Arne Lie Christensen

Emeritus
Bilde av Arne Lie Christensen
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse P.A. Munchs hus Niels Henrik Abels vei 36 0315 Oslo
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 Oslo

Bakgrunn

  • Født: 1943
  • Utdannelse: Magistergrad i etnologi (kulturhistorie) 1972, med arkeologi og sosiologi som støttefag
  • Ansettelser: Institutt for folkelivsgransking UiO 1969-73, NAVF/Lindåsprosjektet 1973-78, Riksantikvaren/Miljøverndepartementet 1978-84, Institutt for folkelivsgransking 1984-86, Akershus fylkesmuseum 1986-92, IKS/IKOS fra 1992

Undervisnings- og veiledningsområder

Jeg har i den senere tid hatt spesielt ansvar for emnene ”Byggeskikk og boligforhold”, ”Kulturlandskapets historie” og ”Kulturminnevernets historie”. Mye av veiledningsarbeidet dreier seg om materiell kultur. Ellers underviser og veileder jeg innenfor kulturhistorie generelt.

Faglige kompetanseområder

Jeg har i hovedsak arbeidet med den norske kulturen, og legger vekt på å formilde forskningen ut til et allment publikum. I lengre tid har jeg utforsket og skrevet om dagliglivets historie i den nære fortid. Resultatet har blant annet vært bøker som er skrevet i samarbeid med informantene. I den senere tiden har hovedvekten vært lagt på den materielle delen av kulturhistorien, med vekt på kulturlandskap, byggeskikk og kulturminnevern. Jeg er aktiv i Fortidsminneforeningen, hvor jeg er redaktør av bladet ”Fremtid for fortiden”. Vekselvirkningen mellom forskning, undervisning, skrivearbeid og organisasjonsarbeid betyr mye for meg, og gir meg en større bredde som kulturhistoriker.

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved IKOS

Jeg arbeider nå med bokprosjektet Den norske hytta. Om folk på flyttefot til setra, hytta og landstedet. Nordmenn har på mange måter vært et folk på flyttefot. I bokprosjektet tar jeg for meg den todelte opprinnelsen til vår tids hyttekultur. På den ene siden skikken med å dra på setra, som kan følges tilbake til det eldste jordbruket. På den andre siden borgerskapets løkker og landsteder. Det legges vekt på kulturelle forskjeller i møtet med naturen og det naturlige.

Emneord: Kulturhistorie, Natur- og landskapssyn, Å gå på tur, Fritid, Setra, Hytta, Landstedet, Sosiale klasser.
Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 13. apr. 2018 08:37