Tingbokprosjektets utgivelser

Tingbokprosjektet har stått bak utgivelser av såvel forskning som kilder siden 1990-tallet.

Flere av titlene er blitt utsolgt, og disse kommer nå i elektroniske utgaver på disse sidene. Publikasjonene på denne listen viser noe av bredden i Tingbokprosjektets aktiviteter.

Bøkene kan kjøpes ved henvendelse til Hilde Sandvik.

Masteroppgaver fra og med 2005 finnes på nett eller på universitetesbibliotekene.

Avhandlinger

 • Nr. 1: Hilde Sandvik: "Umyndige" kvinner i handel og håndverk. Kvinner i bynæringer i Christiania i siste halvdel av 1700-tallet (ISBN 82-991870-3-6) 
   
 • Nr. 2: Erling Sandmo: Tingets tenkemåter. Kriminalitet og rettssaker i Rendalen, 1763-97 (ISBN 82-991870-2-8)
   
 • Nr. 3: Margit Løyland: Slagsmål, leiermål og bøtlagte egder 1600-1700 (ISBN 82-991870-5-2)
  Elektronisk utgave 
   
 • Nr. 4: Bodil Chr. Erichsen: Kriminalitet og rettsvesen i Kristiania på slutten av 1600-tallet (ISBN 82-991870-6-0)
  Elektronisk utgave 
   
 • Nr. 5: Kari Telste: Mellom liv og lov. Kontroll av seksualitet i Ringerike og Hallingdal 1652-1710 (ISBN 82-991870-7-9)
   
 • Nr. 6: Gerd Mordt: Kvinner og næringsrett. Kvinneparagrafene i håndverksloven av 1839 og handelsloven av 1842 (ISBN 82-991870-8-7)
   
 • Nr. 7: Else Braut: Frå spinnelin til lerret. Kvinnearbeid i Stavanger ca. 1700-1775 (ISBN 82-91472-01-7)
   
 • Nr. 8: Marit Slyngstad: Ulydighet og straff. Intensjoner og praksis i statsmaktens bekjempelse av fattigdomsproblemet. En undersøkelse med utgangspunkt i tukthusforordningen av 2. desember 1741 og de insatte fattiglemmer i Christiania tugthus i perioden 1741-63. (ISBN 82-91472-02-5)
   
 • Nr. 9: Harriet Marie Terjesen: Blodskam og leiermål i forbudne ledd. En studie med utgangspunkt i kilder fra Rogaland i tidsperioden 1602-1659/61 (ISBN 82-91472-03-3) Desverre utsolgt!
   
 • Nr. 10: Anne Aune: Avkriminalisering av leiermål. Ein studie av lov og rettspraksis i leiermålssaker i Nedre Telemark sorenskriveri 1727-1797 (ISBN 82-91472-04-1) 
   
 • Nr. 11: Knut Dørum: Oppløsningen av skyldeiesystemet. En studie av eiendomsformer og eierinteresser knyttet til jord i Norge ca. 1600-1800. (ISBN 82-91472-10-6)
   
 • Nr. 12: Elin R. Geire: Generasjonsskifte eller transaksjon? Om handlingsmønstre og normer når jord skiftet eier i Ullensaker på 1800-tallet (ISBN 82-91472-11-4)
   
 • Nr. 13: Randi Holden Hoff: "Avlet i synd og ondskap." En sosial- og rettshistorisk undersøkelse av fødsler utenfor ekteskap i Kristiansund 1742-1801. (ISBN 82-91472-13-0)
   
 • Nr. 14: Jorunn Dobbe: Blant granner og myndigheter. Konfliktløsing og disiplinering på bygdetinget i Nordhordland 1642-55. (ISBN 82-91472-12-2)
   
 • NR. 15: Mads Ramstad: Soldat og håndverker. Spenninger mellom militære og sivile næringsrettigheter i garnisonsbyene på 1700-tallet. (ISBN 82-91472-18-1)
   
 • Nr. 16: Bente Granrud: Folkelig bykultur i Christiania. En analyse av ordenssaker i politiretten 1745-1800 (ISBN 82-91472-20-3)
   
 • Nr. 17: Gunnar W. Knutsen: Trolldomsprosessene på Østlandet. En kulturhistorisk undersøkelse (ISBN 82-91472-21-1)
  Elektronisk utgave
 • Nr. 18: Ottar J. Kvaal: Ærens makt. En studie av nektelseseder og prosessuelle skussmål. (ISBN 82-91472-24-6)
   
 • Nr. 19: Ulf Nilsen: Lov og rett. Sosial kontroll eller lokal styring? (ISBN 82-91472-25-4)
   
 • Nr. 20: Annette Stokkeland: Barn og unges oppvekstforhold på 1600-tallet. En studie med utgangspunkt i tingbøkene fra Jæren og Dalane 1613-1650 (ISBN 82-91472-26-2)
   
 • Nr. 21: Per Sörlin: Sakören, soning och soldater. Om fogdemakt, rättskiping och kriminalitet i Jämtland under 1500- och 1600-talen. (ISBN 82-91472-27-0)
   
 • Nr. 22: Anne Irene Riisøy: Stat og kirke. Rettsutøvelsen i kristenrettssaker mellom Sættargjerden og reformasjonen. (ISBN 82-91472-28-9)
   
 • NR. 23: Marthe Hommerstad: "Mand af Mand gaaer før Qvinde af Mand" : Farbrorretten og odelsjenter på slutten av 1700-tallet og frem til Odelsloven av 1821. (ISBN 82-91472-29-7)

Masteroppgaver og hovedoppgaver på nett eller i bibliotek

Bacheloroppgaver

Kildeutgivelser

 • Tingbok Voss 1683-1685 Avskrift ved Anna Kløve (ISBN 82-991870-0-1)
 • Tingbok Voss 1662-1663 Avskrift ved Anna Kløve (ISBN82-991870-4-4)
 • Tingbok Voss 1664 Avskrift ved Anna Kløve (ISBN 82-91472-07-6)
 • Tingbok Bragernes 1685 Ved Bodil Chr. Erichsen. Avskriften er foretatt av Registreringsgruppe i Lier (ISBN 82-91472-06-8)
 • Tingbok Lier, Røyken og Hurum 1685 Ved Bodil Chr. Erichsen. Avskriften er foretatt av Registreringsgruppe i Lier (ISBN 82-91472-14-9)
 • Tingbok Aker 1685 Ved Bodil Chr. Erichsen og Gunnar W. Knutsen. Avskriften er foretatt av Registreringsgruppe i Lier (ISBN 82-91472-15-7)
 • Tingbok Solør/Østerdalen 1638-1641 Ved Solveig Torp (ISBN 82-91472-08-4)
 • Tingbok Solør/Østerdalen 1649-50 Ved Solveig Torp (ISBN 82-91472-16-5)
 • Tingbok Solør/Østerdalen 1651-1653 Ved Solveig Torp (ISBN 82-91472-23-8)
 • Emneregister til tingbøkene for Jæren og Dalane 1613-1625 Ryfylke 1616-1622 Utarbeidet av Hilde Sandvik og Harriet Marie Terjesen (Tingbokprosjektet 1994)

Artikkelsamlinger

 • Rettspraksis 1:94 (ISBN 82-91472-00-9) Innhold
 • Rettspraksis 2:94 (ISBN 82-91472-09-2) Innhold
 • Rettspraksis 1:96 (ISBN 82-91472-17-3) Innhold

Beslektede utgivelser

Tingbokprosjektets nåværende og forhenværende medarbeidere har også utgitt eller bidratt til andre bøker. Den følgende listen er et utvalg av disse.

 • Sølvi Sogner, Ung i Europa, Oslo 1994
 • Sølvi Sogner (red.), Fact, Fiction and Forensic Evidence, Oslo 1997
 • Sølvi Sogner og Eva Österberg (red.), People Meet The Law, Oslo 2000
 • Erling Sandmo, Mordernes forventninger, Oslo 1998
 • Erling Sandmo, Slagsbrødre, Oslo 1998
 • Erling Sandmo, Voldsamfunnets undergang, Oslo 1999
Publisert 25. feb. 2021 14:11 - Sist endret 25. feb. 2021 14:45