Støtte til studentaktiviteter ved ILN

Ved ILN kan studenter og vitenskapelig ansatte søke om støtte til studentaktiviteter.

Hvem kan søke?

 • Studenter på årsenheter, bachelor- og masterprogrammer ved ILN. Enkeltemnestudenter kan ikke søke.

 • Studentforeninger og studenttidsskrifter tilknyttet ILN

 • Vitenskapelig ansatte

For å kunne søke, må man tilhøre et studieprogram ved ILN. Studenter ved lektorprogrammet kan ikke søke.

Hva kan få støtte?

Arrangementer

Arrangementer det søkes støtte til skal ha et faglig innhold, og skal som regel være åpne for alle studentene på et studieprogram eller studieretning.

Eksempler:

 • faglunsj

 • gjesteforelesning

 • quiz

 • semesterstartsarrangement

 • ekskursjon

 • studietur

 • kandidatmarkering

 • forfatterbesøk

Støtte til enkeltstudenter

Masterstudenter ved ILN kan søke om reisestøtte til feltarbeid, konferanser og seminar. Masterstudenter har også mulig til å søke forskningskomiteen om støtte til feltarbeid og konferansereiser. Du kan lese mer om dette på her.

Hvordan søke om penger?

Du søker om faglig-sosiale midler ved å fylle ut følgende nettskjema. Søknaden må inneholde en beskrivelse av arrangementet og et budsjett der det redegjøres for forventede utgifter og inntekter.

Søknadsfrister:

 • 1. oktober for høstsemesteret
 • 1. mars for vårsemesteret. Ved denne fristen er det også mulighet til å søke for hele kalenderåret.

Søknadene blir behandlet etter søknadsfristen av programkonsulenten i samarbeid med undervisningslederen ved ILN.

Kriterier for tildeling av støtte:

Det kan søkes om midler til tiltak på program- eller studieretningsnivå, fordi målet er å skape tilhørighet, enten til studieretningen eller til programmet. Tiltaket kan være av faglig, sosial eller faglig-sosial art, men skal ikke erstatte vanlig undervisning.

Vi ønsker at pengene skal gå til tiltak som er åpne og tilgjengelige for flest mulig studenter. Det er imidlertid mulig å søke om penger til arrangement som er myntet på enten bachelor- eller masterstudenter. Generelt skal ikke tildelinger gå til enkeltemner.

Hvis varen eller tjenesten ikke omfattes av UiO sine rammeavtaler og ikke blir bestilt via UiOs innkjøpssystem, kan betaling gjøres ved å legge ut og etterpå fylle ut et refusjonsskjema. Et slikt skjema fås av programkonsulenten.

Publisert 17. okt. 2014 08:55 - Sist endret 1. okt. 2015 15:47