Brannvern

Det er utarbeidet nettsider sentralt ved UiO som beskriver overordnede føringer, felles prosedyrer og verktøy som skal sikre forebyggende og bekjempende brannrutiner. Denne siden her er for å supplere på det som er utarbeidet spesielt for fakultetet, og som ikke er omfattet i de sentrale sidene.

Brannvern ved UiO

På de sentrale sidene om brannvern finner du bl.a. oversikt over policyer, rollebeskrivelser, prosedyrer, verktøy og sjekklister.

Innmelding av feil og avvik

Som ansatt og student har du et ansvar for å melde ifra om forhold du ser eller hører om som påvirker brannsikkerheten.

Branninstrukser

Opplæring

Enhet for HMS og beredskap tilbyr brannvernkurs for etasjekontakter, verneombud og ledere.

Etasjekontakter

Alle bygninger har etasjekontakter. Disse har oppgaver knyttet til det forebyggende brannvernarbeidet, samt at de bistår ved evakuering.

Nødnummer

  • Brann: 110
  • Politi: 112
  • Ambulanse: 113

Vakt- og alarmsentral UiO: 22 85 66 66

Kontakt nødetatene først, så vakt- og alarmsentralen.

Kontakt

Spørsmål om brannvern ved fakultetet, kontakt fakultetets HMS- og beredskapskoordinator Karoline Farbrot

Se også