Innkalling til møte i instituttstyret 11. november 2021, kl. 14.15

Møtet holdes via Zoom.

Til dagsorden:

Orienteringssaker:

O-Sak A:  Protokoll fra instituttstyremøtet 6. oktober 2021

Protokoll fra møtet (lenke).

O-Sak B: Status for utlyste stillinger

  • Stilling som forsker knyttet til prosjektet ELITES er etter tilbakemelding fra fakultetets tilsettingsutvalg (TUV) omgjort til en fulltidsstilling. Det totale omfanget av stillingen er ikke endret. Det har kommet inn to søknader. På grunn av inhabilitet er ansettelsesprosessen lagt til et annet institutt.
  • Stilling som førsteamanuensis i moderne nordamerikansk historie. Det har kommet inn 17 søknader. Det ble satt ned en sorteringskomité bestående av Jon Vidar Sigurdsson (leder), Hanne Hagtvedt Vik og Atle Wold (ILOS). Det er satt ned en sakkyndig komité bestående av Olav Njølstad (IAKH), Margaret Rung (Roosevelt University) og Eric Arnesen (Columbian College of Arts and Sciences).

O-Sak C: Konsekvenser av Covid-19 for instituttet

O-Sak D: Valg av medlemmer til instituttstyret for gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte og studenter

O-Sak E: Øvrige orienteringssaker

Diskusjonssaker:

D-Sak A: Strategisk plan for IAKH

Saksdokumenter:

D-Sak B: Budsjett 2022

Saksdokumenter:

Til behandling i åpent møte:

Sak 42/21: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til Vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen: ………….. og ………………...

Sak 43/21: Revisjon av stillingsplan

Saksdokumenter: 

Forslag til vedtak:
Instituttstyret godkjenner det fremlagte forslaget til revisjon av stillingsplan 2021-22.

Sak 44/21: Kunngjøring av rekrutteringsstillinger

Saksdokumenter:

Forslag til Vedtak:

Instituttstyret godkjenner kunngjøring av åtte rekrutteringsstillinger i henhold til de fremlagte kunngjøringstekstene og sender dem videre til fakultetets tilsettingsutvalg.


Til behandling i lukket møte:

Sak 45/21: Innstilling til stilling som førsteamanuensis i moderne migrasjonshistorie

UNNTATT OFFENTLIGHET IHT §25

Sak 46/21: Innstilling til stilling som førsteamanuensis i moderne økonomisk eller sosial historie

UNNTATT OFFENTLIGHET IHT §25

Sak 47/21: Innstilling til stilling som førsteamanuensis i moderne miljøhistorie

UNNTATT OFFENTLIGHET IHT §25

Sak 48/21: Innstilling til stilling som forsker knyttet til UIO:Norden-prosjektet Collecting Norden

UNNTATT OFFENTLIGHET IHT §25

Sak 49/21: Innstilling til stilling som postdoktor knyttet til prosjektet Relics of Nature

UNNTATT OFFENTLIGHET IHT §25

Sak 50/21: Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat knyttet til prosjektet Relics of Nature

UNNTATT OFFENTLIGHET IHT §25

Sak 51/21: Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat knyttet til prosjektet ClimateCultures

UNNTATT OFFENTLIGHET IHT §25

Eventuelt


Oslo, 27.10.2021


Jón Viðar Sigurðsson
Instituttleder                                                                        

Katrine Randin
administrativ leder

Publisert 27. okt. 2021 22:06 - Sist endret 28. okt. 2021 16:35