Innkalling til møte i instituttstyret 5. mai 2021, kl. 14.15

Møtet holdes via Zoom.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A:  Protokoll fra instituttstyremøtet 31. mars 2021

Protokoll fra møtet (lenke).
 

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

  • Stillinger som førsteamanuensis i moderne historie (etter 1750). Det kom inn 81 søknader. Sorteringskomiteen bestod av Jón Viðar Sigurðsson (leder), Toufoul Abou-Hodeib, Einar Lie og Dominik Collet. Det videre arbeidet er delt opp etter fagområder og det er satt ned sakkyndige komiteer innenfor hvert fagområde. 20 søkere er invitert videre (syv i migrasjonshistorie, syv i økonomisk historie/sosialhistorie, seks i miljøhistorie). Den sakkyndig komiteen for migrasjonshistorie består av Leslie Page Moch, Michigan State University, Peter Gatrell, University of Manchester og Kim Priemel, Universitetet i Oslo (administrator). Den sakkyndige komiteen for miljøhistorie består av Melanie Arndt, Universität Freiburg, Dolly Jørgensen, Universitetet i Stavanger og Dominik Collet, Universitetet i Oslo (administrator). Den sakkyndige komiteen for økonomisk historie/sosialhistorie består av Dir van Laak, Universität Leipzig, Jari Eloranta, University of Helsinki og Klaus Nathaus, Universitetet i Oslo (administrator).
  • Stilling som førsteamanuensis i norsk historie etter 1800. Det kom inn 17 søknader. Sorteringskomiteen bestod av Jón Viðar Sigurðsson (leder), Hanne Hagtvedt Vik og Øystein Sørensen. Komiteen har levert sin rapport og invitert åtte søkere videre. Det er satt ned en sakkyndig komité bestående av Jens Johan Hyvik, Universitetet i Sørøst-Norge, Nils Ivar Agøy, Universitetet i Sørøst-Norge og Finn Erhard Johannessen, Universitetet i Oslo (administrator).
  • Postdoktorstilling knyttet til prosjektet ELITES. Det har kommet inn syv søknader. På grunn av inhabilitet er ansettelsesprosessen lagt til et annet institutt.
  • Stilling som forsker knyttet til prosjektet Gendering the Nordic Past er lyst ut med søknadsfrist 16. april. Det har kommet inn ni søknader. På grunn av inhabilitet er ansettelsesprosessen lagt til et annet institutt.
  • Stilling som forsker knyttet til prosjektet ELITES er etter tilbakemelding fra fakultetets tilsettingsutvalg (TUV) omgjort til en fulltidsstilling. Det totale omfanget av stillingen er ikke endret. Stillingen er lyst ut med søknadsfrist 14. mai 2021.
  • Stilling som forsker knyttet til prosjektet Collecting Norden er lyst ut med søknadsfrist 14. mai 2021.
  • Stilling som universitetslektor/førstelektor i internasjonalhistorie (vikariat) er lyst ut med søknadsfrist 14. mai 2021.

O-Sak C: Kunngjøring av stilling i henhold til stillingsplan

Saksdokumenter:

O-Sak D: Konsekvenser av Covid-19 for instituttet

O-Sak E: Orientering om instituttets fag - Arkeologi

O-Sak F: Øvrige orienteringssaker


Diskusjonssaker:

D-Sak A: IAKH Strategi:2030

Saksdokumenter:

Til behandling i åpent møte:

Sak 14/21: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen: ………….. og ………………...
 

Sak 15/21: Kunngjøring av doktorgradsstipendiatstilling knyttet til prosjektet Relics of Nature

Saksdokumenter:

Forslag til Vedtak: 
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten.


Sak 16/21: Kunngjøring av postdoktorstilling knyttet til prosjektet Relics of Nature

Saksdokumenter:

Forslag til Vedtak: 
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg.

Sak 17/21: Kunngjøring av doktorgradsstipendiatstilling knyttet til prosjektet ClimateCultures

Saksdokumenter:

Forslag til Vedtak: 
Instituttst
yret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten under forutsetning av at nødvendige avtaler kommer på plass.

Sak 25/21 Kunngjøring av forskerstilling knyttet til prosjektet MINiTEXTS

Saksdokumenter:

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten og sender den videre til fakultetets tilsettingsutvalg.

Sak 26/21 Kunngjøring av doktorgradsstipendiatstilling knyttet til prosjektet CREATIVE IPR

Saksdokumenter:

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret godkjenner den fremlagte kunngjøringsteksten.

Til behandling i lukket møte:


Sak 18/21: Innstilling til stilling som førstelektor i arkeologi (Unntatt offentlighet jf. OFFL § 25)

Sak 19/21: Innstilling til stilling som doktorgradsstipendiat knyttet til forskningssatsingen The Heritage Experience Initiative (HEI) (Unntatt offentlighet jf. OFFL § 25)

Sak 20/21: Innstilling til stilling som doktorgradsstipendiat i antikk historie (Unntatt offentlighet jf. OFFL § 25)

Sak 21/21: Innstilling til stilling som doktorgradsstipendiat i middelalderhistorie (Unntatt offentlighet jf. OFFL § 25)

Sak 22/21 Innstilling til stilling som doktorgradsstipendiat knyttet til UiO:Norden forskergruppen Sivilsamfunn i Norden (Unntatt offentlighet jf. OFFL § 25)

Sak 23/21 Innstilling til stilling som postdoktor knyttet til prosjektet Dressed in Stone (Unntatt offentlighet jf. OFFL § 25)

Sak 24/21 Innstilling til stilling som posdoktor knyttet til prosjektet "Made in Sweatshops" (Unntatt offentlighet jf. OFFL § 25)

 

Eventuelt


Oslo, 28. april 2021


Jón Viðar Sigurðsson
Instituttleder                                                                        

Katrine Randin
administrativ leder

Publisert 28. apr. 2021 21:38 - Sist endret 4. mai 2021 17:23