Innkalling til møte i instituttstyret onsdag 6. februar 2019 kl. 14:15

Møtet finner sted i håndbiblioteket, rom 534, 5. etasje i Niels Treschows hus.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A: Protokoll fra instituttstyremøtet 5. desember 2018

Se protokoll fra møtet 5. desember 2018 her.

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

  • Førsteamanuensis i miljøarkeologi/arkeometri. Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 33 søkere. Det ble satt ned en sorteringskomite bestående av Unn Pedersen, Julie Lund og Søren Handberg. Rapport ble avgitt 11.10.2018. Det er satt ned en sakkyndig komité bestående av Lotte Hedeager, UiO, Henriette Syrach Lyngstrøm, Københavns universitet og James H. Barrett, University of Cambridge.
  • Førsteamanuensis i nordeuropeisk middelalderhistorie. Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 30 søkere. Det ble satt ned en sorteringskomité bestående av Tor Egil Førland, Ildar Garipzanov og Ulrike Spring. Rapport ble avgitt 25.9.2018. Det er satt ned en sakkyndig komité bestående av Ildar Garipzanov, UiO, Patrick J. Geary, IAS, Princeton og Julia Smith, University of Oxford. Rapport ble avgitt 9.1.2019.
  • Førsteamanuensis i verdenshistorie. Ved søknadsfristen hadde det meldt seg 17 søkere. Det ble satt ned en sorteringskomité bestående av Tor Egil Førland, Ildar Garipzanov og Ulrike Spring. Rapport ble avgitt 14.9.2018. Det er satt ned en sakkyndig komité bestående av Ildar Garipzanov, UiO, Ine Jacobs, University of Oxford og Eivind Heldaas Seland, Universitetet i Bergen. Rapport ble avgitt 22.11.2018. Det er satt ned en innstillingskomité bestående av Tor Egil Førland, Ulrike Spring, Knut Ødegård og Marco Flores.

O-Sak C: Årsrapport for Norgeshistorie.no
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 30.1.2019
Årsrapport for Norgeshistorie.no

O-Sak D: Vernerunder og HMS-arbeid
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 8.1.2019
Sjekkliste og tiltaksplan for Blindernveien
Sjekkliste og tiltaksplan for Frederiks gate 3
Sjekkliste og tiltaksplan for Niels Treschows hus

O-Sak E: Øvrige orienteringssaker


Til behandling i åpent møte:

Sak 01/19: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for møtet 6. februar 2019: ……………………………… og ………………... .

Sak 02/19: Kunngjøring av doktorgradsstipend i historie
Saksdokumenter:
Fremleggsnotat av 29.1.2019
Forslag til kunngjøringstekst

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.


Til behandling i lukket møte:

Sak 3/19 Innstilling til stilling som førsteamanuensis i kulturarvsarkeologi (HEI)
Saksdokumenter (sendes møtende medlemmer kun i papirversjon):
Fremleggsnotat av 1.2.2019
Kunngjøring
Utvidet søkerliste
Intervjukomiteens forslag til innstilling av 1.2.2019
Sakkyndig vurdering av 5.1.2019
Sorteringskomiteens vurdering av 31.8.2018
CV og publikasjonslister for de innstilte

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner forslaget til innstilling og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger.

Eventuelt

Oslo, 30. januar 2019

Tor Egil Førland
Instituttleder                                                                        Katrine Randin
                                                                                           administrativ leder

Publisert 30. jan. 2019 14:19 - Sist endret 7. feb. 2019 12:59