Innkalling til møte i instituttstyret onsdag 5. oktober 2016 kl. 14:15

Møtet finner sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 7. september 2016

Se protokoll fra møtet 7. september 2016 her.

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

 • Instituttleder ved IAKH. Fakultetets tilsettingsutvalg besluttet 26. september å tilby stillingen til Tor Egil Førland.
 • Førsteamanuensis i historiefagets teori og metode. Fakultetets tilsettingsutvalg besluttet 19. august å tilby stillingen til Eirinn Larsen. Larsen tiltrer 1. desember.
 • Førsteamanuensis i historie knyttet til satsningen «Unpacking the Nordic Model». Fakultetets tilsettingsutvalg besluttet 19. august å tilby stillingen til Sunniva Engh.
 • Førsteamanuensis i moderne europeisk historie – to stillinger. Det kom inn 53 søknader. Sorteringskomiteen bestod av Tor Egil Førland, Veronique Pouillard og Odd Arvid Storsveen. 12 søkere ble invitert til å sende inn vitenskapelige arbeider m.m. Den sakkyndig komiteen bestod av Øystein Sørensen (adm.), Karen Gram-Skjoldager (Aarhus) og Bo Stråth (Helsinki). Innstillingskomiteen består av Tor Egil Førland, Hilde Henriksen Waage, Odd Arvid Storsveen og Joachim Pacheco-Lie.
 • Doktorgradsstipendiatstilling knyttet til prosjektet «Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900». Det kom inn fire søknader. På grunn av inhabilitet er innstillingsprosessen flyttet til Institutt for offentlig rett.
 • Førsteamanuensis i moderne nordamerikansk historie før 1900. Det kom inn 19 søknader til søknadsfristen. Sorteringskomiteen består av Tor Egil Førland, Kristine Bruland og Odd Arvid Storsveen.
 • Rekrutteringsstillinger knyttet til prosjektet «Statoils historie». Stillingene er lyst ut med søknadsfrist 30. september.

O-Sak C: Ansettelse av forsker (SKO 1109) ved NFR-prosjektet "Archaeology of Dwelling: Architecture, household, and social structure in Scandinavia through deep time, 1800BCE-1000CE"

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 7.9.2016

O-Sak D: Øvrige orienteringssaker
 

Diskusjonssaker


D-sak A: Budsjett 2017

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 28.9.2016
Rammenotat fra fakultetet
 

Til behandling i åpent møte:

Sak 38/16: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 22. juni 2016: ……………………………… og ………………... .

Sak 39/16: Regnskap for andre tertial

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 28.9.2015
Artsbasert regnskapsrapport 31.8.2016
Utdrag fra tiltaksbasert regnskapsrapport 31.8.2016

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner regnskapet for andre tertial.

Sak 40/16: Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis i arkeologi (steinalder)

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 27.9.2016
Forslag til kunngjøringstekst
Stillingsplan for IAKH 2014-2017


Til behandling i lukket møte:

Sak 41/16: Innstilling til stilling som doktorgradsstipendiat i arkeologi/gjenstandskonservering («material studies»)

Saksdokumenter (kun i papirversjon):

 • Fremleggsnotat av 23.9.2016 fra instituttleder til instituttstyret
 • Kunngjøring
 • Utvidet søkerliste
 • Intervjukomiteens forslag til innstilling av 19.9.2016
 • CV og publikasjonslister for den innstilte

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Sak 42/16: Innstilling til stilling som doktorgradsstipendiat i arkeologi

Saksdokumenter (kun i papirversjon):

 • Fremleggsnotat av 26.9.2016 fra instituttleder til instituttstyret
 • Kunngjøring
 • Utvidet søkerliste
 • Intervjukomiteens forslag til innstilling av 21.9.2016
 • CV og publikasjonslister for den innstilte

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Sak 43/16: Innstilling til stilling som doktorgradsstipendiat innenfor Midtøstens nyere historie

Saksdokumenter (kun i papirversjon):

 • Fremleggsnotat av 27.92016 fra instituttleder til instituttstyret
 • Kunngjøring
 • Utvidet søkerliste
 • Intervjukomiteens forslag til innstilling av 26.9.2016
 • CV og publikasjonslister for de innstilte

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Sak 44/16: Innstilling til stilling som doktorgradsstipendiat innenfor kunnskapshistorie i tidlig-moderne tid

Saksdokumenter (kun i papirversjon):

 • Fremleggsnotat av 26.9.2016 fra instituttleder til instituttstyret
 • Kunngjøring
 • Utvidet søkerliste
 • Intervjukomiteens forslag til innstilling av 12.9.2016
 • CV og publikasjonslister for den innstilte

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Sak 45/16: Tilsetting i to stillinger som doktorgradsstipendiat knyttet til det eksternt finansierte prosjektet «Nordiske ‘borgerkriger’ i høymiddelalderen»

Saksdokumenter (kun i papirversjon):

 • Fremleggsnotat av 27.9.2016 fra instituttleder til instituttstyret
 • Kunngjøring
 • Utvidet søkerliste
 • Intervjukomiteens forslag til innstilling av 22.9.2016
 • CV og publikasjonslister for de innstilte

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslag til innstilling og tilsetter NN og XX som doktorgradsstipendiater.

 

Eventuelt

 

Oslo, 28. september 2016

 

Tor Egil Førland
instituttleder                                                                        

                                                                                         Katrine Randin
                                                                                         administrativ leder

Publisert 29. sep. 2016 10:46 - Sist endret 5. okt. 2016 14:42