Protokoll fra møte 6/18 i Fakultetsstyret

Tilstede: Arne Bugge Amundsen, Eirik Welo, Kirsti Koch Christensen (deltok ikke i behandlingen av V-sak 3 og 4), Gjertrud Flermoen Stenbrenden, Hanne K. Lindemann, Jorunn Simonsen Thingnes, Mathias Hatleskog Tjønn, Marius F.L. Hillestad, Ken R. Mikkelsen (deltok ikke i behandlingen av V-sak 3), Bjørn Ramberg, Svein Skarheim.

Fra administrasjonen: Monica Bakken, Thorbjørn Nordbø, Helene Wilberg, Inger-Johanne Ullern (ref.)

Referat fra møte med tjenestemannsorganisasjonene 21.11.18 ble delt ut i møtet.

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

 
V-SAK 1

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 23. november 2018:

Svein Skarheim og Hanne K. Lindemann.

Enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker

 
O-SAK 1

Protokoll fra fakultetsstyrets møte 26.10.2018

Saksdokumenter:

O-SAK 2

Valgresultat dekanvalg

Saksdokument: Protokoll

O-SAK 3

Orientering om kartlegging av den økonomiske situasjonen på IFIKK
Saksdokument: Fremleggsnotat av 16.11.18

O-SAK 4

Orientering om oppfølging av spørsmål knyttet til tapte studiepoengsmidler for exphil

Saksdokument: Fremleggsnotat av 16.11.18 med vedlegg

O-sak 4 ble omgjort til  vedtakssak (V-SAK 2).

Vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til etterretning og ønsker å følge den tett.

Enstemmig vedtatt.

O-SAK 5

Orientering om langtidsbudsjett HF

Muntlig orientering

O-SAK 6

Orientering om UiOs Program for administrativ forbedring og digitalisering

Muntlig orientering

Diskusjonssaker

 

D-SAK 1

Evaluering av styrets arbeid

Saksdokument: Fremleggsnotat av 16. november 2018

Saken ble diskutert.

D-SAK 2

Evaluering av prosess Faglige prioriteringer III

Saksdokument: Fremleggsnotat av 13. november 2018

Saken ble diskutert.

Ordinære saker

   
V-SAK 3

Oppnevning av studentrepresentant til valgstyret

Saksdokumenter:

Vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner Ken Rune Mikkelsen som representant for studentene i fakultetets valgstyre ut 2018.

Enstemmig vedtatt.

 

   

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 4

Innstilling eksterne styremedlemmer 2019-2022

Vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til det fremlagte forslaget.

Forslaget oversendes universitetsstyret ved rektors fullmakt for oppnevning.

Enstemmig vedtatt.

   

Eventuelt

 
  Orientering om behov for ekstraordinært styremøte
   
   
   
Svein Skarheim

Hanne K. Lindemann

   
   
   

Arne Bugge Amundsen
Dekan

Monica Bakken
Fakultetsdirektør

 

 

Publisert 23. nov. 2018 14:07 - Sist endret 23. nov. 2018 14:07