Midler til student- og programaktiviteter ved IAKH

Institutt for arkeologi, konservering og historie setter hvert år av midler til student- og programaktiviteter for alle våre studieprogram. I tillegg kan masterstudenter ved IAKH søke støtte til å dekke enkelte utgifter de har i forbindelse med arbeidet med masteroppgaven.

Student- og programaktiviteter

Midler til studentaktiviteter

Midlene til studentaktivitene styres av fagutvalgene i arkeologi, konservering og historie. Disse midlene kan gå til tiltak som styrker studentenes tilhørighet til studieprogrammet og bidrar til et godt student- og læringsmiljø. Arrangementer skal som hovedregel være åpne for alle studentene på et studieprogram eller studieretning. Midler til studentaktiviteter kan ikke benyttes til kjøp av øl/vin/sprit verken ved mottaksuken, kandidatmarkeringer eller andre studentarrangementer. Midler til studentaktiviteter skal også dekke drift av studenttidskriftene ved IAKH.

Eksempler på arrangementer

Gjesteforelesninger, faglunsjer, kandidatmarkering for masterstudenter, arrangementer i forbindelse med semesterstarten og quiz.

Har du en idé til studentaktiviteter kan du kontakte ditt fagutvalg.

Midler til programaktivitet

Det er avsatt midler til programaktiviteter på alle studieprogrammene ved IAKH. Dette er midler som programleder og vitenskapelige ansatte kan bruke til blant annet faglige arrangementer, ekskursjoner og semesterstart. Formålet med programaktiviteter er å styrke de faglige båndene mellom vitenskapelige ansatte og studentene utover den ordinære undervisningen. Programleder kommer i samråd med programarbeidsrådet frem til enighet om hvordan disse midlene skal disponeres.

Støtte til utgifter i forbindelse med gjennomføring av masteroppgave (f.eks. reisestøtte)

Det er mulig for masterstudenter ved IAKH å søke om midler for å dekke utgifter som er nødvendige for å gjennomføre masteroppgaven. Typiske formål er støtte til arkivreiser eller andre reiser som er avgjørende for at masteroppgaven skal kunne gjennomføres, og utgifter til analyser ved laboratorier.

Det maksimale beløpet man kan få i støtte er NOK 10 000,-.

Det innebærer at studenter med høye transportkostnader ikke vil få et botillegg når maksbeløpet for støtte er nådd. 

Om utenlandsreiser høsten 2021: Instituttet vil gi støtte til utenlandsreiser forutsatt at studenter:

- er inneforstått med eventuell risiko og reiser på eget ansvar

- setter seg inn i UDs reiseråd

- selv sørger for at du har gyldige reiseforsikringer 

For reiser gjelder følgende retningslinjer

  • Alt av utgifter til transport dekkes. Det forutsettes at studentene velger billigste reisemåte.
  • Instituttet tilstår også et botillegg på inntil 500 kroner per døgn i inntil 10 døgn. Tillegget gis ikke ved privat innkvartering.

Reisestøtten og botillegget blir utbetalt etter gjennomført reise og på bakgrunn av kvitteringer fra reisen. Vi kan ikke gi forskuddsmidler til reiser. NB! Søknad om reisestøtte må sendes inn og behandles før reisen blir gjennomført. Søknader om midler til allerede gjennomførte reiser vil ikke bli behandlet.

For reisende som får innvilget søknaden er det viktig å ta vare på følgende kvitteringer:

  • billetter der det fremgår at reisen er betalt
  • boardingkort
  • kvitteringer fra flytog, buss o.l.
  • kvitteringer for betalt opphold på hotell/pensjonat

Obligatorisk registrering av reisen

Alle som får innvilget søknad om reisestøtte og skal reise ut av Norge, må minst to uker før avreise melde fra om hvor de reiser, samt tidspunkt for avreise og retur. Informasjonen sendes til samme kontaktpersoner som mottok søknaden om reisestøtte. Studenter som reiser ut av landet skal registreres, slik at UiO kan følge opp og informere studenter hvis det skulle være en hendelse som krever denne type oppfølging.

NB! Dette er en forutsetning for å få reisestøtte.

Vi ber også alle som skal reise ut av Norge om å lese UiOs trygg i utlandet.

Søknadsprosedyre

I søknaden skal det fremgå hvilket formål det søkes støtte til og hvorfor dette er viktig for oppgaven. Dersom det gjelder reisetsøtte, skal det fremgå når reisen er tenkt å gjennomføres. I tillegg skal det foreligge et (enkelt) budsjett. Søknaden skal anbefales av veileder. Dette gjøres ved at veileder ser gjennom søknaden og gir sin tilslutning til at han/hun vil anbefale søknaden, slik at studenten kan huke av "JA" i nettskjemaet.

Arkeologi og konservering: Helena Neumann

Historie: Yngvild Storli

Her finner du søknadsskjema for støtte.

Søknadsfrister for reisestøtte/midler til gjennomføring av masteroppgaven

  • Vårsemesteret: 15. februar og 15. mai
  • Høstsemesteret: 15. september og 15. November

Praksis for utbetaling av støtte

Utbetaling skjer i etterkant av gjennomført reise/aktivitet på bakgrunn av utfylt refusjonsskjema/reiseregningsskjema. Utfylt skjema leveres inn sammen med originale kvitteringer for alle utgifter som søkes refundert.

Det må fremgå på kvitteringene at utgiften er betalt for.
Kvitteringer limes på ark og leveres sammen med refusjons- eller reiseregningsskjema.

Ta kontakt med Tarjei Solberg etter endt reise for hjelp med refusjons- og/eller reiseregningsskjema. Har du mottatt støtte til analyser ved laboratorier eller lignende er det viktig at du tar kontakt med Tarjei Solberg FØR analysene bestilles.

Frister for utbetaling av støtte

Studenter som gjennomfører reisen/aktiviteten i perioden 5. januar til 15. november må levere refusjonsskjema/reiseregningsskjema innen 25. november samme år.

Studenter som gjennomfører reisen/aktiviteten i perioden 15.november - 30. desember må levere refusjonsskjema/reiseregningsskjema innen 5. januar påfølgende år.

Se for øvrig programmenes nettsider for utlysning og informasjon:

Publisert 1. sep. 2010 09:46 - Sist endret 12. okt. 2021 14:50