Overvåkningsseminaret

Overvåkningsseminaret ble arrangert årlig fra 2012-2017.

2017

Overvåkingsseminaret 2017: Biometri

Overvåkingsseminaret 2017 vil se nærmere på biometri som teknologisk og ideologisk fenomen. Seminaret er gratis, men krever påmelding.

Seminaret er arrangert av Medieestetikk ved Liv Hausken og Trine K. Haagensen.

Tid og sted: 2. nov. 2017 10:00–16:00, Fritt Ord, Uranienborgveien 2

Hva er biometri?

Biometri betyr måling av levende kropp og brukes særlig om automatiserte systemer for bekreftelse av identitet. Biometri omfatter blant annet fingeravtrykk, ansiktsgjenkjenning, skanning av iris, analyse av ganglag og andre atferdsmessige trekk.

I Norge fikk vi biometriske pass i 2005, og i 2018 får vi nasjonale ID-kort med fingeravtrykk. EU-kommisjonen har forslått et nytt Entry-Exit-system (EES), som omfatter biometrisk registrering og koordinering innenfor hele Schengen-området og som etter planen skal iverksettes i 2020.

I tillegg har Norge lovfestet EUs Dublin-forordning, som fastsetter kriteriene for behandling av asylsøkere. Bruken av fingeravtrykk er helt sentral i denne forordningen, en praksis EU-kommisjonen ønsker at skal styrkes i siste revidering (Dublin IV) som nå er under behandling. Hvorfor er det ingen offentlig debatt om dette?

Biometri som teknologisk og ideologisk fenomen

Overvåkingsseminaret 2017 vil se nærmere på biometri som teknologisk og ideologisk fenomen. Vi vil særlig fokusere på flyktningeproblematikk og forebygging av terror. Hva er teknisk mulig? Hva er samfunnsmessig ønskelig?

Vi retter også fokus mot en ofte neglisjert aktør i dette feltet, den fremvoksende tekniske sikkerhetsindustrien og dens kommersielle interesser, og hvordan disse ser ut til å få innflytelse på politikk. Sist men ikke minst vil vi belyse forholdet mellom biometri og personvern. Slik vil årets seminar kaste lys over sammenhenger mellom menneskerettslige, politiske og kommersielle dimensjoner ved biometri som identitetsteknologi.

Vi har invitert forskere og debattanter fra ulike fag og posisjoner til en offentlig debatt om biometri og overvåking. 

Program

 • Trine K. Haagensen og Liv Hausken: velkommen og innledning
 • Kjetil Rommetveit: Biometri som politisk teknologi
 • Katja Franko: Den kriminaliserte identiteten: biometri, migrasjon, mistillit og kontroll
 • Liv Hausken: Elektroniske pass, borgerlige portrett og biometriske fotografier
 • Mareile Kaufmann: Digitale data og mønstrenes politikk
 • Atle Årnes: Nasjonale ID-kort, pass og det å holde kontroll på egen biometri
 • Dag Wiese Schartum: Lovgivningsprosessen som demokratisk arena for diskusjon om biometri
 • Lise Lyngsnes Randeberg: Teknologens drivkraft — samfunnets dilemma

Kontakt

 • Liv Hausken
 • Trine Krigsvoll Haagensen

2016

Overvåkingsseminaret 2016: terrorpakkenes retorikk

Årets seminar setter den siste terrorforebyggende lovendringen inn i en historisk, internasjonal og retorisk kontekst. Bli med å diskutere dagens overvåkings- og rettssikkerhetsproblematikk med ledende forskere og jurister. Seminaret er gratis og åpent for alle. Krever påmelding.

Tid og sted: 3. nov. 2016 10:00–16:00, Fritt Ord, Uranienborgveien 2, Oslo

8. juni i år vedtok Stortinget endringer i straffeprosessloven som innebærer radikale utvidelser av politiets muligheter til å bruke skjulte tvangsmidler. Hensikten er å forebygge og avverge terror. Denne endringen av loven kommer som den foreløpig siste i en lang rekke lovendringer i etterkant av 11. september 2001.

Disse lovendringene har kommet som knipper av endringer, ofte omtalt som terrorpakker. I proposisjonen fra Statsministerens kontor heter det denne gang at man ønsker «utvidet adgang til bruk av kommunikasjonskontroll, ransaking, romavlytting, teknisk sporing, kameraovervåking og tvangsmiddelbruk i avvergende og forebyggende øyemed. Videre foreslås det at det åpnes for bruk av et nytt skjult tvangsmiddel, dataavlesing».

Dagens teknologi betraktes både som medvirkende til terror og som mulighet for å bekjempe denne. Politiet må kunne bruke mer inngripende metoder fordi de kriminelle bruker disse metodene, heter det. Man snakker om lovtomme rom, som vokser. Man må justere loven for å holde tritt med de kriminelle, heter det. Hva slags retorikk er dette? På tross av historiske innsikter anses overvåkingens formål å trumfe dens samfunnsmessige konsekvenser.

Overvåkingsseminaret har tidligere belyst hvordan terrorhandlinger skaper oppslutning for sterkere statlig kontroll og overvåking, samt hva som kan anses som omkostningene av denne overvåkingen.

Årets seminar vil vi bruke til å grave dypere og stille mer grunnleggende og bakenforliggende spørsmål om situasjonen og fremtiden.

 • Hva er terrorpakkenes retorikk?
 • Hva slags tankeganger kommer her til uttrykk?
 • Hvilke populærkulturelle og teknologiske forestillinger bidrar til oppslutningen om stadig mer utvidet overvåking?
 • Hvilken retorikk brukes politisk for å bagatellisere de potensielle omkostningene av overvåkingen?
 • Hvorfor er det ikke mer protester mot disse endringene? Hvilke lovendringer vil foreslås ved neste korsvei?

Program

 • Liv Hausken og Trine Krigsvoll Haagensen: Ønsker velkommen!
 • Jon Wessel-Aas: "Avkledning"
 • Ketil Lund:  "Musesteg og kvantesprang. Historisk og retorisk perspektiv på stadig nye terrorpakker."
 • Cristina Archetti: "Talking Ourselves into Surveillance: Communication, Technology and (Anti)Terrorism."
  [Innlegget holdes på engelsk. Diskusjonen foregår på norsk.]
 • Vidar Halvorsen: "Den konstitusjonelle retorikk: en kommentar til Justisdepartementets og Stortingets syn på forholdet mellom skjulte tvangsmidler og verdien av privatliv."
 • Stian D. Kringlebotn: «… og samtidig ivareta personvernet.»?!
 • Gisle Hannemyr: "Kan vi velge mellom frihet og sikkerhet?"
 • Heidi Mork Lomell:  "Rent mel i posen?"
 • Jon Wessel-Aas: "Påkledning"

Arrangør

Medieestetikk, Institutt for medier og kommunikasjon

Kontakt

 • Liv Hausken
 • Trine Krigsvoll Haagensen
 • Adam Sindre Johnson

2015

Overvåkingsseminaret 2015: kropp og helse

Forskningsområdet Media Aesthetics ved Institutt for medier og kommunikasjon (UiO), inviterer til Overvåkingsseminaret 2015. Temaet for årets seminar er overvåking, kropp og helse.

Tid og sted: 5. nov. 2015 09:45–16:15, Fritt Ord, Uranienborgveien 2, Oslo

Temaet for Overvåkingsseminaret 2015 er overvåking, kropp og helse. Ny teknologi åpner nye muligheter for registrering, distribusjon og lagring av data fra og om kropp og helse. Teknologien bærer i seg potensialer og lovnader fra helsevesen og teknologiindustri om større trygghet og oversikt, lettere medisinsk oppfølging, samt betraktelige økonomiske og helsemessige gevinster. Samtidig medfører utviklingen potensielt omfattende konsekvenser og omkostninger for individ og samfunn.

Overvåkingsseminaret 2015 vil betrakte disse teknologiene og praksisene, både offentlige og private, som overvåkingsteknologier, det vil si som systematisk registrering og innsamling av data, samt lagring, kontroll og bruk for ulike formål. Vi har invitert noen av landets mest kompetente fagfolk på feltet. Hvilke etiske, juridiske, og teknologiske utfordringer står vi her overfor? På hvilke måter kan kunnskap om overvåking av helse og kropp bidra til nye perspektiver på overvåking generelt?

Program

 • Trine Haagensen: Velkommen, UiB
 • Ann Rudinow Sætnan: "Helseovervåkning - Skisse til kart over feltet", Sosiologi, NTNU
 • Ellen Økland Blinkenberg: "Hvem eier genene dine?", Haukeland Universitetssykehus.
 • Kommentar: Jon Wessel-Aas, Bing Hodneland / Den internasjonale juristkommisjon
 • Camilla Nervik: "Personvernutfordringer med nytt kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)" Datatilsynet
 • Kommentar: Gisle Hannemyr, Informatikk (IFI), UiO
 • Erik Magnus Boe, "Registerformen pseudonyme helseregistre - helsemyndighetenes personvernutfordring", Inst for offentlig rett, UiO.
 • Kommentar: Charles Ess, Inst. for medier og kommunikasjon (IMK), UiO.
 • Kjetil Rommetveit: "Overvåking og offentlig meningsdannelse", Senter for vitenskapsteori, UiB.

Arrangør

Media Aesthetics

Kontakt

 • Liv Hausken
 • Trine Krigsvoll Haagensen
 • Andreas Ervik

2014

Overvåkingsseminaret 2014: Teknologi, makt og motmakt

Forskningsområdet Media Aesthetics ved Institutt for medier og kommunikasjon (UiO), inviterer til seminaret Overvåkingsseminaret 2014: Teknologi, makt og motmakt.

Tid og sted: 6. nov. 2014 09:45–16:00, Fritt Ord, Uranienborgveien 2, Oslo

Temaet for årets seminar er teknologi, makt og motmakt. Spørsmålet om teknologiens rolle i samfunnet er aktualisert gjennom digitalisering, big data, DLD, Edward Snowdens avsløringer og vår egen deltagelse i å lagre og dele data om oss selv. Utviklingen av ny teknologi har medført en helt ny situasjon og nye vilkår for overvåking, og dermed et behov for nye tilnærminger til denne overvåkingen.

Under dette seminaret vil vi undersøke og kritisk drøfte samtidig teknologi og hvilke typer overvåkingspraksiser denne inngår i. Seminaret vil undersøke etiske, juridiske, teknologiske dimensjoner ved dagens overvåking:

Hvordan overvåkingen inngår i ulike former for makt og hvilke strategier for motmakt som er mulige.

Hvilke muligheter har vi for juridisk regulering av overvåkingen?

På hvilke måter foregår samspillet og utvekslingen mellom teknologi og selv (identitet), sett i lys av dagens overvåkingspraksiser?

Program

 • Velkommen - Liv Hausken, IMK, UiO
 • Retten til å bli glemt - Gisle Hannemyr, IFI, UiO
 • Makt og motmakt i overvåkingens verden - Thomas Mathiesen, IKRS, UiO
 • Mot overvåkingsstaten - utviklingen i lys av Lund-kommisjonens erfaringer -          Ketil Lund
 • Høystakkmyten, eller: Hvorfor “Big Data” gir lite sikkerhet -                                        Ann Rudinov Sætnan, NTNU
 • «Surveillance, ethics, and the self: is resistance futile?» - Charles Ess, IMK, UiO     (Foredraget holdes på engelsk. Diskusjon på skandinaviske språk.)
 • Panelsamtale: Overvåking, teknologi, makt og motmakt Heidi Mork Lomell,             Jon Wessel-Aas, Gisle Hannemyr. Samtalen ledes av Vidar Halvorsen

Ordstyrer Trine Krigsvoll Haagensen

Arrangør

Media Aesthetics

Kontakt

 • Liv Hausken
 • Trine Krigsvoll Haagensen
 • Sara Rundgren Yazdani

2013

Overvåkingsseminaret 2013: Grunnloven, ytringsfrihet og demokrati

Overvåkingsseminaret 2013 vil samle et tverrfaglig panel som vil drøfte juridiske, historiske, (medie)teknologiske, filosofiske og estetiske perspektiver knyttet til overvåking, grunnloven, demokrati og ytringsfrihet.

Tid og sted: 7. nov. 2013 09:45–16:00, Fritt Ord, Uranienborgveien 2, Oslo

Forskningsområdet Media Aesthetics ved Institutt for medier og kommunikasjon (UiO), inviterer i samarbeid med Fritt Ord til seminaret: Overvåkingsseminaret 2013: Grunnloven, ytringsfrihet og demokrati.

I 2014 feirer vi den norske grunnlovens 200-årsjubileum. Jubileet skal gjøre oss bedre kjent med grunnlovens historie, omstendighetene rundt dens tilblivelse og dens status og betydning i dag. En sentralt mål ved feiringen vil dessuten være å ”stimulere til engasjement og en levende debatt om demokratiets hovedutfordringer” (Stortingspresident Dag Terje Andersen, Aftenposten 10. april 2012).  

Vårt første bidrag til denne feiringen vil være å vie det årlige overvåkingsseminaret til grunnloven. Seminaret vil samle et tverrfaglig panel som vil drøfte juridiske, historiske, (medie)teknologiske, filosofiske og estetiske perspektiver knyttet til grunnloven, demokrati og ytringsfrihet.

Seminaret vil finne sted torsdag 7. november 2013, og vil således være en tjuvstart på jubileumsåret. Tanken bak denne tjuvstarten er at vi ønsker å bidra til å understreke noen dimensjoner som er av helt grunnleggende betydning for utøvelse av demokrati i Norge i dag, og således av høyeste relevans for grunnlovsjubileet 2014. 

Program

 • Liv Hausken, IMK, UiO. Velkommen.
 • Ketil Lund, Lund kommisjonen. Hovedtrekk ved utviklingen i det norske overvåkingsregimet etter Lundkommisjonen
 • Gisle Hannemyr, IFI, UiO. Overvåkning og disiplin: Panopticon redux
 • Jon Wessel-Aas, Den Internasjonale juristkommisjonen. Myndighetenes retorikk i et menneskerettslig perspektiv
 • Dag Wiese Schartum, Senter for rettsinformatikk. Lovens ord som vern mot overvåking og kontroll
 • Milena Hoegsberg, Sjefskurator, Henie Onstad Kunstsenter. Notes on Omer Fast's drone aesthetics
 • Erling Johannes Husabø, Jur, UiB. Grenser for kriminalisering og overvaking i ein demokratisk rettsstat

Ordstyrer: Trine Krigsvoll Haagensen

Arrangør

Media Aesthetics

Kontakt

 • Liv Hausken
 • Trine Krigsvoll Haagensen
 • Sara Rundgren Yazdani

2012

Overvåkingsseminaret: et kritisk blikk på overvåking i Norge etter 22. juli-rapporten

Mediestetikk, ved Universitetet i Oslo, arrangerer et seminar om overvåkning etter 22 juli-rapporten. Seminaret kommer ikke til å handle om 22. juli per se, men gjennom å se på rapporten så ønskar vi å stille kritiske spørsmål rundt demokrati, åpenhet og åvervåkning i det norske samfunnet. 

Tid og sted: 8. nov. 2012 10:00–16:45, Nils Treschow Hus, 12. etasje, Universitetet i Oslo

Program

 • Liv Hausken (IMK, UiO) - Introduksjon
 • Joakim Hammerlin (Nansenskolen) – ”Terrorbekjempelse og det liberale demokratiets grenser”.
 • Heidi Mork Lomell (Politihøgskolen) –“Forventninger om beskyttelse”.
 • Taina Bucher (IMK, UiO) - ”(U)synlighet i sosiale medier”.
 • Åke Refsdal Moe (Teknologirådet) - ”Den førerløse fremtiden. Droner, sivilsamfunn og sensorer i skyene”.
 • Elisabeth Staksrud (IMK, UiO) - “Bare mellom oss, sånn helt offentlig?” - En liten historie om barn som brekkstang, og hvordan vi går fra å være “Borger” til “bruker”.
 • Jon Wessel-Aas (Den Internasjonale Juristkommisjon) - “Overvåkning av kommunikasjon i en rettsstat -vilkårlighet eller målrettethet?”.
 • Jon Fitje (PST) - ”Problemstillingar knytt til overvaking, sett i eit PST-perspektiv”.
 • Eivind Lentz (Kunstner)– “Jeg ser deg store bror”.
 • Paneldebatt

Ordstyrer: Trine Krigsvoll Haagensen, IMK, Universitetet i Oslo

Arrangør

Medieestetikk

Publisert 22. juni 2022 11:01 - Sist endret 22. juni 2022 11:56