Status for ytringsfriheten i Norge: Offentlighetens grenser – ytringsfrihet, religion og politikk (avsluttet)

Stiftelsen Fritt Ord har besluttet å bidra til videreutvikling av prosjektet «Status for ytringsfriheten i Norge» for en ny periode fra 2015 til 2017 – denne gang med temaet «Offentlighetens grenser».

Nærbilde av en hånd som holder en mikrofon. Logo.

Bakgrunn

I 2013–2014 ble «Fritt Ords monitorprosjekt om status for ytringsfriheten i Norge» gjennomført for første gang. Den bredt anlagte studien av ytringsfrihetens vilkår i Norge var den første større undersøkelsen siden Ytringsfrihetskommisjonen avla sin rapport i 1999.

Et av hovedfunnene i forrige undersøkelse var at befolkningen trekker normative grenser for utøvelse av ytringsfriheten, og at mange mener at man må balansere ytringsfrihet mot andre hensyn, som å unngå å såre eller støte andre eller fremstå som rasistisk. Vilje og holdninger til en slik selvbegrensning viste seg å variere etter blant annet kjønn, alder og politisk ståsted. Basert på disse funnene påpekte forskerne faren for at visse stemmer og synspunkter systematisk blir underrepresentert i det offentlige rom.

Mål

Den første delen vil undersøke om befolkningens syn på ytringsfrihet har endret seg etter terrorangrepene i Paris og København og den påfølgende debatten, gjennom spørreundersøkelser blant befolkningen og blant journalister. Begge undersøkelsene vil benytte samme utvalgskilder som i 2013–2014, slik at det er mulig å studere holdningsendringer over tid. I tillegg vil forskerne inkludere spørsmål om ytringsfrihetens juridiske stilling.

Den andre delen av prosjektet vil se på utviklingen av diskusjoner knyttet til religion, innvandring og ytringsfrihet over en tiårsperiode, fra karikaturstriden i 2005/06 til i dag, med vekt på om og i så fall hvordan redaktører og journalister har endret sine synspunkter i løpet av perioden. I denne delen kombineres innholdsanalyse av medietekst og nettdebatt med kvalitative intervjuer med sentrale redaktører og redaksjonelle medarbeidere.

Den tredje delen av prosjektet vil studere hvordan spesielt profilerte, utsatte eller annerledestenkende grupper i befolkningen opplever rommet for ytringsfrihet og meningsmangfold. Undersøkelsen i 2013–2014 viste at enkelte områder er spesielt betente og vanskelige å ytre seg om, men også at enkelte aktører både opplever et større press, møter sterkere sanksjoner og legger sterkere bånd på seg enn andre. Gjennom bruk av dybdeintervjuer med utvalgte aktører setter denne delen av prosjektet fokus på opplevelser og oppfatninger blant politikere, etniske og religiøse minoriteter, og innvandringsmotstandere og islamkritikere til høyre i det politiske landskapet.

Det vil bli lagt stor vekt på å formidle aktiviteter og forskningsfunn, og til å bidra til den offentlige debatten om ytringsfrihet. Det vil bli arrangert seminarer basert på egen forskning og på annen forskning som er relevant for prosjektets temaer. Prosjektet vil resultere i flere publikasjoner som vil bli gjort digitalt tilgjengelige, og det vil bli arrangert en avslutningskonferanse våren 2017.

Samarbeid

Prosjektet vil bli ledet av Institutt for samfunnsforskning i samarbeid med Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.

Prosjektet har en egen hjemmeside, http://www.statusytringsfrihet.no/

Emneord: Ytringsfrihet og demokrati i mediene
Publisert 3. juni 2015 12:56 - Sist endret 19. apr. 2020 20:35

Kontakt

Kontaktperson ved IMK:

Professor Terje Rasmussen