Protokoll fra møte 5/18 i Fakultetsstyret

Tilstede: Arne Bugge Amundsen, Eirik Welo, Ingunn Moser, Gjertrud Flermoen Stenbrenden, Hanne K. Lindemann, Jorunn Simonsen Thingnes, Mathias Hatleskog Tjønn, Marius F.L. Hillestad (kom kl. 11.05 under O-sak 2), Ken R. Mikkelsen, Bjørn Ramberg, Svein Skarheim.

Fra administrasjonen: Monica Bakken, Helene Wilberg, Camilla Chausse, Rasmus G. Andresen (O-sak 4), Christine Klem (V-sak 4), Inger-Johanne Ullern (ref.)

Referat fra møter med fagforeningene 23.10. og 24.10.18 ble delt ut i møtet.

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

 
V-SAK 1

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 26. oktober 2018:

 

Hanne Lindemann og Svein Skarheim.

Enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker

 
O-SAK 1

Protokoll fra fakultetsstyrets møte 21.9.2018

Saksdokumenter:

O-SAK 2

Endringer i fakultetsledelsen

Muntlig orientering

O-SAK 3

Statsbudsjettet 2019

Saksdokument:

O-SAK 4

Regjeringens langtidsplan for forskning og utdanning

Muntlig orientering

O-SAK 5

Møteplan 2019

Saksdokument:

O-SAK 6

Virksomhetsrapportering 2.tertial

Saksdokument:

O-SAK 7

Orientering om arbeidet med UiOs strategi 2030

Muntlig orientering

O-SAK 8

Håndtering av den økonomiske situasjonen på IFIKK

Saksdokumenter: 

Diskusjonssaker

 

D-SAK 1

Innlegg i Uniforum om fakultetsstyrets arbeid

Sakspapirer:

- Innlegg i Uniforum fra Gjertrud Stenbrenden og Ellen Rees

- Innlegg i Uniforum fra Arne Bugge Amundsen og Eirik Welo

Saken ble diskutert.

Ordinære saker

V-SAK 2

Øremerking av Senter for Ibsen-studier - forslag til endring av gjeldende finansieringsmodell

Saksdokumenter:

Opprinnelig vedtaksforslag:

Ibsen-sentret øremerkes som beskrevet i alternativ 2: med 3,6 millioner kroner årlig. I tillegg gis det en midlertidig støtte på én million kroner i året i perioden 2019-2022, og 0,5 millioner i 2023, totalt 4,5 millioner kroner. I tillegg til øremerkingen har senteret studieplass- og resultatinntekter fra studier og forskning på lik linje med ILNs øvrige fagmiljøer.

Senterets akkumulerte mindreforbruk per 31.12.2018 omdisponeres til ILN.

Ved fremtidige kutt i fakultets rammer skal senterets ramme kuttes proporsjonalt. Kuttet fordeles mellom studieplasstildelingen og øremerkingen ved at senterets totale kutt beregnes. Differansen mellom ny og gammel studieplasstildeling trekkes fra det samlede kuttet. Dette beløpet reduserer så den øremerkede tildelingen.

Dekanen foreslo et tillegg til vedtaksforslaget:

Senterets status som knutepunkt for Ibsen-forskning må opprettholdes. Det krever et høyt aktivitetsnivå når det gjelder internasjonal formidling.

 

Jorunn Simonsen Thingnes leverte et alternativt vedtaksforslag i møtet:

1. Fakultetsstyret vedtar å øremerke den delen av virksomheten ved Senter for Ibsen-studier (IS) som ikke gir normal uttelling innen finansieringsmodellen. Det vil si dokumentasjon og internasjonal formidling. Prinsipper for videre finansiering av IS blir følgelig en kombinasjon av øremerking og resultatbasert finansiering.

2. FS ønsker en finansiering av IS som sikrer forutsigbarhet for virksomheten og grunnlag for videre utvikling iht. mandatet. Senterets status som knutepunkt for Ibsen-forskning må opprettholdes. Det krever et høyt aktivitetsnivå når det gjelder internasjonal formidling.

3. FS ber fakultetsledelsen legge frem et revidert forslag til novembermøtet som tar hensyn til punkt 1 og 2 slik de nå er konkretiserte, med tanke på endelig vedtak i november.

Det ble først stemt over dette forslaget

Forslaget falt med 4 stemmer for (Stenbrenden, Thingnes, Lindemann og Mikkelsen) og 7 stemmer mot (Ramberg, Skarheim, Moser, Welo, Amundsen, Tjønn, Hillestad)

Det ble deretter stemt over det opprinnelige vedtaksforslaget med dekanens tilleggsforslag.

Vedtak:

Ibsen-sentret øremerkes som beskrevet i alternativ 2: med 3,6 millioner kroner årlig. I tillegg gis det en midlertidig støtte på én million kroner i året i perioden 2019-2022, og 0,5 millioner i 2023, totalt 4,5 millioner kroner. I tillegg til øremerkingen har senteret studieplass- og resultatinntekter fra studier og forskning på lik linje med ILNs øvrige fagmiljøer.

Senterets akkumulerte mindreforbruk per 31.12.2018 omdisponeres til ILN.

Ved fremtidige kutt i fakultets rammer skal senterets ramme kuttes proporsjonalt. Kuttet fordeles mellom studieplasstildelingen og øremerkingen ved at senterets totale kutt beregnes. Differansen mellom ny og gammel studieplasstildeling trekkes fra det samlede kuttet. Dette beløpet reduserer så den øremerkede tildelingen.

Senterets status som knutepunkt for Ibsen-forskning må opprettholdes. Det krever et høyt aktivitetsnivå når det gjelder internasjonal formidling.

Enstemmig vedtatt.

V-SAK 3

Forslag til fordeling 2019

Saksdokumenter:

Vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet for 2019 med følgende presiseringer:

  • Det settes av 4 MNOK til oppfølging av tidligere og nye årsplantiltak.
  • HFs andel av UiOs rammekutt på 3,6 MNOK fordeles pro rata på enhetene.
  • HFs andel av ABE-kuttet fordeles slik: fakultetsadministrasjonen får et kutt på 2,5 MNOK og de resterende 2,5 MNOK fordeles pro rata på enhetene.
  • Det gir en midlertidig støtte til IFIKK som følge av utfasing av SFF-støtte på 1 MNOK i 2019 og 1,5 MNOK i 2020.
  • Det kuttes 3 MNOK på tiltakene under HF-felles. Dekanen får fullmakt til å fordele kuttene.

Enstemmig vedtatt.

V-SAK 4

Årsplan 2019-2021

Saksdokumenter:

Vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner HFs Årsplan 2019-2021 med justeringer som fremkom i møtet.

Enstemmig vedtatt.

Saker til behandling i lukket møte

Eventuelt

 
Det ble ikke meldt saker til eventuelt.
   
   
Hanne K. Lindemann
styremedlem
                                                                           Svein Skarheim
                                                                           styremedlem
   
   

Arne Bugge Amundsen
Dekan

Monica Bakken
Fakultetsdirektør

 

 

Publisert 26. okt. 2018 15:07 - Sist endret 5. des. 2018 13:36