Emneevaluering NOR2120/NOR4120 - Dialektologi og sosiolingvistikk i Norden 2

 • NOR2120
 • NOR4120

Materialet som denne rapporten bygger på er hentet fra en rapport om gjennomføringsfakta tatt ut fra Felles studieadministrativt system (FS), samt en elektronisk spørreundersøkelse sendt ut til studentene på emnet.

Statistikk hentet fra spørreundersøkelsen. Svarprosent: 54,17 %.

 • Karaktersnitt høsten 2015: B
 • Antall studenter høsten 2015: 20
  • Antall bestått: 18
  • Antall ikke møtt: 2

Kommentarer til studentevalueringen

Med utgangspunkt i studentevalueringen, gi en vurdering  av

 • pensum

Pensum er relativt omfattende og variert og skal representere en påbygging og utdyping av sentrale tema på grunnemnet i Dialektologi og sosiolingvistikk NOR 1107. Pensum var høsten 2015 omtrent det samme som tidligere. NOR 2120/4120 er et heisemne og skal tilby et variert pensum av ulik vanskelighetsgrad. Dette er en utfordring. Noen av studentene syntes pensum var for komplisert. Det er behov for revidering av pensum slik at NOR 2120/4120 ses grundig i lys av pensum på NOR 1107 nå som NOR 1107 skal tas før NOR 2120/4120. Tekster knyttet til tradisjonell dialektologi og dialektendring bør inkluderes i større grad. Pensum for høsten 2015 ble altså ikke endret i særlig grad da det ikke var klart hvem som skulle undervise på emnet, bortsett fra emneansvarlig, som ikke hadde hatt dette emnet tidligere.

 • undervisning

Undervisningen på NOR 2120/4120 foregikk som oftest i form av forelesninger med spørsmål, svar og dialog mellom studenter og i plenum. Av og til ble det gitt studentoppgaver. Det synes som om studentene alt i alt er fornøyd med undervisningsformen, men at det kanskje kan gis noe mer studentoppgaver. Nesten 70 % av studentene er av den oppfatningen at forelesningen i stor grad bidro til læringsutbyttet. Nesten alle mener at det ikke burde være noen temaer som fikk viet mindre oppmerksomhet enn det de fikk, mens enkelte mener at tema som skriftlige varieteter og tekstanalyse burde ha vært viet mer oppmerksomhet. Emnet er imidlertid først og fremst et talespråksemne. Høsten 2015 var det tre faglærere som underviste på emnet. Disse var ment å dekke ulike deler av pensum. Studentevalueringene gjelder alle tre lærerne under ett. Det at det er tre forelesere gav studentene variasjon i undervisningsmetoder, kunnskap og tilnærminger, men når det er flere som underviser, er det også større behov for koordinering mellom lærerne.

Ressurser og infrastruktur (undervisningsrom, audiovisuelle hjelpemidler, bibliotek­ressurser m.m.).

Dette ble ikkje aktualisert i særlig grad i studentevalueringene, men det fremkommer at kompendiet er for sent tilgjengelig hos Kopiutsalget.

 • eksamen

Det er mange som er fornøyd med muntlig eksamensform, mens et knapt flertall ønsker seg tre dagers hjemmeeksamen.

Annet

2. Gir læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen en god beskrivelse av hva studentene skal kunne etter avlagt eksamen?

Ja, det gjør dem, men det er behov for i større grad å inkludere IPA i pensum dersom dette fortsatt skal være et læringsmål.

3. Fungerer emnebeskrivelsen tilfredsstillende? Sjekk følgende:
 • Statistikk over karakterer, frafall og klager.

Karakteroversikten viser at alle studentene jevnt over har fått gode karakterer. Alle MA-studentene ligger mellom A-C. For BA-studentene er det flest som får B, deretter C, men det er også et fåtall som får A og D.

 • Tilbakemeldinger til lærere og administrasjon.

Emneansvarlig er ikke kjent med at det er kommet tilbakemeldinger til administrasjonen. Det er ikke kommet noen tilbakemeldinger på at emnebeskrivelsen ikke fungerer tilfredsstillende fra studentene til lærerne.

 • Tilbakemeldinger på informasjonen/veiledningen studentene får om emnet.

Emneansvarlig kjenner ikke til slike tilbakemeldinger.

 • Hvordan emnet fungerer i emnegruppene det inngår i.

Dette er et tema som må tas opp i en større faglig-administrativ bredde, men slik studentene har vurdert det, kan det synes som at enkelte oppfatter at det er en for stor overlapp mellom dette og andre emner, uten at det er kjent for emneansvarlig hvilke emner disse studentene har tatt tidligere. Dersom det er NOR 1107 er dette et argument for at de to emnene, NOR 1107 og NOR 4120 må ses i nøye sammenheng.

 • Om emnet er riktig plassert med hensyn til nivå/anbefalt semester.

Det har vært en utfordring med en svært sammensatt studentgruppe der det har inngått førsteårssemesterstudenter og studenter med doktorgrad. Heisemne er en utfordring i så måte.

 • Om emnet er riktig definert med hensyn til anbefalte/påkrevde forkunnskaper.

Høsten 2015 har det vært studenter som har avlagt grunnemnet NOR 1107 og studenter som ikke har gjort det. Derfor kan enkelte studenter ha opplevd som repetisjon det som er nytt for andre studenter. Denne utfordringen er nå løst ved at NOR 1107 regnes som krav før man kan ta NOR 2120/4120.

4. Har du gjort noen endringer siden forrige periodiske evaluering? Hvilke?

Emneansvarlig har ikke undervist på dette emnet før, og kjenner ikke til tidligere evalueringer. Grepet med å kreve at NOR 2120/4120 bygger på NOR 1107 vil kunne føre til at studentene har mer de samme forkunnskapene.

Emneord: Emneevaluering
Publisert 19. jan. 2016 16:19 - Sist endret 22. feb. 2018 16:30