Øystein Rian

Professor emeritus - historie

Faglige kompetanseområder

 • Dansketiden 1500-1814
 • Politisk historie
 • Sosial historie
 • Regionalhistorie

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved IAKH

 • Stattholderne i Norge 1572-1873
Emneord: Historie, Dansketiden, Politisk historie, Sosialhistorie, Regionalhistorie

Publikasjoner

 • Jens Juels stattholderskap 1618-1629 (1975)
 • Vestfolds historie. Grevskapstiden 1671-1821 (1980)
 • Aschehougs Norgeshistorie, bd. 5 (1995)
 • Bratsberg på 1600-tallet (1997)
 • Danmark-Norge 1380-1814, bd. 2 (1997)
 • Maktens historie i dansketiden (2003).
 • Embetsstanden i dansketida (2003).
 • For Norge kjempers fødeland. 12 portrett frå dansketida (2007)
 • Telemarks historie, bd. 1-3 (medredaktør og en av flere forfattere, 2014)
 • Sensurens historie i Danmark-Norge. Vilkårene for offentlige ytringer 1536-1814 (2014).
 • Rian, Øystein (2018). Den store nordiske krig i et historisk perspektiv. I Arstad, Knut (Red.), Perspektiver på Den store nordiske krig 1700-1721. 300 år etter Carl XIIs fall. Forsvarsmuseet. ISSN 978-82-91218-69-4. s. 11–35.
 • Rian, Øystein (2018). Ensrettingen i det norske samfunnet som følge av reformasjon og dansketid. Reformasjonen i 500 år. Rapport fra konferanse i Tønsberg 2.-3. november 2017.. Universitetet i Sørøst-Norge. ISSN 978-82-7860-333-8. s. 88–95.
 • Rian, Øystein (2018). Tozsamosc narodowa i nacjonalizm w Norwegii. Podroz w czasie (National identity and Nationalism in Norway. Time Travel). Przegląd Humanistyczny. ISSN 0033-2194. 62(2), s. 13–27. doi: 10.5604/01.3001.0012.5771.
 • Rian, Øystein (2018). Den paradoksale reformasjonen. Ensrettingen som uniformerte Danmark og Norge, men likevel gjorde de to landene mer ulike. Teologisk Tidsskrift. ISSN 1893-0263. 7(3), s. 177–187. doi: 10.18261/issn.1893-0271-2018-03-03.
 • Rian, Øystein (2018). De danske stattholderne i Norge 1572-1814. I Alsvik, Ola; Hosar, Hans & Wiig, Marianne (Red.), I dørtrekken fra Europa. Festskrift til Knut Sprauten i anledning 70-årsdagen 22. juni 2018. Nasjonalbiblioteket. ISSN 978-82-7965-377-6. s. 397–419.
 • Rian, Øystein (2017). Eneveldets ordmakt satt i system gjennom mange generasjoner. I Dørum, Knut & Bjerkås, Trond (Red.), Eneveldet før undergangen. Politisk kultur i Norge 1660-1814. Scandinavian Academic Press. ISSN 978-82-304-0211-5. s. 51–85.
 • Rian, Øystein (2017). Reformasjonen i Danmark-Norge 1500-1700: maktpolitikk og sensur. I Ødemark, John & Lavold, Bente (Red.), Reformasjonstidens religiøse bokkultur cirka 1400-1700: tekst, visualitet og materialitet. Novus Forlag. ISSN 978-82-7965-347-9. s. 19–43.
 • Rian, Øystein (2017). Reformasjonen som katastrofe i norgeshistorien. I Haug, Eldbjørg (Red.), Fra avlatshandel til folkekirke: Reformasjonen gjennom 500 år. Scandinavian Academic Press. ISSN 9788230402146. s. 19–42.
 • Rian, Øystein (2017). Den store nordiske krig - utvikling og bruk av militærmakten I Norge. I Arstad, Knut (Red.), Den store nordiske krig 1700-1721. Forsvarsmuseet. ISSN 978-82-91218-68-7. s. 151–162.
 • Rian, Øystein (2017). Reformasjonen i Norge - revolusjonen ovenfra og utenfra. Fortid. ISSN 1504-1913. 14(1), s. 18–26.
 • Rian, Øystein (2016). De dansk-norske kongene. I Glenthøj, Rasmus (Red.), Mellem brødre. Dansk-norsk samliv i 600 år. Scandinavian Academic Press. ISSN 978-87-12-05302-6. s. 32–41.
 • Rian, Øystein (2016). Den dansk-norske flåtens betydning før 1814. I Armann, Øivind Berntzen (Red.), Flåtemakt og internasjonale operasjoner 1800-2013. Forsvarsmuseet. ISSN 978-82-91218-67-0. s. 76–87.
 • Rian, Øystein (2016). Centre and periphery. I Kouri, E. I. & Olesen, Jens E. (Red.), The Cambridge History of Scandinavia. volume II 1520-1870. Cambridge University Press. ISSN 978-0-521-47300-2. s. 392–415.
 • Rian, Øystein (2016). What kind of interaction was there between Norwegian peasants and Danish authorities in the period between the Nordic Seven Years' War (1563-1570) and the 1640s? I Koskinen, Ulla (Red.), Aggressive and Violent Peasant Elites in the Nordic Countries, C. 1500-1700. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-319-40687-9. s. 111–144. doi: 10.1007/978-3-319-40688-6_4.
 • Dørum, Knut; Koskinen, Ulla; Rian, Øystein; Hallenberg, Mats; Katajala, Kimmo & Holm, Johan [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Resisting, Cooperating and Fighting. I Koskinen, Ulla (Red.), Aggressive and Violent Peasant Elites in the Nordic Countries, C. 1500-1700. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-319-40687-9. s. 261–274. doi: 10.1007/978-3-319-40688-6_9.
 • Rian, Øystein (2015). Sensuren i Danmark-Norge 1536-1814. I Janss, Christian; Taugbøl, Stine Brenna & Bøe, Hilde (Red.), Filologi og sensur. Novus Forlag. ISSN 9788270998289. s. 69–85.
 • Rian, Øystein (2015). Embetsstyret I Norge før og etter 1814. I Berg, Roald & Langhelle, Svein Ivar (Red.), "Mod som en konge" : bøndene, makten og politikken 1800-1850. Bodoni forlag. ISSN 978-82-7128-806-8. s. 25–32.
 • Rian, Øystein (2014). Det norske embetsaristokratiet. I Ottosen, Morten Nordhagen & Marthe, Hommerstad (Red.), Ideal og realitet. 1814 i politisk praksis for folk og elite. Akademika forlag. ISSN 978-82-3210-334-8. s. 111–125.
 • Rian, Øystein (2014). Norge i det nordiske perspektivet. Foredrag på seminaret "1814 i internasjonalt perspektiv" i Det norske Videnskaps-Akademi 24. januar 2014. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri. ISSN 0029-1501. s. 121–130.
 • Rian, Øystein (2014). Hvorfor var det ikke nordmennene som forlot Fredrik 6.? Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 93(1), s. 9–33.
 • Rian, Øystein (2014). Gammelt og nytt i strid og samvirke. Telemark 1500-1814. I Rian, Øystein (Red.), Telemarks historie ; b. 1: Før 1814. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1407-5. s. 241–303.
 • Rian, Øystein (2014). Landet imellom. I Rian, Øystein (Red.), Telemarks historie ; b. 1: Før 1814. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1407-5. s. 13–19.
 • Rian, Øystein (2013). Historie i tvangstrøye. Kongemakt og historieformidling i Danmark-Norge 1536-1814. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 92(1), s. 63–90.
 • Rian, Øystein (2013). History in a straitjacket: Royal power and the dissemination of history in Denmark-Norway 1536-1814. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 92(1), s. 63–+.
 • Rian, Øystein (2012). Måtte Frederik 6. miste Norge? I Kuvaja, Christer; Östman, Ann-Catrin & Villstrand, Nils Erik (Red.), Svärdet, ordet och pennan : kring människa, makt och rum i nordisk historia : festskrift till Nils Erik Villstrand den 24 maj 2012 / red. Christer Kuvaja & Ann-Catrin Östman. Historiska samfundet. ISSN 978-952-93-0574-2. s. 121–146.
 • Rian, Øystein (2010). Kåre Lunden i norsk historie. Historikeren. ISSN 1891-6600. s. 30–37.
 • Rian, Øystein (2010). Sensuren i Danmark-Norge 1536-1814. I Sandvik, Hilde (Red.), Demokratisk teori og historisk praksis. Forutsetninger for folkestyre 1750-1850. Scandinavian Academic Press. ISSN 978-82-304-0054-8. s. 123–160.
 • Rian, Øystein (2010). Embetsmennene som observatører likheter og forskjeller i engasjement og holdninger. Heimen - Lokal og regional historie. ISSN 0017-9841. 47(2), s. 95–107.
 • Rian, Øystein (2009). Gerhard Schøning og vitenskapeliggjøringen av historiefaget. I Supphellen, Steinar (Red.), I Gerhard Schønings fotspor. Historiefaget og historieinstituttet i Trondheim i fag- og kunnskapshisorisk perspektiv. Innlegg ved eit jubileumsseminar. Institut for historie og klassiske fag, NTNU. ISSN 978-82-7765-200-9. s. 1–10.
 • Rian, Øystein (2009). Tormod Torfæus (1636-1719). Et møte med historien under eneveldet ved publiseringen på norsk av hans Historia rerum Norvegicarum. Collegium Medievale. ISSN 0801-9282. s. 187–202.
 • Rian, Øystein (2009). 1809-1814: Grunnlaget for det moderne Norden. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. s. 164–169.
 • Rian, Øystein (2008). Henrik Wergeland som historiker. I Ystad, Vigdis; Myhren, Dagne Groven & Kydland, Anne Jorunn (Red.), Henrik Wergeland : såmannen. Aschehoug & Co. ISSN 978-82-03-19403-0. s. 225–275.
 • Rian, Øystein (2008). Christiania-elitens politiske betydning i det dansk-norske eneveldet - med hovedvekt på forholdet til imperiehovedstaden København. I Collett, John Peter & Frydenlund, Bård (Red.), Christianias handelspatrisiat. En elite i 1700-tallets Norge. Andresen & Butenschøn AS. ISSN 9788276942200. s. 29–46.
 • Rian, Øystein (2008). Konge - embetsmann - undersått: et trekantdrama i dansketida. I Aanby, Anne Tone (Red.), Egdene og de ti bud. Mentalitetshistorisk tilnærming til moral og rettsfølelse ca. 1600-2000. Forskernettverk Agder. ISSN 978-82-92927-01-4. s. 5–16.
 • Rian, Øystein (2008). Norge i den oldenborgske staten. Om hvorfor det norske riket ble et nordisk annerledesland. I Engman, Max & Villstrand, Nils Erik (Red.), Maktens mosaik. Enhet, särart och självbild i det svenska riket. Svenska litteratursällskapet i Finland. ISSN 978-951-583-172-9. s. 185–208.
 • Rian, Øystein (2008). Fritsø jernverk og Larvik grevskap. Fortuna. Tidsskrift for historie, teknologi og kultur med tilknytning til de gamle jernverkene. ISSN 1503-643X. 4, s. 7–21.
 • Rian, Øystein (2008). Gamle og nye perspektiv på dansketida. Fortid. ISSN 1504-1913. 5(2), s. 12–18.
 • Rian, Øystein (2008). Petter Dass-feiden. Svar til Einar Niemi. HIFO-nytt. ISSN 0802-3204. s. 29–32.
 • Rian, Øystein (2008). Konge - embetsmann - undersått: et trekantdrama i dansketida. Aust-Agder-arv. ISSN 0572-4368. s. 7–25.
 • Rian, Øystein (2007). Partiene, FrP og nasjonalstaten. I Nilsen, Håvard & Smedshaug, Christian Anton (Red.), Folkepartiet?. Res Publica - Forlaget Aktuell. ISSN 978-82-92611-05-0. s. 73–90.

Se alle arbeider i Cristin

 • Rian, Øystein (2019). Andsagnarliga kollveltingin. Trúbótarliga einstevningin sum einsháttadi Danmark og Noreg, men kortini gjørdi londini ólikari enn fyrr. Felagid Vardin. ISBN 978-99918-3-636-2. 183 s.
 • Rian, Øystein (2019). Trubotin - ein vanlukka fyri Noregs riki - men brellbiti fyri danska kongin. Stidin. ISBN 978-99918-42-86-8. 88 s.
 • Rian, Øystein (2014). Sensuren i Danmark-Norge. Vilkårene for offentlige ytringer 1536-1814. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02332-8. 713 s.
 • Rian, Øystein (2014). Telemarks historie ; b. 1: Før 1814. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1407-5. 385 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Rian, Øystein (2021). Hans Nielsen Hauge - frihetskjemperen. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Rian, Øystein (2021). Bondekår i grevens tid. I Blengsdalen, Anne Svånaug (Red.), Greven og hans undersåtter. Makt og avmakt gjennom 150 år. Novus Forlag. ISSN 978-82-8390-071-2.
 • Rian, Øystein (2021). Grevskapet greven skapte. I Blengsdalen, Anne Svånaug (Red.), Greven og hans undersåtter. Makt og avmakt gjennom 150 år. Novus Forlag. ISSN 978-82-8390-071-2.
 • Rian, Øystein (2021). Hans Nielsen Hauge - Norges kristne kjempe. Aftenposten Historie. ISSN 1894-5775.
 • Rian, Øystein (2020). Da det norske riket bukket under. Aftenposten Historie. ISSN 1894-5775. s. 58–59.
 • Rian, Øystein (2020). Mannen fra middelalderen, Tormod Torfæus. Dag og Tid. ISSN 0803-334X. 59(42).
 • Rian, Øystein (2018). Jørgen Haave: Familien Ibsen. Trondheim: Museumsforlaget, 2017. 352 pp. Ibsen Studies. ISSN 1502-1866. 18(2), s. 208–212.
 • Rian, Øystein (2018). Odd Lovolls erindringer. Historikeren. ISSN 1891-6600. s. 41–43.
 • Rian, Øystein (2018). Gjøkungen i forsvarsredet? Klassekampen. ISSN 0805-3839. 50(138), s. 12–13.
 • Rian, Øystein (2018). Tilbake til lydriketiden. Klassekampen. ISSN 0805-3839. 50(121), s. 14–15.
 • Rian, Øystein (2018). Debes sette Færøyane på kartet. Sokneprest Lucas Debes gjorde Færøyane ei stor teneste med boka om øyriket. Dag og Tid. ISSN 0803-334X. 57(3), s. 36–36.
 • Rian, Øystein (2017). Kronen, adelen og verkspatronene. Jernverkseentreprenørene i Bratsberg len/amt 1540-1700. Fortuna. Tidsskrift for historie, teknologi og kultur med tilknytning til de gamle jernverkene. ISSN 1503-643X. 6, s. 6–15.
 • Rian, Øystein (2017). Krystyna Szelagowska: We, Norwegians. The National Identity of Norwegian Elites in Early Modern Times (16th-18th Century), translated into English by Magdalena Junkieles, Institute for Research of European Cultural Heritage, Bialystok 2016, 371 s. Historisk Tidsskrift (Danmark). ISSN 0106-4991. 117(1), s. 277–284.
 • Rian, Øystein (2016). En driftig mann i arbeid og rus - Ole Blom: Dagbøker og brev 1809-1846. Telemark historie. ISSN 0800-3408. 37, s. 162–171.
 • Rian, Øystein (2015). Historikeren Ludvig Holberg. Redigert av Jørgen Magnus Sejersted og Sebastian Olden Jørgensen. Scandinavian Academic Press, 2014. Scandia: Tidsskrift för historisk forskning. ISSN 0036-5483. 81(2), s. 150–152.
 • Rian, Øystein (2015). Geir Pollen, Armfeldts arme: historien om en katastrofe. 1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies. ISSN 1652-4772. 12, s. 282–283.
 • Rian, Øystein (2015). Minnetale over Kåre Lunden. I Stenseth, Nils Christian (Red.), Det norske videnskaps-akademi: Årbok 2014. Det norske videnskaps-akademi. ISSN 978-82-7099-822-7. s. 77–81.
 • Rian, Øystein (2014). Bøndene og 1814. AGRI ANALYSE. ISSN 1894-1192. s. 11–15.
 • Rian, Øystein (2014). Begreper om Danmark-Norge og 1814 med mer. UD-posten. 29(4), s. 28–29.
 • Rian, Øystein (2014). En påkrevd historietime. Et nytt Stor-Norden vil ikke være fredelig og harmonisk. Klassekampen. ISSN 0805-3839. 46(265), s. 40–41.
 • Rian, Øystein (2014). Vår historie med Russland. Klassekampen. ISSN 0805-3839. 46(247), s. 28–29.
 • Rian, Øystein (2014). Fenomenet Kåre Lunden. Klassekampen. ISSN 0805-3839. 46(34), s. 12–13.
 • Rian, Øystein (2014). Ikke så fjernt styre. Svar til Finn Erhard Johannessen. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 93(4), s. 629–632.
 • Rian, Øystein (2013). Spør en historiker. [Radio]. NRK.
 • Rian, Øystein (2013). Do Structures explain it all? Patronage and entrepreneural Approaches to Nordic History.
 • Rian, Øystein (2013). Minneord om Kåre Lunden. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Rian, Øystein (2013). Gjettverk. Lokalhistorisk magasin. ISSN 0802-8931. s. 10–11.
 • Rian, Øystein (2013). Historisk dobbeltspill. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Rian, Øystein (2013). Den dansk-norske flåten. Norges Forsvar. ISSN 0029-1692. s. 12–19.
 • Rian, Øystein (2013). Kåre Lunden (1930-2013). Arbeiderhistorie. ISSN 0801-7778. s. 231–233.
 • Rian, Øystein (2011). Den norske overgivelsen. Innføringen av eneveldet 1661. Klassekampen. ISSN 0805-3839. 43(179), s. 20–23.
 • Rian, Øystein (2010). Toleranse - en kristen verdi? Morgenbladet. ISSN 0805-3847. 192(28).
 • Rian, Øystein (2010). Dogmatiske kjønnsforskarar. Dag og Tid. ISSN 0803-334X. 49(11), s. 6–7.
 • Rian, Øystein (2010). Peter Haldén (red.): 1648. Den westfaliska freden. Arv, kontext och konsekvenser. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 89(3), s. 458–462.
 • Rian, Øystein (2009). Forord. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. s. 3–5.
 • Rian, Øystein (2009). Forord. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. s. 179–182.
 • Rian, Øystein (2009). Forord. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. s. 395–397.
 • Rian, Øystein (2009). Forord. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. s. 565–568.
 • Rian, Øystein (2009). Takk for oss. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. s. 563–564.
 • Rian, Øystein (2009). Norgeshistorien i nytt lys. Tappert og krigersk folk. Levende Historie. ISSN 1503-4208. s. 36–41.
 • Rian, Øystein (2008). Forord. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 87(1), s. 3–6.
 • Rian, Øystein (2008). Forord. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 87(2), s. 195–198.
 • Rian, Øystein (2008). Forord. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 87(3), s. 403–406.
 • Rian, Øystein (2008). Forord. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 87(4), s. 571–574.
 • Rian, Øystein (2008). Norge og dansketida. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Rian, Øystein (2008). Frihet og folkestyre. Henrik Wergeland som historiker. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 34–35.
 • Rian, Øystein (2008). Kilder til dansk forvaltningshistorie. Heimen - Lokal og regional historie. ISSN 0017-9841. 45(4), s. 379–382.
 • Rian, Øystein (2008). Henrik Wergeland. Historikeren. Levende Historie. ISSN 1503-4208. 6(3), s. 18–23.
 • Rian, Øystein (2008). Nordmændene var de første store tabere. Norden nu. ISSN 0901-4950. s. 22–27.
 • Rian, Øystein (2007). Forord. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 86(1), s. 3–5.
 • Rian, Øystein (2007). Forord. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 86(2), s. 195–197.
 • Rian, Øystein (2007). Forord. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 86(3), s. 363–366.
 • Rian, Øystein (2007). Forord. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 86(4), s. 547–549.
 • Rian, Øystein (2007). Fremskrittspartiet og nasjonalstaten. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 22–23.
 • Rian, Øystein (2007). Den triste Oslo-eliten. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Rian, Øystein (2007). For lite varme og glede. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 29. mai 2007 00:00 - Sist endret 29. nov. 2021 10:54

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter