Midler til student- og programaktiviteter ved IAKH

Institutt for arkeologi, konservering og historie setter hvert år av midler til student- og programaktiviteter for alle våre studieprogram. I tillegg kan masterstudenter ved IAKH søke støtte til å dekke enkelte utgifter de har i forbindelse med arbeidet med masteroppgaven.

Student- og programaktiviteter

Midler til studentaktiviteter

Midlene til studentaktivitene styres av fagutvalgene i arkeologi, konservering og historie. Disse midlene kan gå til tiltak som styrker studentenes tilhørighet til studieprogrammet og bidrar til et godt student- og læringsmiljø. Arrangementer skal som hovedregel være åpne for alle studentene på et studieprogram eller studieretning. Midler til studentaktiviteter kan ikke benyttes til kjøp av øl/vin/sprit verken ved mottaksuken, kandidatmarkeringer eller andre studentarrangementer. Midler til studentaktiviteter skal også dekke drift av studenttidskriftene ved IAKH.

Eksempler på arrangementer

Gjesteforelesninger, faglunsjer, kandidatmarkering for masterstudenter, arrangementer i forbindelse med semesterstarten og quiz.

Har du en idé til studentaktiviteter kan du kontakte ditt fagutvalg.

Midler til programaktivitet

Det er avsatt midler til programaktiviteter på alle studieprogrammene ved IAKH. Dette er midler som programleder og vitenskapelige ansatte kan bruke til blant annet faglige arrangementer, ekskursjoner og semesterstart. Formålet med programaktiviteter er å styrke de faglige båndene mellom vitenskapelige ansatte og studentene utover den ordinære undervisningen. Programleder kommer i samråd med programarbeidsrådet frem til enighet om hvordan disse midlene skal disponeres.

Støtte til utgifter i forbindelse med gjennomføring av masteroppgave (f.eks. reisestøtte)

Det er mulig for masterstudenter ved IAKH å søke om midler for å dekke utgifter som er nødvendige for å gjennomføre masteroppgaven. Typiske formål er støtte til arkivreiser eller andre reiser som er avgjørende for at masteroppgaven skal kunne gjennomføres, og utgifter til analyser ved laboratorier.

 

Det maksimale beløpet man kan få i støtte er NOK 10 000,-. 

 

Instituttet vil gi støtte til utenlandsreiser forutsatt at studenter:

- er innforstått med eventuell risiko og reiser på eget ansvar

- setter seg inn i UDs reiseråd

- selv sørger for at de har gyldige reiseforsikringer 

 

For reiser gjelder følgende retningslinjer

 • Alt av utgifter til transport dekkes. Alle flyreiser må bestilles av UiOs reisebestillere. Bestiller du selv, får du ikke dette refundert. Du må derfor oppgi utreise- og returdato og destinasjon i søknadsskjemaet.
 •  
 • Togreiser i Norge og til Sverige bestilles for deg av reisebestiller ved UiO. Togreiser til/i utlandet kan ikke bestilles gjennom reisebestiller ved UiO.  Slike reiser må du bestille selv og få refundert etter hjemkomst. Ta kontakt med studiekonsulent dersom du ønsker å søke om støtte til togreise. 
 •  
 • Instituttet refunderer ikke utgifter til opphold (hotell, AirBnB, osv.) men vi gir kostgodtgjørelse per dag, og maksimalt 5000 NOK totalt. Merk at godtgjørelsen er skattbar. Beløpet du kan kreve per dag varierer fra land til land, og måltider du mottar (for eksempel frokost på hotell) trekkes fra denne summen: https://arbeidsgiver.dfo.no/lonn-goder-og-reise/reise-og-satser/statens-satser-utenlands
 •  
 • Vi refunderer andre småutgifter på reise, som tog, buss, inngangsbilletter, etc. (ikke taxi og matutgifter). 
 •  
 • For å få utbetalt kostgodtgjørelse og refundert småutgifter må du fylle ut reiseregningsskjema i DFØs app eller Selvbetjeningsportalen: https://dfo.no/kundesider/lonn/selvbetjeningsportalen/registrere-reiseregning​ 
 •  
 • Ved innvilget søknad vil du bli gitt tilgang til portalen inntil en måned etter at reisen er avsluttet (husk å påføre riktig datoer på søknaden). Det må gå fram av kvitteringene hva utgiftene gjelder, og at utgiftene er betalt for.

NB! Søknad om reisestøtte må sendes inn og behandles FØR reisen blir gjennomført. Søknader om midler til allerede gjennomførte reiser vil ikke bli behandlet.

For bestilling av analyser (og lignende) gjelder følgende retningslinjer

Har du mottatt støtte til analyser ved laboratorier eller lignende er det viktig at du tar kontakt med Tarjei Solberg FØR analysene bestilles. 

Obligatorisk registrering av reisen

Alle som får innvilget søknad om reisestøtte og skal reise ut av Norge, må minst to uker før avreise melde fra om hvor de reiser, samt tidspunkt for avreise og retur. Informasjonen sendes til samme kontaktpersoner som mottok søknaden om reisestøtte. Studenter som reiser ut av landet skal registreres, slik at UiO kan følge opp og informere studenter hvis det skulle være en hendelse som krever denne type oppfølging.

NB! Dette er en forutsetning for å få reisestøtte.

Vi ber også alle som skal reise ut av Norge om å lese UiOs trygg i utlandet.

Søknadsprosedyre

I søknaden skal det fremgå hvilket formål det søkes støtte til og hvorfor dette er viktig for oppgaven. Søknaden skal anbefales av veileder. Dette gjøres ved at veileder ser gjennom søknaden og gir sin tilslutning til at han/hun vil anbefale søknaden, slik at studenten kan huke av "JA" i nettskjemaet.

 

Arkeologi og konservering: Helena Neumann

Historie: Yngvild Storli

Her finner du søknadsskjema for støtte.

 

Søknadsfrister for reisestøtte/midler til gjennomføring av masteroppgaven

 • Vårsemesteret: 15. februar og 15. mai
 • Høstsemesteret: 15. september og 15. November
Publisert 1. sep. 2010 09:46 - Sist endret 13. apr. 2022 10:20