Marianne Mosvold Leemhuis

Stipendiat - Nordisk litteratur
English version of this page
Rom HW601
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Doktorgradsprosjektet mitt er en del av prosjektet «Medborgere uten skam. Minoritetsstemmer i skandinavisk litteratur». Her planlegger jeg å gjennomføre et casestudium av en norskklasses lesninger av selvbiografiske tekster skrevet om å vokse opp i Norge med minoritetsbakgrunn. Slike tekster finnes det mange av i lærebøkene som kom ut i sammenheng med læreplanen LK20. I analysen av elevtekster, klassesamtaler og gruppediskusjoner er jeg interessert i hvordan elevene bruker ulike emosjoner og egne erfaringer og for å skape mening i møte med teksten, og hvordan dette varierer mellom ulike undervisningsaktiviteter. Overordnet har jeg ambisjoner om å drøfte hvilke vilkår selvbiografiske fortellinger om å tilhøre en minoriserte grupper i Norge i dag har til å bevege forestillinger om oss selv og samfunnet rundt oss. Med andre ord har prosjektet som siktemål å undersøke koblingen mellom litteratur og demokratisk læring.

Med prosjektet ønsker jeg å bidra til den litteraturdidaktiske forskningen på særlig to områder:
1)    Utdype forståelsen av leseroller i møte med sakprosa, særlig tekster med selvbiografiske fremstillinger. 
2)    Utdype forståelsen av emosjoners betydning i arbeid med litteratur i klasserommet, både i lesing, skriving og diskusjoner. 

Bakgrunn

Jeg har en mastergrad i norskdidaktikk fra Universitetet i Oslo (2014), og er utdannet lektor med fagene nordisk, tysk og religion/etikk. Som del av lektorutdanningen studerte jeg to semestre ved Humboldt i Berlin som ERASMUS-student. 2013-2022 jobbet jeg som lærer i videregående og på ungdomstrinnet, både i Norge og i Tyskland. 

Link til masteroppgave: Norskfaget i spenningsfeltet mellom Oss og de Andre: En kritisk diskursanalyse av en klassesamtale om møtet med de Andre. (uio.no)

Emneord: Litteraturdidaktikk, Norsk fagdidaktikk, Litteratur og demokrati, Kritisk diskursanalyse, Selvbigrafiske tekster, Resepsjonsestetikk, Emosjoner og læring

Publikasjoner

  • Leemhuis, Marianne Mosvold (2017). Å føle med de andre i klasserommet. En analyse av emosjonell posisjonering i en helklassesamtale om Margareth Olins De Andre (2012). I Bakken, Jonas & Oxfeldt, Elisabeth (Red.), Åpne dører mot verden. Norske ungdommers møte med fortellinger om skyld og privilegier. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03022-7. doi: 10.18261/9788215030227-2017-07.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. aug. 2022 13:12 - Sist endret 13. sep. 2022 11:06