Protokoll fra møte 3/19 i Fakultetsstyret

Tilstede: Frode Helland (styreleder), Mathilde Skoie (fra O-sak 2), Anne Eriksen, Rune Svarverud, Erlend K. Haavardsholm, Jorunn Simonsen Thingnes, Claus Solbakken, Marius F.L. Hillestad, Asta Busingye Lydersen, Petter Aaslestad.

Fra dekanatet: Gunn Enli.

Fra administrasjonen: Monica Bakken, Thorbjørn Nordbø, Trude Jensen (til V-sak 3), Inger-Johanne Ullern (ref.).

Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene 4.6. ble delt ut i møtet.

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

 
V-SAK 1

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 7. juni 2019:

Anne Eriksen og Marius F.L. Hillestad.

Enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker

 
O-SAK 1

Protokoll fra fakultetsstyrets møte 12.4.2019

Saksdokumenter:

O-SAK 2

Presentasjon av instituttene ved HF

  • Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) ved instituttleder Bjørn Olav Utvik
  • Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH) ved instituttleder Tor Egil Førland
  • Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) ved instituttleder Beate Elvebakk
O-SAK 3

IFIKKs økonomiske situasjon

Saksdokumenter

O-SAK 4

Fakultetsadministrasjonen på HF: Dimensjonering, oppgaver og tjenester

Saksdokumenter: 

O-SAK 5

Tertialrapport første tertial 2019

Saksdokumenter:

O-SAK 6

Kandidatelementet og ex.phil.

Saksdokumenter:

Rapport om ressurssituasjonen ved ex.phil., Universitetsstyret 7. mai 2019

Anmodning fra fakultetet om kompensasjon for bortfall av studiepoengsinntekter for examen philosophicum , se også O-sak 4/V-sak 2 fra møte 6/18.

Muntlig orientering.

 

 

Diskusjonssaker

 

D-SAK 1

Saken ble behandlet etter V-sak 2

Ph.d.-utvalg og -nettverk

Saksdokumenter:

Saken ble diskutert.

   

Ordinære saker

 

V-SAK 2

Saken ble behandlet før D-sak 1

Forslag til kutt i Faglige prioriteringer III

Saksdokumenter:

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar at:

  1. Alle de faglige prioriterte satsingene, bortsett fra Philosophy in Science, kuttes 5 % (forslag 1).
  2. Philosophy in Science kuttes 50 %, men IFIKK beholder midlene og de går i sin helhet til inndekning av akkumulert merforbruk (forslag 2 A). 

Enstemmig vedtatt.

V-SAK 3

Oppnevning av valgstyre ved Det humanistiske fakultet

Saksdokument:

Vedak:

Fakultetsstyret oppnevner følgende valgstyre for valgperioden 1.1.2019-31.12.2022:

Som representant for de faste vitenskapelig ansatte (1.1.2019-31.12.2022):

  • Førsteamanuensis Toril Opsahl, ILN, leder av valgstyret.

Som representant for de teknisk-administrative ansatte (1.1.2019-31.12.2022):

  • Administrativ leder Karina Kleiva, ILOS

Som representant for de midlertidige vitenskapelig ansatte (1.1.2019-31.12.2019)

  • Doktogradsstipendiat Max Johannes Kippersund, IFIKK

Som representant for studentene (1.1.2019-31.12.2019):

  • Student Ida Kristine Gangstø Berg

Når de nye studentrepresentantene og de nye representantene for de midlertidig vitenskapelig ansatte skal oppnevnes for de tre gjenstående årene av valgperioden (2020, 2021 og 2022), oppnevnes de av dekanen på fullmakt.

Enstemmig vedtatt.

   

Saker til behandling i lukket møte

Eventuelt

 
   
   
   

Frode Helland
Dekan

Monica Bakken
Fakultetsdirektør

 
 
 
 
Anne Eriksen
Styremedlem

Marius F.L. Hillestad
Styremedlem

 

Publisert 7. juni 2019 14:48 - Sist endret 7. juni 2019 14:48