Smeltende isbreer, hellige landskap og nye teknologier i Himalaya

Prosjektet undersøker miljøforvaltning og klimatilpassning i sårbare buddhistiske samfunn i Himalaya.

Hovedmålet er å undersøke handlingsstrategier som anvendes i møte med dagens akutte klimaendringer og innføring av ny infrastruktur og teknologi.

Om prosjektet

"Himalayan Connections: melting claciers, sacred landscapes and mobile technology in a changing" climate undersøker praksis og kunnskap om miljøforvaltning og naturkatastrofer i sårbare buddhistiske samfunn i Himalaya og hvilke handlingsstrategier som anvendes i møte med dagens akutte klimaendringer.

Gjennom å kombinere langvarig antropologisk feltarbeid og analyser av historiske dokumenter, skal prosjektet først dokumentere lokale strategier for tilpasning til klimaendringer.

Deretter, i samarbeid med organisasjoner og interessegrupper, vil casestudiene plasseres i et komparativt rammeverk, og metodologien videreutvikles til å analysere kompleksiteten av klimatilpasninger på flere nivåer.

Prosjektet vil både resultere i sammenlignende analyser av tilpasninger til klimaendringer i Himalaya, og utvikling av ny metodologi, som potensielt vil kunne endre hvordan, og i hvilken utstrekning, dybde-casestudier kan skaleres opp for å analysere miljøforvaltning og klimatilpasning på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.     

Mål

Med utgangspunkt i to case-studier i Nepal og Bhutan, vil prosjektet diskutere følgende spørsmål:

(i) Hvordan har folk i Himalaya forstått og forvaltet sine naturomgivelser historisk, og hvilke strategier bruker de i møte med klimaendringer i dag?

(ii) Hvordan påvirkes lokal miljøforvaltning av ny infrastruktur, ny kommunikasjonsteknologi og møte med globale diskurser om klimaendring og bærekraftig utvikling?

(iii) Hvordan kan lokal kunnskap om håndtering av klimatrusler, som for eksempel plutselig flom fra nedsmelting av isbreer (isl. jökulhlaup, eng. GLOF), gjøres tilgjengelig for beslutningstakere, og dermed bidra til effektiv implementering av klimatiltak?

Varighet

HimalConnect er et fireårig tverrfaglig prosjekt med oppstart 1. april 2018.

Finansiering

Prosjektet er finansiert gjennom NFRs Norglobal 2-program i samarbeid med Institutt for kulturstudier og orientalske språk, UiO, og Mongolia and Inner Asia Studies Unit, Universitetet i Cambridge.

Bistandsaktuelt

Samarbeid

Universitetet i Cambridge, Cicero, École Pratique des Hautes Études, Universitetet i Oregon, ICIMOD, Mountain Institute, Himalaya Conservation and Development Association, Royal University of Bhutan and Shejun Agency.

Publisert 5. feb. 2018 10:49 - Sist endret 10. aug. 2018 14:38