Status for arbeidet med HFs nye strategi

Hvor vil vi at HF skal være om 10 år? På hvilke områder må fakultetet endre seg for at vi skal være det HF som vi ønsker?

Bilde av bygningene til Det humanistiske fakultet på Blindern.

Hvilke tilpasninger må fakultetet gjøre for å møte nye utfordringer? (Foto: Annica Thomsson)

Første fase i arbeidet med fakultetets nye strategi er over. Nå skal strategien diskuteres videre i styret, og det vil åpnes for innspill fra ansatte utover våren.

Status nå: Arbeidsgrupper og intervjuer

Fra desember til februar jobbet fem arbeidsgrupper med å lage scenarioer for fakultetet ti år fram i tid som handler om samfunnsutfordringer, utdanning, forskning, økonomi og administrasjon. Gruppene gjennomførte også en rekke intervjuer med både eksterne og interne interessenter for å få mer kunnskap om endringer og muligheter, og om kjennskap og inntrykk av HF.

Arbeidet i første fase har bidratt til å identifisere betingelser og rammer for fakultets utvikling, og belyser utfordringer og dilemmaer for de veivalgene en kommende strategi skal peke ut. Målet var at resultatet fra gruppenes arbeid ikke skulle snevre inn eller være normativt, men heller kartlegge, åpne opp og illustrere mulighetsrom.

Arbeidsgruppenes rapporter ga grunnlag til en første diskusjon i fakultetsstyret 5. mars.

Vil ha innspill fra hele organisasjonen

I møtet 16. april skal fakultetsstyret drøfte overordnede retningsvalg og føringer for det videre strategiarbeidet. Det er i forkant sendt ut noen spørsmål til diskusjon innenfor noen områder der det kan være retningsvalg som styret bør ta stilling til og som en ny strategi kan si noe om - bredde, eksellens, utdanning og arbeidslivsrelevans, samfunnsutfordringer og organisering. 

Etter fakultetsstyremøtet vil en ny arbeidsgruppe oppnevnt av dekanen skrive utkast til strategidokument. I den prosessen vil arbeidsgruppen hente inn innspill i organisasjonen, og instituttledermøtet og nettverksmøter vil bli brukt aktivt til diskusjon av strategi.

Fakultetsledelsen vil blant annet i samarbeid med instituttene invitere til åpne møter om strategien, for alle på det enkelte institutt.

Instituttene oppfordres også til å orientere om arbeidet med strategien for sine styrer.

Utkastet til strategi blir lagt fram for fakultetsstyret to ganger til, i juni og i september. Mellom disse to møtene vil utkast til strategi bli sendt på høring ved fakultetet. Det er planlagt at den endelige strategien vedtas 29. oktober.


Få oversikt over prosessen på HF strategi 2030s nettsider 

Les den tidligere saken HF legger strategi for fremtiden

 

Publisert 16. apr. 2021 08:38 - Sist endret 16. apr. 2021 08:38