Bjarne Hodne

Professor emeritus
Bilde av Bjarne Hodne
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse P.A. Munchs hus Niels Henrik Abels vei 36 0315 Oslo
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 Oslo

Bakgrunn

Født 1943. Magister i folkloristikk ved UiO 1970 (med historie og nordisk språk og litteratur i fagkretsen), dr. philos. 1973 Ansettelser: Stipendiat ved UiO 1971-1973, konservator (vikar) samme sted 1973-1974, universitetslektor samme sted 1975-1976, dosent samme sted 1976-1984, professor samme sted fra 1985. Medlem av Det norske Vitenskaps-Akademi fra 1987. Forskningspris Kungl. Gustav Adolfs Akademien, Uppsala 2004. Verv: Prodekan HF/UiO 1988-1990. Dekan HF/UiO 1991-1997. 1996-2003 leder av programstyret for "Program for kulturstudier" KS/NFR. 1998-2005 leder av den nasjonale styringsgruppen for Museumsprosjektet. 2004-30.06 2007 leder av rådet for Det norske institutt i Roma. , departementoppnevnt styremedlem Høgskolen i Lillehammer (2 perioder), departementoppnevnt styremedlem Den samiske høgskolen, Kautokeino, ut vårsemesteret 2007.

Undervisnings- og veiledningsområder

 • kulturarv
 • nasjon, nasjonalisme og identitet
 • mentalitetshistorie og kulturhistorie
 • ritualer, skikker og folkelige trosforestillinger
 • folkedikting

Faglige kompetanseområder

Mentalitetshistorie og kulturhistorie Kulturarvstudier Nasjon og nasjonalisme Skikker, ritualer og trosforestillinger knyttet til årets og livets høytider Informantstudier Forskningshistorie Folkedikting

Emneord: Kulturhistorie, Kulturarv, Nasjonalisme, Ritualer, Folkelig dikting og fortelling, Folklore og folkeminne, Kulturpolitikk

Publikasjoner

(2006) Ritualer. Kulturhistoriske studier (bidragsyter og red. sammen med Arne Bugge Amundsen og Ane Ohrvik). Oslo. Universitetsforlaget. (2005) "Nasjon. Et begrep med skiftende innhold. Eksemplet Italia". I Tidsskrift for kulturforskning 1-2 2005. Oslo. Novus. (2005) Kulturarvens gränser. Komparativa perspektiv (bidragsyter og red. sammen med Peter Aronsson, Birgitta Skarin Frykman, John Ødemark) Göteborg.Arkipelag. (2003) Kulturforskning (bidragsyter og red. sammen med Randi Sæbøe).Oslo. Universitetsforlaget (2002) Norsk nasjonalkultur. En kulturpolitisk oversikt.Oslo. Universitetsforlaget. 2. utg. Første utgave 1994. (2001) Roma og det offentlige rom. Et eksempel på politisk pedagogikk. I Norveg. Tidsskrift for folkloristikk. Oslo. Universitetsforlaget. (1998) Fra skuff til skjerm. Om universitetenes databaser for språk og kultur (bidragsyter og red. sammen med Knut Aukrust). Oslo. Universitetsforlaget (1986) Oppvekst i Kristiania. Selvbiografiske betraktninger 1890-1914. Oslo. Universitetsforlaget. (1980) Å leve med døden. Folkelige forestillinger om døden og de døde. Oslo. Aschehoug (1979) Eventyret og tradisjonsbærerne. Eventyrfortellere i en Telemarksbygd. Oslo. Universitetsforlaget. (1973) Personalhistoriske sagn. En studie i kildeverdi (doktoravhandling). Oslo. Universitetsforlaget.

 • Hodne, Bjarne (2010). Museum, ideologi, nasjon. Det nasjonale historiske museet i Athen. I Rogan, Bjarne & Amundsen, Arne Bugge (Red.), Samling og museum. Kapitler av museenes historie, praksis og ideologi. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-610-0. s. 327–340.
 • Hodne, Bjarne (2006). Ritualer og mytedannelse. Et forskningshistorisk eksempel. I Amundsen, Arne Bugge; Hodne, Bjarne & Ohrvik, Ane (Red.), Ritualer. Kulturhistoriske studier. Universitetsforlaget. ISSN 82-15-00858-5.
 • Hodne, Bjarne & Ødemark, John (2005). Kulturarvens grenser. Kulturarv som samlende og splittende fenomen. I Hodne, Bjarne; Aronsson, Peter; Frykman, Birgitta Skarin & Ødemark, John (Red.), Kulturarvens gränser. Komparative perspektiv. Arkipelag. ISSN 91-85838-69-1.
 • Hodne, Bjarne (2005). "Nasjon" - et begrep med skiftende innhold. Eksemplet Italia. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. s. 29–54.
 • Hodne, Bjarne (2002). Sagnforskning - historien om de tre fortellinger, Sagnomsust. Fortelling og virkelighet. Novus Forlag. ISSN 82-7099-355-7.
 • Hodne, Bjarne (2001). Roma og det offentlige rom. Et eksempel på politisk pedagogikk. Norveg : tidsskrift for folkloristikk. ISSN 0029-3601. 44(1/2).
 • Hodne, Bjarne (2000). Folk i fest - traditioner i Norden. I Swahn, Jan-Öjvind (Red.), Folk i fest - traditioner i Norden. Globograf for Foreningen Norden, Höganäs. ISSN 91-88524-21-3. s. 15–119.
 • Hodne, Bjarne (1999). Nasjonalkultur og nasjonal identitet. I Aukrust, Knut Hermundstad & Eriksen, Anne (Red.), Kunnskap om kultur. Folkloristiske dialoger. Novus forlag, Oslo. ISSN 82-7099-311-5.
 • Hodne, Bjarne (1998). Dokumentasjonsprosjektet: historikk, målsetting og utfordringer, Fra skuff til skjerm. Om universitetenes databaser for språk og kultur. Universitetetsforlaget. ISSN 82-00-12670-6. s. 13–18.
 • Hodne, Bjarne; Amundsen, Arne Bugge; Aukrust, Knut Hermundstad; Eriksen, Anne & Johnsen, Birgit Hertzberg (1998). Norvceg. Tidsskrift for folkloristikk. Norveg : tidsskrift for folkloristikk. ISSN 0029-3601. 41(2).
 • Hodne, Bjarne (1997). Nasjonalisme og nasjonal identitet. Eksemplet Norge. I Ustvedt, Yngvar (Red.), P2 akademiet H. Kulturredaksjonen NRK P2. ISSN 82-7118-244-7.
 • Hodne, Bjarne (1995). Kulturhistorie som bakgrunn for samtidsforståelse. I Fosse, Lars Martin (Red.), Gobelin Europa. Søkelys på europeisk kultur. Sypress. ISSN 82-91224-12-9.
 • Hodne, Bjarne (1995). Norsk nasjonalisme. Rapport fra et forskningsprosjekt, Det norske vitenskaps-akademi - årbok 1995. Det norske vitenskaps-akademi Oslo. ISSN 82-90888-20-1.
 • Hodne, Bjarne (1995). Ørnulf Hodnes vitenskapelige produksjon. En bibliografi. I Amundsen, Arne Bugge & Eriksen, Anne (Red.), "Sæt ikke vantro i min overtroes stæd" - Studier i folketro og folkelig religiøsitet. Festskrift til Ørnulf Hodne på 60-årsdagen. Novus Forlag. ISSN 82-7099-241-0.
 • Hodne, Bjarne (1995). Folkloristikk og kulturpolitikk - Opplegg for en komparativ europeisk studie av nasjonalitet og nasjonalkultur. Norveg : tidsskrift for folkloristikk. ISSN 0029-3601. 38(1).
 • Hodne, Bjarne (1992). Julen som dødsfest? I Gilhus, Ingvild Sælid & Nilsen, Lars Helge (Red.), På sjelens vinger. Sjelsforestillinger gjennom tidene. Alma mater. ISSN 82-419-0092-9.
 • Hodne, Bjarne (1989). Folkloristikken og etnologiens plass ved universitetene og i samfunnet. En fagpolitisk betraktning. Norveg : tidsskrift for folkloristikk. ISSN 0029-3601.
 • Hodne, Bjarne (1988). Personlige fortellinger. En tredje innfallsvinkel i studiet av autobiografier. Norveg : tidsskrift for folkloristikk. ISSN 0029-3601. 31.
 • Hodne, Bjarne (1985). Der stod seg et bryllup. Ekteskapet i Norge gjennom tidene. I Hodne, Bjarne; Hodne, Ørnulf & Grambo, Ronald (Red.), Der stod seg et bryllup. Ekteskapet i Norge gjennom tidene. Cappelen Damm AS. ISSN 82-02-09256-6.
 • Hodne, Bjarne (1985). Holdninger til døden. Et kulturhistorisk perspektiv. I Ingebretsen, Reidun & Sandsberg, Sigrid (Red.), Nær livets grense. Livstruende sykdom, sorg og død. Universitetsforlaget. ISSN 82-00-07410-2.
 • Hodne, Bjarne (1984). Barndomsminner. I Hodne, Bjarne & Sogner, Sølvi (Red.), Barn av sin tid. Fra norske barns historie. Universitetsforlaget. ISSN 82-00-07101-4.
 • Hodne, Bjarne (1984). Autobiografien: Folkloristisk kilde med samfunnsrelevans. Tradisjon. ISSN 0332-5997. 14.
 • Hodne, Bjarne (1983). Autobiografier som folkloristisk kilde. Norveg : tidsskrift for folkloristikk. ISSN 0029-3601. 26.
 • Hodne, Bjarne (1983). Commentary, til Bengt Holbek "Nordic Research in Popular Prose Narrative". Studia Fennica. ISSN 0085-6835. 27.
 • Hodne, Bjarne (1981). Overføring av muntlig stoff. I Hodne, Bjarne; Kjeldstadli, Knut & Rosander, Göran (Red.), Muntlige kilder. Universitetsforlaget. ISSN 82-00-05620-1.
 • Hodne, Bjarne (1979). Noen synspunkter på metodikk og kildegrupper. Norveg : tidsskrift for folkloristikk. ISSN 0029-3601. 22.
 • Hodne, Bjarne (1978). Hæge Årmote: En biografisk skisse med prinsipielle konsekvenser. I Kolsrud, Knut; Grambo, Ronald; Swang, Anne & Hodne, Bjarne (Red.), Tradisjon og samfunn. Festskrift til professor Olav Bø på 60-årsdagen. Universitetsforlaget. ISSN 82-00-01798-2.
 • Hodne, Bjarne (1978). Indledning, ved Bjarne Hodne og Flemming Hemmersam. I Hemmersam, Flemming & Hodne, Bjarne (Red.), Studiet af Fester. C.A. Reitzels Boghandel - København. ISSN 87-7421-224-9.
 • Hodne, Bjarne (1977). Tradisjonslinje og tradisjonstroskap - Et eksempel fra Telemark. Norveg : tidsskrift for folkloristikk. ISSN 0029-3601. 20.
 • Hodne, Bjarne (1975). Opponentinnlegg i samband med Bjarne Hodnes doktordisputas 19.12.73, svar fra doktoranden. Norveg : tidsskrift for folkloristikk. ISSN 0029-3601. 17.
 • Hodne, Bjarne (1975). "Kungssonen av Norigsland" - en politisk ballade? Maal og Minne. ISSN 0024-855X.
 • Hodne, Bjarne (1974). Noen metodiske problemer i studiet av skikker. Heimen - Lokal og regional historie. ISSN 0017-9841. 16.
 • Hodne, Bjarne (1973). Folkeminnevitenskap og lokalhistorie. Heimen - Lokal og regional historie. ISSN 0017-9841. 16.
 • Hodne, Bjarne (1972). Slaget ved Kringen. Norveg : tidsskrift for folkloristikk. ISSN 0029-3601. 15.
 • Hodne, Bjarne (1972). Tradisjonens pålitelighet. Tidsskrift for teologi og kirke. ISSN 0040-7194.

Se alle arbeider i Cristin

 • Amundsen, Arne Bugge; Hodne, Bjarne & Ohrvik, Ane (2006). Ritualer. Kulturhistoriske studier. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00858-5. 242 s.
 • Hodne, Bjarne & Bø, Olav (2006). Eventyr frå Telemark. Det Norske Samlaget. ISBN 8252169414. 208 s.
 • Hodne, Bjarne; Aronsson, Peter; Frykman, Birgitta Skarin & Ødemark, John (2005). Kulturarvens gränser. Komparative perspektiv. Arkipelag. ISBN 91-85838-69-1. 231 s.
 • Hodne, Bjarne & Sæbø, Randi (2003). Forord, i Kulturforskning. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00396-6. 7 s.
 • Hodne, Bjarne & Sæbø, Randi (2003). Kulturforskning. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00396-6. 324 s.
 • Hodne, Bjarne (2002). Norsk nasjonalkultur. En kulturpolitisk oversikt. 2. utg. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00221-8. 186 s.
 • Ohrvik, Ane; Hodne, Bjarne & Amundsen, Arne Bugge (2002). Sagnomsust. Fortelling og virkelighet. Novus Forlag. ISBN 82-7099-355-7. 206 s.
 • Aukrust, Knut Hermundstad & Hodne, Bjarne (1998). Fra skuff til skjerm. U-forlaget,Oslo. ISBN 82-00-12670-6.
 • Hodne, Bjarne & Aukrust, Knut Hermundstad (1998). Fra skuff til skjerm. Om universitetenes databaser for språk og kultur. Universitetetsforlaget. ISBN 82-00-12670-6. 223 s.
 • Aukrust, Knut Hermundstad & Hodne, Bjarne (1998). Fra skuff til skjerm. Om universitetenes databaser for språk og litteratur. Universitetsforlaget, Oslo.
 • Aukrust, Knut Hermundstad & Hodne, Bjarne (1998). Universitetsforlaget, Oslo.
 • Hodne, Bjarne (1995). Norsk nasjonalkultur. En kulturpolitisk oversikt. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-22598-4. 202 s.
 • Gundersen, Karin; Hodne, Bjarne & Malmanger, Magne (1994). Veier til byen, en antologi. Oslo.
 • Hodne, Bjarne (1988). Muntlige kilder. Universitetsforlaget. ISBN 0029-3601. 115 s.
 • Hodne, Bjarne (1986). Oppvekst i Kristiania. Selvbiografiske betraktninger 1890-1914. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-18340-8. 138 s.
 • Hodne, Bjarne; Hodne, Ørnulf & Grambo, Ronald (1985). Der stod seg et bryllup. Ekteskapet i Norge gjennom tidene. Cappelen Damm AS. ISBN 82-02-09256-6. 215 s.
 • Hodne, Bjarne; Hodne, Ørnulf & Grambo, Ronald (1985). Der stod seg et bryllup. Ekteskapet i Norge gjennom tidene. Cappelen Damm AS. ISBN 82-02-09256-6.
 • Hodne, Bjarne & Sogner, Sølvi (1984). Barn av sin tid. Fra norske barns historie. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-07101-4. 197 s.
 • Hodne, Bjarne & Sogner, Sølvi (1984). Barn av sin tid. Fra norske barns historie. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-07101-4.
 • Hodne, Bjarne; Hodne, Ørnulf & Grambo, Ronald (1983). Norske skjemteeventyr. Utvalg, innledning og kommentarer ved ... Cappelen Damm AS. ISBN 82-02-09798-3. 68 s.
 • Hodne, Bjarne; Hodne, Ørnulf; Grambo, Ronald & Bø, Olav (1982). Norske eventyr.Men innleiing og kommentarar ved ... Det Norske Samlaget. ISBN 82-521-2213-2. 403 s.
 • Hodne, Bjarne & Wiersholm, Anna Marie (1982). Glædelig jul! Glimt fra julefeiringens historie. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-06247-3. 128 s.
 • Hodne, Bjarne; Kjeldstadli, Knut & Rosander, Göran (1981). Muntlige kilder. Om bruk av intervjuer i etnologi, folkeminnevitenskap og historie. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-05620-1. 236 s.
 • Hodne, Bjarne; Kjeldstadli, Knut & Rosander, Göran (1981). Muntlige kilder. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-05620-1.
 • Hodne, Bjarne; Hodne, Ørnulf; Grambo, Ronald & Bø, Olav (1981). Norske segner. Segner i utval med innleiing og kommentarar ved... Det Norske Samlaget. ISBN 82-521-2019-9. 311 s.
 • Hodne, Bjarne (1980). Å leve med døden. Folkelige forestillinger om døden og de døde. Aschehoug & Co. ISBN 82-03-10362-6. 160 s.
 • Hodne, Bjarne (1979). Eventyret og tradisjonsbærerne. Eventyrfortellere i en Telemarksbygd. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-01912-8. 162 s.
 • Kolsrud, Knut; Grambo, Ronald; Swang, Anne & Hodne, Bjarne (1978). Tradisjon og samfunn. Festskrift til professor Olav Bø på 60-årsdagen. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-01798-2.
 • Hemmersam, Flemming & Hodne, Bjarne (1978). Studiet af Fester. C.A. Reitzels Boghandel - København. ISBN 87-7421-224-9.
 • Hodne, Bjarne & Hemmersam, Flemming (1978). Studiet af fester. Seminar over teori og metode i nyere folkloristikk. C.A. Reitzels Boghandel København. ISBN 87-7421-224-9. 163 s.
 • Hodne, Bjarne (1976). Tradisjon i Møre og Romsdal. Gyldendal Akademisk. 22 s.
 • Hodne, Bjarne (1975). Merknader til eventyrtypane, i Eventyr frå Telemark II. Det Norske Samlaget. ISBN 82-521-0497-5. 59 s.
 • Hodne, Bjarne (1974). Merknader til eventyrtypane, i Eventyr frå Telemark I. Det Norske Samlaget. ISBN 82-521-0412-6. 48 s.
 • Hodne, Bjarne (1973). Personalhistoriske sagn - en studie i kildeverdi. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-08975-4. 257 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Henjesand, Inge Jan; Stenseth, Nils Christian; Handeland, Terje; Hodne, Bjarne; Holden, Lars & Gabrielsen, Roy Helge [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2012). Et krafttak for kunnskap. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Hodne, Bjarne (2003). Tradisjon og kulturarv i en pluralistisk kultursituasjon.
 • Hodne, Bjarne (2003). Målsettinger, ressurser og resultater. Åpningstale på avslutningskonferansen for Program for kulturstudier, NFR.
 • Hodne, Bjarne (2002). Det flerkulturelle Norge. [Radio]. NRK P2 WOK : NRK.
 • Hodne, Bjarne (2002). Aldring som tema i livshistorier.
 • Hodne, Bjarne (2002). Norge og det flerkulturelle: kulturpolitiske tiltak og kulturpolitiske mistak i en historisk kontekst.
 • Hodne, Bjarne (2000). Toleranse gjennom kunnskap. [Radio]. Dagsavisen.
 • Hodne, Bjarne (1999). Hva er en nordmann? [Radio]. Innblikk Fjernsynet NRK 2 : NRK.
 • Hodne, Bjarne (1999). Hva er en nordmann? [Radio]. NRK internettside : NRK Fjernsynet Innblikkredaksjonen.
 • Hodne, Bjarne (1997). Kultur som politisk strategi.
 • Skirbekk, Sigurd; Hodne, Bjarne; Lunden, Kåre; Hundeide, Karsten; Kravdal, Øystein & Østerud, Øyvind [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (1996). 7 samtaler. [Radio]. Kunnskapskanalen/TVNorge : Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det historisk filosofiske fakultet.
 • Hodne, Bjarne (1994). Om humaniora - hva og hvorfor. Filologen. ISSN 0807-9250. 1(18), s. 2–3.
 • Hodne, Bjarne (1990). Opponentinnlegg.
 • Hodne, Bjarne (1989). Dagliglivets kultur i mellomkrigstiden. Et studium med utgangspunkt i autobiografier.
 • Hodne, Bjarne (1984). En styrking av norsk kulturliv. [Radio]. Aftenposten.
 • Hodne, Bjarne (1983). Sosialistisk julefeiring. Nytt julebudskap i mellomkrigstiden. St. Hallvard. ISSN 0036-2859.
 • Hodne, Bjarne (1983). Arbeiderkultur og julefeiring. Ideer og konsekvenser.
 • Hodne, Bjarne (1979). Folkediktig - fortellere og tilhørere. I Ustvedt, Yngvar (Red.), Norges kulturhistorie. Aschehoug & Co.
 • Hodne, Bjarne (1976). Engelske laksefiskere i Lærdal.
 • Hodne, Bjarne (1972). Folketro om havet. Vår samtid. Aktuell orientering for skoleungdom. 1, s. 20–26.
 • Hodne, Bjarne (1970). Folkloren i dagens kultursituasjon. [Radio]. Nationen - kronikk.
 • Hodne, Bjarne (1998). Kulturstudier. Kulturforståelse, kulturbrytning, kulturpolitikk. Norges Forskningsråd, Program for kulturstudier. ISSN 82-7958-001-8. 1.
 • Hodne, Bjarne; Gundersen, Karin & Malmanger, Magne (1996). Veier til byen. En antologi. Det historisk-filosofiske fakultet, UiO. ISSN 82-91398-06-2.
 • Hodne, Bjarne (1996). Forord. Veier til byen. En antologi. Det historisk-filosofiske fakultet, UiO. ISSN 82-91398-06-2.
 • Gundersen, Karin; Hodne, Bjarne & Malmanger, Magne (1996). Veier til byen. Det historisk-filosofiske fakultet, UiO, Oslo. ISSN 82-91398-06-2.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 30. mars 2017 10:47