Protokoll fra møte 4/19 i Fakultetsstyret

Tilstede: Frode Helland (styreleder), Mathilde Skoie, Anne Eriksen, Rune Svarverud, Erlend K. Haavardsholm, Jorunn Simonsen Thingnes, Ida Kristine Gangstø Berg, Claus Solbakken, Jonas Ulleland, Asta Busingye Lydersen, Petter Aaslestad.

Fra administrasjonen: Monica Bakken, Thorbjørn Nordbø, Julianne Krohn-Hansen, Trude Jensen (O-sak 4 og D-sak 1), Inger-Johanne Ullern (ref.).

Under D-sak 1: Rasmus G. Andresen, Kyrre Vatsend, Greta Holm, Camilla Chausse.

Under D-sak 2: Monica Lund Haugom, Greta Holm, Camilla Chausse.

Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene 24. september ble utdelt ved møtets begynnelse. 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

 
V-SAK 1

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 27. september 2019:

Claus Solbakken og Anne Eriksen.

Enstemmig vedtatt

 

Orienteringssaker

 
O-SAK 1

Protokoll fra fakultetsstyrets møte 7.6.2019

Saksdokumenter:

O-SAK 2

Presentasjon av instituttene ved HF

 • Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) ved instituttleder Piotr Garbacz
 • Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) ved instituttleder Eiri Elvestad
 • Det norske instituttet i Roma (DNIR) ved senterleder Christopher Prescott
O-SAK 3

UiOs humaniorastrategi

Muntlig orientering om prosess.

Saksdokument:

O-SAK 4

Virksomhetsrapportering 2. tertial

Saksdokumenter:

 

 

Diskusjonssaker

 
D-SAK 1

Årsplan og fordeling 2020

Saksdokumenter:

D-SAK 2

Strategi for mangfold og likestilling ved HF

Saksdokumenter:

   

Ordinære saker

 
V-SAK 2

Oppnevning av styre for RITMO

Saksdokumenter:

Vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner styret for RITMO – Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse for med sammensetning som følger:

 1. Styreleder: Prodekan for forskning ved Det humanistiske fakultet
 2. Ordinære styremedlemmer:
  1. Instituttleder IMV
  2. Instituttleder PSI
  3. Instituttleder IFI

Senterleder er sekretær for styret og gis møte- og talerett. Nestleder gis møte- og talerett.

Styrets funksjonstid løper ut første senterperiode, t.o.m. 30.9.2022. Styret gjenoppnevnes med samme sammensetning hvis senterets periode forlenges t.o.m. 30.9.2027.

Enstemmig vedtatt.

V-SAK 3

Opprettelse av et Ph.d.-utvalg ved Det humanistiske fakultet 

Saksdokument:

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar å opprette et ph.d.-utvalg med følgende sammensetning: én stipendiatrepresentant, to fast vitenskapelig ansatte, samt fakultetets faglig ansvarlige for fellestilbudet på ph.d.-programmet. Utvalget ledes av prodekan for forskning, som peker ut medlemmer iht. vedtatt sammensetning.

Enstemmig vedtatt.

   

Saker til behandling i lukket møte

Eventuelt

 
   
   

Frode Helland
Dekan

Monica Bakken
Fakultetsdirektør

Anne Eriksen                                                                                                     Claus Solbakken
Styremedlem                                                                                                     Styremedlem

 

 

Publisert 27. sep. 2019 15:05 - Sist endret 27. sep. 2019 15:35