Studentdemokrati ved IKOS

Engasjer deg i studentpolitikken og påvirk fremtidens universitet!

Studentdemokrati på IKOS

Instituttstyret er det øverste beslutningsorganet ved instituttet. Styret vedtar overordnede mål, prioriteringer og strategier for instituttet. Instituttstyret har to studentrepresentanter, som velges for ett år av gangen.

Flere studieretninger har fagutvalg som fremmer studentenes interesser.

Hvert program på instituttet har et eget programråd, hvor studenter fra fagutvalgene er representert.

Studentdemokrati på HF

Fakultetsstyret er det øverste styret på fakultetet. Det Humanistiske Fakultets Studentutvalg (HFSU) er det øverste studentutvalget på HF. HFSU har to representanter i Fakultetsstyret som fremmer studentenes interesser.Studentene er også representert i andre maktorganer på HF, slik som Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger (TUV).

Studentdemokrati på universitetsnivå

Universitetet i Oslos øverste styre er Universitetsstyret. Studentene ved UiOs øverste styre er Studentparlamentet. Deres ansvar er å utvikle en langsiktig og helhetlig politikk, og å ta tak i viktige konkrete saker, og fremme dem overfor Universitetsstyret, departementet, Norsk Studentorganisasjon (NSO), og andre relevante organer.

 

 

Publisert 8. juni 2010 14:13 - Sist endret 28. jan. 2020 15:19