vitnemål/attester ettersendes på forespørsel.

Søknader sendes elektronisk. Se lenke til søknadsskjema i den aktuelle stillingsutlysningen.

Krav for å kunne søke

For å kunne få tilsetting i stipendstilling og opptak til doktorgradsprogrammene ved Universitetet i Oslo, kreves det at du har minst femårig grunnutdanning (mastergrad eller tilsvarende).

I særskilte tilfeller kan fakultetet gi opptak på bakgrunn av ettårig master, etter en vurdering av studiets omfang og kvalitet.

Mastergrad (eller tilsvarende) skal være oppnådd og sensur skal foreligge ved søknadstidspunktet.

Før du søker må du gjøre deg kjent med

Prosjektbeskrivelsen

Prosjektbeskrivelsen skal utformes i henhold til mal. Prosjektbeskrivelsen kan ikke være lenger enn 14.000 tegn, inkludert mellomrom. Søknader med prosjektbeskrivelser som går ut over 14.000 tegn blir ikke behandlet.

Mal til prosjektbeskrivelse

Ph.d.-program

Ved tilsetting som universitetsstipendiat får du samtidig opptak til fakultetets ph.d.-program. Ph.d.-programmet omfatter forskerutdannelse i disipliner som inngår i vitenskapsfagene ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Programmet er åpent for tverrfaglige prosjekter med forankring i ett eller flere av de vitenskapsfag som programmet omfatter.

Veileder

Du søker uten formell tilknytning til og uten godkjennelse fra en veileder. Institutt/senter tildeler veileder (i samarbeid med stipendiaten) til de som får stipendstilling. Tildeling av stipendstilling og opptak på ph.d.-programmet forutsetter at fakultetet har veiledningskompetanse og -kapasitet på det felt du vil skrive din avhandling innenfor. Veileder skal normalt være ansatt ved fakultetet.

Mer om veiledning

Hvordan vurderes søknadene?

Søknadene vurderes i henhold til følgende kriterier:

  • Egnethet: Søkerens fagbakgrunn og karaktergrunnlag, studieprogresjon, tid fra avsluttende eksamen og relevant faglig aktivitet.
  • Prosjektkvalitet: Prosjektets vitenskapelige kvalitet, forskningsmessig aktualitet og nyskapning, faglig relevans for fagmiljø ved HF, tilknytning til faglig nettverk utenfor HF og gjennomførbarhet innenfor rammene av ph.d.-program og stipendstilling.

De ulike behandlingsinstansene foretar fagstrategiske vurderinger og prioriteringer ved rangering av søkere og innstiling til stipend.

Innstillingskomiteene vil benytte intervju.

Vurderingene er unntatt offentlighet og sendes ikke til søkeren.

Når kan jeg begynne som stipendiat?

Etter vedtak om tilsetting avtaler du og instituttet en tiltredelsesdato. Normalt begynner du etter endt oppsigelsestid i annen stilling, innen 3 måneder. Dersom du ønsker senere tiltredelse, må du søkes om dette. Ved utlysning av stipendiatstilling kan det være satt krav til seneste tiltredelsesdato for stillingen.

Hvordan får jeg opptak på ph.d.-programmet?

Ved tilsetting i stipendiatstilling ved HF får du samtidig opptak på ph.d.-programmet. Opptaket formaliseres ved en opptaksavtale som oversendes deg så snart som mulig etter tiltredelse i stipendiatstillingen. Avtalen undertegnes av deg som ph.d.-kandidat og av institutt og veileder, før instituttet returnerer avtalen til fakultetet.

Opptaksperioden på ph.d.-programmet vil tilsvare stipendiatperioden. Stipendiatstilling ved HF vil normalt være 3 år uten plikt-/undervisningsarbeid.

Stipendiater ved HF kan få gjennomføringsstipend dersom de leverer avhandlingen på normert tid.

 

Publisert 9. juni 2020 13:13 - Sist endret 22. jan. 2022 20:16