English version of this page

Tidlig språkutvikling hos norske barn - en norsk CDI-undersøkelse (avsluttet)

Formålet med undersøkelsen var å lære mer om tidlig språkutvikling hos norske barn mellom 8 og 36 måneder. 

Om prosjektet

Norge er ett av over 50 land som har gjennomført denne barnespråkundersøkelsen. At denne undersøkelsen med omtrent det samme innholdet er blitt gjort i så mange land, gjør det mulig å sammenligne språkferdighetene til våre småbarn med resten av verden, og å sammenligne språkferdighetene til et tospråklig barn i begge språk.

Undersøkelsen er basert på en norsk tilpasning av et opprinnelig amerikansk foreldrerapporteringsinstrument, MacArthur-Bates Communicative Development Inventories (CDI)

CDI-rapporter brukes mye i barnespråksforsking internasjonalt, og i klinisk arbeid med barn med språkvansker.

CDI-foreldrerapporter

Prosjektet valgte å bruke CDI-foreldrerapporter fordi metoden:

  • gjør bruk av den store kunnskapen om barns språklige og kommunikative evner som foreldrene har,
  • er en god måte å utnytte foreldres kunnskap om sine barns språklige utvikling til vitenskapelige formål,

  • anvendes internasjonalt, slik at det er mulig å gjøre sammenligninger mellom ulike språk.

CDI-foreldrerapporten består av to skjemaer som besvares på Internett:

  1. Ord og gester anvendes til barn i alderen 8 til 20 måneder. I dette skjemaet skal foreldrene krysse av for om barnet forstår et ord uten å kunne si det selv, eller om barnet både forstår og sier et ord. 
  2. Ord og setninger anvendes til barn i alderen 16 til 36 måneder. I dette skjemaet skal foreldrene bare krysse av for et ord hvis barnet selv sier ordet. 

Begge skjemaene er utformet som avkrysningslister som omfatter forskjellige sider av språktilegnelsen som ord, bøyninger, rutiner og gester.

Utvalg og respondenter

Statistisk sentralbyrå trakk ut 20 400 barn med norsk statsborgerskap som alle fylte 8 til 20 måneder og 16 til 36 måneder i løpet av den første uke av november 2008. Undersøkelsen ble gjennomført elektronisk over internett.

Fra november 2008 til februar 2009 ble det fylt ut 7555 skjemaer, det vil si at ca 37 prosent av de som ble trukket ut responderte.

Resultater

Gjennom undersøkelsen har vi lært mer om grunnleggende trekk i tidlig språkutvikling hos norske barn. Denne kunnskapen er helt nødvendig for å finne fram til og hjelpe barn som ikke utvikler språk på normal måte.

Resultatene fra undersøkelsen er blant annet publisert som et sett av normer som for eksempel helsestasjoner eller andre som arbeider med barns tidlige kommunikasjonsutvikling kan bruke for å avdekke språkvansker hos barn (Kristoffersen og Simonsen 2012).

På formidlingsnettstedet Språkvansker er resultatene fra prosjektet kort omtalt.

Resultatene skal dessuten brukes i videre forskning på norsk barnespråk. 

Samarbeid

Undersøkelsen foregikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo, i samarbeid med forskere ved Center for børnesprog på Syddansk Universitet i Danmark.

Varighet

Prosjektets varighet var fire år, 2008 - 2011.

Finansiering

Undersøkelsen ble finansiert av Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Mediomtale

For å øke svarprosenten blant foreldre jobbet prosjektgruppen strategisk med å få bred medieomtale av undersøkelsen.

Medieklipp

Publikasjoner

Prosjektets publikasjoner

Simonsen, Hanne Gram; Kristoffersen, Kristian Emil; Bleses, Dorthe; Wehberg, Sonja & Jørgensen, Rune Nørgaard (2014). The Norwegian Communicative Development Inventories: Reliability, main developmental trends and gender differences. First language, 34 (1), 3-23.

Kristoffersen, Kristian Emil; Bleses, Dorthe; Wehberg, Sonja; Jørgensen, Rune Nørgaard; Eiesland, Eli Anne; Henriksen, Laila Yvonne & Simonsen, Hanne Gram (2013). The use of the Internet in collecting CDI data – an example from Norway. Journal of Child Language, 40 (3), 567- 585.

Kristoffersen, Kristian E. & Simonsen, Hanne Gram (2012). Tidlig språkutvikling hos norske barn. MacArthur-Bates foreldrerapport for kommunikativ utvikling. Oslo: Novus.

Kristoffersen, Kristian E.; Simonsen, Hanne Gram; Eiesland, Eli  Anne & Henriksen, Laila Y. (2012). Utvikling og variasjon i kommunikative ferdigheter hos barn som lærer norsk – en CDI-basert studie. Norsk tidsskrift for logopedi, 12, 34-43.

Kristoffersen, Kristian Emil & Simonsen, Hanne Gram (2011). Tidlig språkutvikling hos norske barn. I Espenakk, U.; Frost, J.; Færevaag, M.K.; Horn, E.; Løge, I.K.; Solheim, R.G. & Wagner, Å.K.H.: TRAS. Observasjon av språk i daglig samspill. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning. Universitetet i Stavanger, s 114-120.

Emneord: CDI, Språktilegnelse, Kartlegging
Publisert 5. okt. 2020 14:05 - Sist endret 29. jan. 2021 04:19