HF legger strategi for framtiden

Arbeidet med å utarbeide fakultetets strategi 2030 begynner nå. Første steg blir å lage scenarioer for et HF ti år fram i tid.

Bildet kan inneholde: fasade, urbant design, kommersiell bygning, blandet bruk, byområde.

Etter planen vedtas fakultetets nye strategi høsten 2021. Foto: Annica Thomsson

Strategien vil legge føringer for retningsvalg og prioriteringer de neste årene. Det humanistiske fakultet (HF) skal levere samfunnsrelevant forskning og utdanning, være internasjonalt ledende og økonomisk bærekraftig. Strategien erstatter fakultets strategi 2020 og følger opp UiOs strategi 2030.

– Dekanatet har en ambisjon om inkludering, deltakelse og åpenhet. Vi ønsker en strategiprosess som ikke starter på toppen og går rett til skrivefasen, men som legger til rette for brede og åpnende strategiske diskusjoner, sier dekan Frode Helland.

Hvor kan HF være om ti år?

I første del av prosessen skal fem arbeidsgrupper utarbeide scenarioer for fakultetet ti år fram i tid. Som grunnlag for arbeidet skal arbeidsgruppene sammen og hver for seg gjennomføre intervjuer med interessenter – personer, institusjoner, arbeidsgivere og samarbeidspartnere som er eller kan være viktige for HF.

Scenarioene skal kartlegge mulighetsrom og danne grunnlag for den videre strategiprosessen gjennom en diskusjon av dilemmaer, veivalg og prioriteringer.  Målet er altså å si noe om hvor vi kan gå – hva som er mulig – og ikke hvor vi bør eller gå. Slike mer normative og politiske problemstillinger tilhører neste fase i arbeidet.

Den neste milepælen i strategiarbeidet er et fakultetsstyreseminar 5. mars, der også instituttlederne vil delta i en bred diskusjon av handlingsrom og veivalg på bakgrunn av arbeidsgruppenes innspill.

Involvering av organisasjonen

– Fra mars av ønsker vi å få med hele fakultetet i strategiarbeidet, gjennom diskusjoner på instituttene og i ulike faglige og administrative nettverk og med anledning til å komme med individuelle innspill, sier dekanen.

Det er opprettet en nettside for strategiarbeidet. Her kan du lese mer om de fem arbeidsområdene, holde deg oppdatert om tidsplanen og etter hvert få mulighet til å sende inn innspill.

Fem arbeidsgrupper

Hver for seg og samlet representerer de fem arbeidsgruppene både lang og ulik erfaring og ulike perspektiver:

1. HF og de store samfunnsutfordringene  

Arbeidsgruppa ledes av Frode Helland, som har med seg Ursula Münster, Alexander Refsum Jensenius, Ina Blom og Petter Bae Brandtzæg. Sekretær: Camilla Chausse

2. Fremragende utdanning

Denne gruppa ledes av Gunn Enli og består ellers av Karoline Opsahl, Christine M. Nilsen, Eirinn Larssen, Aksel Sterri og Tor Egil Førland. Sekretærer: Chistine Klem og Kyrre Vatsend

3. Fremragende forskning

Ledes av Mathilde Skoie som har med seg Christopher Prescott, Mette Halskov Hansen og Ingrid Lossius Falkum på laget. Sekretær: Arve Fløystad-Thorsen

4. Økonomiske utfordringer

Trine Syvertsen leder gruppa med Rune Svarverud, Øystein Linnebo, Julianne Krohn-Hansen, Magnus G. Evensen og Trude Jensen. Sekretær: Mari Camilla Risdal Otnes

5. Teknisk-administrativ støtte  

Gruppa ledes av Monica Bakken og består i tillegg av Katrine Randin, Rasmus G. Andresen og en IDF-representant (informasjon, drøfting, forhandling). Sekretær: Julie Bårdsen Tøllefsen

Publisert 16. des. 2020 08:51 - Sist endret 21. des. 2020 09:54