Oversiktslitteratur

Klassikere

Orginalspråk:

 • Wollstonecraft, Mary: A vindication of the rights of woman. Kommentarer av Nina Power. Verso, London 2010
 • Mill, John Stuart: The subjection of women. Med innledning av Susan Moller Okin. Hackett Publishing, Indianapolis, Ind 1988

Oversatt til norsk:

 • Wollstonecraft, Mary: Et forsvar for kvinnens rettigheter. Oversatt av Toril Hanssen; innledning ved Linda Marie Rustad. Pax forlag, Oslo 2003
 • Mill, John Stuart: Kvinneundertrykkelsen. Oversatt av Kai Swensen; forord av Elin Svenneby. Pax forlag, Oslo 2006
   

Historie

Oversiktsverk/antologier der flere land er med

 • Offen, Karen: European feminisms 1700-1950. Stanford university press 2000
 • Sulkunen, Irma, Seija-Leena Nevala-Nurmi and Pirjo Markkola (eds): Suffrage, Gender and Citizenship: International Perspectives on Parliamentary Reforms. Cambridge Scholars Publishing, 2009
 • History of woman suffrage. Bd1, 1887
 • Rodríguez-Ruiz, Blanca og Ruth Rubio-Marín (eds): The Struggle for female suffrage in Europe: voting to become citizens. Leiden: Brill, 2012.

Oversiktsverk Norge

Norge

 • Aune,Tormod : Korridorenes dronning : Fredrikke Marie Qvam, [Levanger]: Nord-Trøndelag krets av Norske kvinners sanitetsforening 2002
 • Blom, Ida og Gro Hagemann(red): Kvinner selv: sju bidrag til norsk kvinnehistorie. Aschehoug, Oslo 1982 
 • Blom, Ida: ”En nasjon – to kjønn. Norge fra 1880-årene til 1913” i: Historisk Tidsskrift, bind 72, nr 4. Universitetsforlaget 1993
 • Blom, Ida: ”Kjønn og unionsoppløsning 1905” i: Historie – populærhistorisk magasin nr 2, 2002. Finnes i tidsskriftsamlingen i underetasjen ved HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus
 • Blom, Ida: ”The Struggle for Women’s Suffrage in Norway, 1885-1913” i: Scandinavian Journal of History. Vol 5. Stockholm, Sweden 1980
 • Foldøy, Brit Marit: Frivillig organisering blant kvinner i Stavanger fram til 1. Verdenskrig. Hovedfagsoppgave, Universitetet i Bergen, Våren 1982
 • Fuglum, Per: Kampen om alkoholen i Norge 1816- 1904. Universitetsforlaget, 1972
 • Gamme, Anne: ”Mandsstemmer har vi saa evig nok af fra før” Perspektiver på stemmerettsdebatt i Norge 1898-1913. Hovedfagsoppgave i historie, Universitetet i Oslo, Våren 2001
 • Hagemann, Gro: ”De stummes leir? 1800-1900” i: (red) Blom, Ida og Sogner, Sølvi: Med kjønnsperspektiv på norsk historie. Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 2005
 • Hagemann, Gro: ”To become a Political Subject: Enfranchisement of Women in Norway", i: (ed) Sulkunen, Irma: Suffrage, Gender and Citizenship: International Perspectives on Parliamentary Reforms. Cambridge Scholars Publishing, 2009
 • Hallberg, Nina Charlotte: Kvinner i norsk topp-politikk, 1945-2002. Hovedfagsoppgave i Sammenliknende Politikk, Universitetet i Bergen, våren 2003
 • Lauten, Maren Dahle: "Borgeraand udvikler sig kun almindelig der, hvor hver Enkelt har Leilighed til politisk Virksomhed": framveksten av eit moderne demokratiomgrep under debattenom formannskapslova av 1837.Masteroppgave i Historie, Universitetet i Oslo 2010
 • Melby, Kari: ”Husmortid. 1900-1950” i: (red) Blom, Ida og Sogner, Sølvi; Med kjønnsperspektiv på norsk historie. Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 2005
 • Melby, Kari: “Politisk myndighet uten rettighet: Fredrikke Qvam”, i: d.s.: Kjønnenes møte med det moderne, Trondheim 1999, s. 105–134
 • Mjeldheim, Leiv: Folkerørsla som vart parti: Venstre frå 1880 åra til 1905. Universitetsforlaget, Oslo 1984
 • Moksnes, Aslaug: Kvinner på barrikadene : 8 essays om kvinnenes kamp under den franske revolusjon. Cappelen, Oslo 1979
 • Moksnes, Aslaug: Likestilling eller særstilling?: Norsk kvinnesaksforening 1884-1913. Gyldendal, Oslo 1984
 • Nagel, Anne-Hilde: ”Politisering av kjønn: et historisk perspektiv” i: (red) Raaum, Nina C: Kjønn og politikk. Tano, Oslo 1995
 • Nessheim, Ragnhild:  Press, politics and votes for women, 1910-1918. Oslo: Faculty of Arts, University of Oslo Scandinavian University Press 1997
 • Sejersted, Francis: Høyres historie. 4 bind, Cappelen, Oslo 1984
 • Skjønsberg, Kari: Mannssamfunnet midt imot: Norsk kvinnesaksdebatt gjennom tre ”Mannsaldre”. Gyldendal, Oslo 1974
 • Stuksrud, Brit Connie: “Kvinnen- mannens medhjelper og vakreste smykke” en konservativ lokalavis’ syn på kvinnerollen I tiden 1890-1913, belyst gjennom Hortens lokalavis, Gjengangeren. Hovedoppgave, Universitetet i Oslo, høsten 1983
 • Stuksrud, Brit Connie: Kvinnestemmeretten i Horten og de andre Vestfoldbyene: mediedekning og organisasjonsarbeid. Doktoravhandling, Universitetet i Bergen 2007
 • Thue, Inger- Johanne: Kvinnestemmerettsdebattene i Stortinget 1890-1913. Hovedfagsoppgave, Oslo 1972


Danmark

 • Nina Koefoed: "Sociale og kønspolitiske strategier i debatten om den almindelige kommunale valgret 1886-1908", i: Fortid og Nutid, nr. 4 2008


Sverige

 • Björk, Gunnela: ”Att förhandla sitt medborgarskap : kvinnor som kollektiva politiska aktörer i Örebro 1900-1950” i: Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia. Bind nr 52. Arkiv förlag, Lund 1999
 • Florin, Christina: Kvinnor får röst: kön, känslor och politisk kultur i kvinnornas rösträttsrörelse, Stockholm: Bokförlaget Atlas 2006
 • Hammar, Inger:  För freden och rösträtten: kvinnorna och den svensk-norska unionens sista dagar, Lund: Nordic Academic Press 2004
 • Rönnbäck,  Josefin: Politikens genusgränser: den kvinnliga rösträttsrörelsen och kampen för kvinnors politiska medborgarskap 1902-1921, Stockholm: Atlas 2004
 • Sjögren, Åsa Karlsson:  Männen, kvinnorna och rösträtten, Medborgarskap och representation 1723-1866, Stockholm 2006
 • Östberg, Kjell: Efter rösträtten: kvinnors utrymme efter det demokratiska genombrottet, Stockholm: Symposion 1997


Finland

 • Moring, Anna (red): Kön och politik: 100 år av kvinnlig rösträtt i Finland. Helsingfors: Otava 2006
 • Sulkunen, Irma: ”Suffrage, Nation and Political Mobilisation – The Finnish Case on an International Context” i: (ed) Sulkunen, Irma: Suffrage, Gender and Citizenship: International Perspectives on Parliamentary Reforms. Cambridge Scholars Publishing, 2009


Statsvitenskap

Rettsvitenskap

Statsforfatningsrett

 • Stang, Frederich: Systematisk Fremstilling af Kongeriget Norges constitutionelle eller grundlovbestemte Ret. D.F. Hoppes forlag, Christiania 1833
 • Aschehoug, T.H.: Norges nuværende Statsforfatning. 3 bind, 1. utgave. Malling forlag, Christiania 1875
 • Morgenstierne, Bredo: Lærebog i den norske statsforfatningsret. 2 bind, 1. utgave. O. Christiansen forlag, Oslo 1900
 • Castberg, Frede: Norges statsforfatning. 2 bind, 1. utgave. Oslo 1935
 • Helgesen, Jan og Njål Høstmælingen, Inger Labråthen (red.): ”Samling av grunnlovsforslag og deres behandling”. i: Institutt for offentlig retts skriftserie. Bind nr 9, Oslo 1995 
 • Andenæs, Johs og Arne Fliflet: Statsforfatningen i Norge. 10. utgave, Universitetsforlaget Oslo 2006
 • Andenæs, Mads: Grunnloven vår: 1814 til 2001. Universitetsforlaget, Oslo 2001
 • Fliflet, Arne: Kongeriket Norges Grunnlov: Grunnloven med kommentarer. Universitetesforlaget, Oslo 2005
 • Smith, Eivind: Konstitusjonelt demokrati. Fagbokforlaget, Bergen 2009

Demokrati – medborgerskap - likestilling – stemmerett

 • Castberg, Johan: Om almindelig Stemmeret. Norges venstreforening, Kristiania 1894
 • Overå, Oddvar og Jan-Ivar Pavestad, Steinar Dalbakk: Valglovgivningen: valg til storting, fylkesting, kommunestyre og sameting. Kommuneforlaget, Oslo 1997
 • Bergsgård, Arne: Formannskapslovene: opphav og utvikling. Minneskrift til Formannskapslovenes 100-års jubileum. Oslo 1937
 • Lauten, Maren Dahle: "Borgeraand udvikler sig kun almindelig der, hvor hver Enkelt har Leilighed til politisk Virksomhed": framveksten av eit moderne demokratiomgrep under debattenom formannskapslova av 1837. Masteroppgave i Historie, Universitetet i Oslo 2010
 • Beiner, Ronald (ed): Theorizing citizenship. State University of New York Press, Albany, N.Y 1995
 • Marshall, T.H. og Tom Bottomore: Citizenship and social class. Pluto Press, London 1992
 • Nordhaug, Steinar: Tilknytning og privilegier: en studie i fremveksten av norsk statsborgerrett. Hovedoppgave i Historie, NTNU 2000
 • Siim, Birte: Det kønnede demokrati: kvinders medborgerskab i de skandinaviske velfærdsstater. Center for kvindeforskning, Aalborg 1994
 • Blom, Ida og Anna Tranberg (red): Nordisk lovoversikt: viktige lover for kvinner ca. 1810-1980. Nordisk ministerråd, Oslo 1985
 • Kolstad, Eva (red): Utsnitt av lovforslag, komité-innstillinger og debatter i Stortinget om stemmerett for kvinner: 17. mai 1814 - 11. juni 1913. Oslo 1963
 • Halvorsen, Marit. ”På vei mot rettslig likestilling i Norge: Kvinners rettslige stilling 1850-1915” i: Vogt, Kari et.al (red): Kvinnenes Kulturhistorie. Universitetsforlaget, Oslo 1985
 • Hellum, Anne og Kirsten Ketscher (red): Diskriminerings- og likestillingsrett. Universitetsforlaget, Oslo 2008
 • Mestad, Ola og Dag Michalsen (red.): Rett, nasjon, union: den svensk-norske unionens rettslige historie 1814-1905. Universitetsforlaget, Oslo 2005
 • Thue, Helge J.: Hans ekteskap - og hennes: en kritisk analyse av ekteskapet og ekteskapslovgivningen. Doktorgradsavhandling UiO. Gyldendal, Oslo 1978

Kvinnerett

 • Dahl, Tove Stang (red.): Kvinnerett I. Universitetsforlaget, Oslo 1985
 • Dahl, Tove Stang (red.): Kvinnerett II. Universitetsforlaget, Oslo 1985
 • Graff, Irene: ”Invisible Women, Invisible Rights. Women's Right to Election Participation with a Case study of the 2001 Local Elections in Pakistan” i: Kvinnerettslig skriftserie/Institutt for offentlig retts skriftserie. Nr 50, 2003
 • Graff, Irene: “Empowerment, Accountability and Equality: Quotas for Women in International Law and Pakistani Politics/ They Give us Respect But No Rights: Women's Participation in Local Government in Pakistan, a Case Study of Four Union Councils in the North West Frontier Province" i: Kvinnerettslig skriftserie/Institutt for offentlig retts skriftserie. Nr 54, 2005
 • Hellum, Anne og  Bill Derman, Geoff Feltoe, Amy Tsanga, Ellen Sitole and Julie Stewart "Rights claimin and Rights Makeing in Zimbabwe. A Study of Three Human Rights NGOs" , i Bård A. Andreassen and Gordon Crawford (eds): Human Rights, Power and Non-Governmental Action: Comparative analyses of rights-based approaches and civic struggles in development contexts. London: Routledge. Forthcoming in 2012
 • Köhler-Olsen, Julia: “Mainstreaming women`s human rights to political participation: The United Nations’ approach in Afghanistan” i: Kvinnerettslig skriftserie/Institutt for offentlig retts skriftserie. Nr 55, 2006

Tverrfaglige grunnbøker i kjønnsteori:

 • Mortensen, Ellen og Cathrine Egeland et al (red): Kjønnsteori. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 2008
 • Lorentzen, Jørgen og Wencke Mühleisen (red): Kjønnsforskning- en grunnbok. Universitetsforlaget, Oslo 2006
Publisert 13. okt. 2011 12:16 - Sist endret 3. feb. 2014 15:00